Sjednice
23-12-2021, 16:55

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na 11. izvanrednoj sjednici usvojila Proračun HNŽ u iznosu od 264.948.520 KM i Zakon o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

„Ovogodišnji Proračun donosimo u svjetlu pandemije, te globalne zdravstvene i gospodarske krize. Unatoč tomu,  uspjeli smo očuvati stabilnost javnih financija, zadržati postojeće razine prava, ali i razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i potpore. Uvećali smo sredstva za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, te ćemo uskoro potpisati Sporazum s Gradom Mostarom putem kojega izdvajamo skoro 8 milijuna KM za Zračnu luku Mostar. Također, ostajući ustrajni u našem cilju da budemo Vlada cijele Županije, podržavamo strateške projekte jedinica lokalne samouprave, te brojne aktivnosti u obrazovanju, športu, kulturi i drugim područjima bitnim za cjelokupni razvitak. Predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Proračuna,“ kazao je predsjednik Herceg.

Također, dana je suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu,  Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu, te Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2022. godinu.

Uz to, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.

21-12-2021, 14:04

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na nastavku 163. sjednice utvrdila Prijedlog Proračuna HNŽ u iznosu od 264.948.520 KM i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Iznova je, uz socijalnu, istaknuta razvojna dimenzija Proračuna, odnosno izdvajanje značajnih sredstava za poticaje i potporu u različitim područjima. Naglašeno je kako je planirano uvećanje sredstava za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet - osobito kroz potporu Zračnoj luci Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i šport.

15-12-2021, 15:02

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj, 161. sjednici razmatrala Prijedlog Proračuna HNŽ za 2022. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Istaknuto je kako se planiranjem sredstava za poticaj i potporu želi zadržati razvojna dimenzija Proračuna za 2022. godinu. Također je planirano uvećanje sredstava za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet - osobito kroz potporu Zračnoj luci Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i šport.

Nakon rasprave, Vlada je postigla visok stupanj suglasnosti oko sadržaja i iznosa Proračuna te zadužila Ministarstvo financija da primjedbe ugradi u konačni Prijedlog Proračuna.

Nakon kontinuiranog i korektnog razgovora socijalnih partnera Vlade i Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, Vlada je usvojila Odluku kojom je dala suglasnost na Prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ.

Također je usvojila Odluku o izjednačavanju koeficijenata za plaće uposlenih u osnovnim školama s koeficijentima uposlenih u srednjim školama na području HNŽ. Ova Odluka će se primjenjivati u dva dijela i to: prvi dio od 1.1.2022. godine, a drugi dio od 1.1.2023. godine kada će proces izjednačavanja biti okončan.

Vlada je ovlastila dr.sc. Rašida Hadžovića, ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa da s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratne novčane potpore braniteljima-poljoprivrednicima i braniteljskim zadrugama kroz mjeru poticanja samozapošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji te su odobrene jednokratne pomoći za 34 subjekta/zadrugara.

Vlada je, također, razmotrila i prihvatila Izvješće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o berbi grožđa na području HNŽ u 2021. godini.

10-12-2021, 08:49

Na 160. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, te ga poslala u daljnju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovoga Zakona su usklađivanje sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija. Istaknuto je kako je HNŽ prva u BiH u kojoj će sljedeće godine biti provedeno pilotiranje novoga sustava procjene praćenja i upućivanja djece s teškoćama i invaliditetom. Vladin tim za koordinaciju i praćenje pilot projekta će na kraju 2022. godine Vladi, UNICEF-u BiH i mjerodavnim federalnim ministarstvima podnijeti izvješće o primjeni Pravilnika, smjernica i kriterija u praksi s ciljem njihove implementacije u svim županijama u 2023. godini. U svezi s tim, Vlada je usvojila i Akcijski plan transformacije sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Također, razmotren je Prijedlog Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Strategija je dokument koji sadrži viziju i plan transformacije poljoprivrede kao osnovne gospodarske djelatnosti ruralnih prostora u svim njenim aspektima od poslovanja na poljoprivrednom gospodarstvu do mogućnosti i analize svih faktora koji utiču na širi poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući poljoprivrednu proizvodnju, preradu, distribuciju proizvoda, tržište i zahtjeve potrošača. Ujedno, osigurava okvir za postupno prilagođavanje i usklađivanje poljoprivrede i ruralnog razvitka HNŽ, s najboljim praksama EU. Svrha njezinog donošenja je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategija jasno definira ciljeve, prioritete, fokuse, mjere i aktivnosti (operacije), način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje. Istaknuto je kako Hercegovačko-neretvanska županija ima niz komparativnih prednosti, kao što su primjerice raznolikost i očuvanost prirodnih resursa, koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti, kao temeljne pretpostavke ruralnog razvitka Županije. U tu svrhu, definirana su tri strateška pravca (fokusa), temeljem kojih se kreiraju strateški ciljevi ruralnog razvitka HNŽ: Poticanje konkurentnosti poljoprivrede; Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvitke ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

S ciljem usvajanja svih bitnih financijskih dokumenata proračunskih i izvanproračunskih korisnika u tekućoj za sljedeću godinu, Vlada je dala suglasnost na Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2022. godinu koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Razmotreno je Izvješće o radu Agencije za privatizaciju HNŽ za 2020. godinu, te dana suglasnost na Program rada Agencije za 2021. godinu. Istaknuto je kako je,  s ciljem podizanja djelotvorne i racionalne provedbe poslova iz djelokruga Agencije, u Programu rada dat sustavan prikaz instrumenata i mjera kojima će biti nastavljene započete aktivnosti iz prethodnih godina vezane za privatizaciju preostalog državnog kapitala i državne imovine na prostoru HNŽ kroz postupak velike i male privatizacije.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, razmotren je i usvojen Programa utroška 200.000 KM koje su dodijeljene jedinicama lokalne samouprave u HNŽ za različite projekte kojima se poboljšava lokalna turistička ponuda, među kojima je i potpora manifestaciji „Advent u Mostaru“ u iznosu od 30.000 KM.

Vlada je donijela Odluku kako će se, zbog obveza prema Federalnom zavodu i Službi za zapošljavanje HNŽ, prijam vježbenika odvijati u dva ciklusa. Prvi ciklus prijama bit će okončan do konca godine, a drugi tijekom 2022. godine sukladno financijskim mogućnostima Proračuna.

Usvojen je Zaključak kojim se izdvaja 200.000,00 KM za Ustanovu „Dom za socijalno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac“ u Stocu. Istaknuto je kako su sredstva namijenjena za završetak započetih radova na izgradnji lijevog krila zgrade Doma čime bi se značajno povećao prostorni kapacitet, te omogućio prijam većeg broja korisnika usluga.

Vlada je usvojila Odluku o Izmjenama i dopunama Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ za 2021. godinu. Godišnjim Planom i programom  održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje  obuhvaćene su mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem očuvanja postojeće cestovne infrastrukture i sigurnosti na cesti. Istaknuti su rekonstrukcija ceste Košpina luka-Džanići u iznosu od 450.450 KM, sanacija ceste Tromeđa-Zvirovići u iznosu od 437.694 KM, te rekonstrukcija mosta Arapovići u iznosu od 181.350 KM.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i prihvaćena Informacija Ministarstva gospodarstva o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu. U Informaciji je dat uvid u obavljanje djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike i to: eksploatacija mineralnih sirovina, obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata. Također, ovom Informacijom obuhvaćeni su podatci o mineralnim sirovinama koje su nastale kao rezultat izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija.

Vlada je razmotrila i Izvješće o žetvi strnih žita u 2020. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2733 tone zrna žita.

12-10-2021, 15:36

Na današnjoj, 154. sjednici Vlada je donijela Odluku o izdvajanju 500.000 KM za potporu znanosti i mladim znanstvenicima. Tijekom rasprave istaknuto je kako se radi o prvoj takvoj odluci koja je nastala temeljem kontinuiranih aktivnosti Vlade s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja znanosti u HNŽ, te potpore mladim znanstvenicima.

Vlada je, nastavljajući višegodišnji projekt, usvojila Odluku u svezi sa zapošljavanjem vježbenika u županijskim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HNŽ. Istaknuto je kako se planira zaključivanje 100 ugovora o obavljanju jednogodišnjeg vježbeničkog staža kako bi se mladim visokoobrazovnim osobama omogućilo osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva, te poboljšala njihova konkurentnost i integriranje na tržište rada. Sukladno proračunskim mogućnostima ili naknadnom povećanju iznosa za sufinanciranje Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada će razmotriti  prijam i dodatnog broja vježbenika. Javni poziv za prijam vježbenika bit će objavljen na službenoj stranici Vlade HNŽ.

Razmotrena je i prihvaćena Odluka kojom se Zračnoj luci u Mostaru odobrava transfer od 150.000 KM za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa.

Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je usvojila Odluku kojom se za rekonstruiranje zgrade  PU Čapljina izdvaja 150.000 KM.

Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg plana provedbe Programa razvitka malog gospodarstva. Godišnji plan se odnosi na proračunsku 2021. godinu i predstavlja zbir planova zakonskih nositelja Programa (institucija javnog i nevladinog sektora), koji su sudjelovali u njegovoj pripremi, te daje pregled njihovih prijedloga poticajnih mjera i aktivnosti usmjerenih na razvitak malog i srednjeg poduzetništva.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Mostara, Čapljine, Stoca i Čitluka.

Također, usvojene su informacije Ministarstva gospodarstva o realiziranju prometa naftnih derivata i o realiziranju elektroenergetske bilance te izvješće o radu inspektorata za prvih šest mjeseci ove godine.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Program utroška dijela novčanih sredstava s pozicije namjenskih sredstava od naknada prikupljenih temeljem prenamijene poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je razmotrila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu u HNŽ i Dokument okvirnog Proračuna  za razdoblje od 2022. do 2024. godine, o kojima će se izjasniti na sljedećoj sjednici.