Sjednice
07-04-2022, 15:41

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o visini osnovice za obračun plaće svim korisnicima Proračuna HNŽ za 2022. godinu. Time je Vlada potvrdila postignuti dogovor sa čelnicima šest sindikata proračunskih korisnika o ukupnom povećanju plaća proračunskim korisnicima za 15 %. Rast osobnih dohodaka bit će ostvaren u dvije etape odnosno kroz dvije godine, u visinama od 8 u prvoj odnosno dodatnih 7 % u drugoj godini, a obuhvatit će otprilike 5500 proračunskih korisnika - osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika.

Vlada je usvojila Odluku o mjerilima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i za vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač/suosnivač HNŽ za 2022. godinu. Tom Odlukom zdravstvenim ustanovama dodijeljeno je 8.000.000,00 KM i to: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 4.700.000,00 KM, Kantonalnoj bolnici ''Dr. Safet Mujić'' Mostar 2.136.000,00 KM i Općoj bolnici Konjic 1.164.000,00 KM. Također je usvojila Odluku kojom se domovima zdravlja u gradovima i općinama HNŽ  dodjeljuje ukupno 3.000.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavu metadona. Naime, Vlada i Ministarstvo, u suradnji s Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinanciranje projekta usmjerenog na smanjenje ovisnosti o opijatima u HNŽ-u.
U tu svrhu izdvojit će se 100.000 KM za nabavu metadona za potrebe ovisnika registriranih u Centru.

Vlada je dala suglasnost na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2021. godine, te suglasnost na Plan rada Ustanove za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine. 

21-03-2022, 16:19

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila prijedloge Izvješća o radu Vlade i Izvješća o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i županijskog javnog pravobraniteljstva za 2021. godinu, koji će biti upućeni u daljnji skupštinski postupak.

U opsežnom dokumentu Izvješća o radu Vlade istaknuto je kako je Vlada u protekloj godini, unatoč teškoćama zbog pandemije COVID-19, nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – gospodarstvu, poljoprivredi, turizmu, prosvjeti, kulturi, športu, skrbi za socijalne kategorije, braniteljskoj populaciji i brojnim drugima.

Također, Vlada je prihvatila  Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršenju „Tekuće pričuve“ za proteklu godinu.

Usvojen je i Nacrt  Programa rada Vlade za 2022. godinu koji predstavlja sustavan i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, s ciljem postizanja pravne sigurnosti, gospodarskog rasta i društvene solidarnosti.

Vlada je započela raspravu o Prednacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ „Park prirode Hutovo blato“, o čemu će se rasprava nastaviti na sljedećoj sjednici.

Vlada je usvojila prijedloge Zakona o termoenergetskoj i Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i uputila ih u daljnji skupštinski postupak.

Usvojena je Informacija Ministarstva unutarnjih poslova o potrebi ustrojavanja Policijske postaje Ravno i policijske ispostave Ivanica s ciljem osiguranja povoljnog stanja sigurnosti i dobrobiti građana. Istaknuto je kako sadašnjim ustrojem policije nisu zadovoljni predstavnici lokalnih vlasti kao i građani jer je Ravno jedina općina u FBiH koja nema status policijske postaje. Također, naglašen je poseban zemljopisni položaj Ravnog jer graniči s Republikom Hrvatskom, a jedan dio općine je i minski zagađen.

Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova usvojena je i Inicijativa za korištenje objekta na raskrižju ulica Hrvatskih branitelja i Onešćukova u blizini Starog mosta i Franjevačke crkve u Mostaru gdje tijekom cijele godine, a osobito ljetnih mjeseci, boravi veći broj turista. Budući da analize pokazuju kako na tom području, u vrijeme turističke sezone, dolazi do povećanog broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa, te kaznenih djela krađa i razbojništva, jedan broj policijskih službenika premjestit će se u navedeni objekt kako bi bili što prisutniji i smanjili broj prekršajnih i kaznenih djela.
Za provedbu prethodnih dviju odluka zadužen je MUP HNŽ.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Stoca i Čapljine. Na području Mostara donesene su odluke o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Građevinar, te 12 fotonaponskih elektrana Mandino u Kruševu. Na području Stoca donesene su odluke o dodjeli koncesije za fotonaponske elektrane MAC ECO OIL, ANAREA i ECO-ENERGY, a na području Čapljine o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Plavo sunce.

Nastavljajući potporu jedinicama lokalne samouprave Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom za prijevoz učenika u osnovnim školama u  gradovima i općinama HNŽ, osigurava 1.500.000,00 KM. Sredstva će biti doznačena općinama i gradovima u HNŽ.

Razmotreno je i prihvaćeno Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za 2021. godinu i Izvješće o utrošku sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“.

Usvojeno je i Izvješće o provedbi Lokalnog akcijskog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne skrbi, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNŽ 2021.-2024. godina za 2021. godinu.

Vlada je razmotrila Informaciju o tijeku razgovora sa sindikatima proračunskih korisnika o povećanju plaća. Istaknuto je kako Vlada u potpunosti ispunjava sve obveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, ali je, također, svjesna aktualne krize, te će do kraja tjedna nastaviti razgovore s ciljem donošenja obostrano prihvatljivih rješenja.

Uz spomenute, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

13-01-2022, 14:42

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na danas započetoj 166. sjednici, dala je suglasnost na Sporazum o produljenju primjene Kolektivnog ugovora za službenike uprave i sudske vlasti u FBiH koji je utvrđen između ovlaštenog pregovarača Vlade HNŽ i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Ujedno, Vlada je ovlastila Suada Balića, ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da, u ime Vlade, potpiše Sporazum na razdoblje od 2 godine.

Također, usvojeno je izvješće Ministarstva prometa i veza o utrošku sredstava koja su tijekom prošle godine transferirana Međunarodnoj zračnoj luci Mostar. 

Vlada je usvojila zaključak kojim zadužuje ministarstva, uprave i upravne organizacije, Županijsko javno pravobraniteljstvo i Agenciju za privatizaciju da Stručnoj službi Vlade do kraja mjeseca dostave programe rada za 2022. godinu s dinamičkim planom kako bi Vlada mogla usvojiti godišnji Program rada Vlade najkasnije do 15. veljače i dostaviti ga Skupštini HNŽ radi planiranja aktivnosti zakonodavne vlasti.

Također, izvješća o radu za 2021. godinu potrebno je dostaviti do 14. veljače kako bi Vlada mogla usvojiti godišnje izvješće o radu do 28. veljače i dostaviti ga Skupštini.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, donijela odluku kojom je dana suglasnost da se 70 oduzetih motornih vozila koja su neispravna, uništena, odnosno nisu u voznom stanju putem licitacije prodaju/unište.

23-12-2021, 16:55

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na 11. izvanrednoj sjednici usvojila Proračun HNŽ u iznosu od 264.948.520 KM i Zakon o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

„Ovogodišnji Proračun donosimo u svjetlu pandemije, te globalne zdravstvene i gospodarske krize. Unatoč tomu,  uspjeli smo očuvati stabilnost javnih financija, zadržati postojeće razine prava, ali i razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i potpore. Uvećali smo sredstva za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, te ćemo uskoro potpisati Sporazum s Gradom Mostarom putem kojega izdvajamo skoro 8 milijuna KM za Zračnu luku Mostar. Također, ostajući ustrajni u našem cilju da budemo Vlada cijele Županije, podržavamo strateške projekte jedinica lokalne samouprave, te brojne aktivnosti u obrazovanju, športu, kulturi i drugim područjima bitnim za cjelokupni razvitak. Predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Proračuna,“ kazao je predsjednik Herceg.

Također, dana je suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu,  Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu, te Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2022. godinu.

Uz to, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.

21-12-2021, 14:04

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na nastavku 163. sjednice utvrdila Prijedlog Proračuna HNŽ u iznosu od 264.948.520 KM i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Iznova je, uz socijalnu, istaknuta razvojna dimenzija Proračuna, odnosno izdvajanje značajnih sredstava za poticaje i potporu u različitim područjima. Naglašeno je kako je planirano uvećanje sredstava za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet - osobito kroz potporu Zračnoj luci Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i šport.