Zavod za školstvo HNŽ

Ravnatelj Željko Ćorić

Zavod za školstvo HNŽ

Rođen 14. rujna 1964. godine u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Po zanimanju diplomirani strojarski inženjer. Od 1988. godine uposlen u ''Soko''- Tvornici trgovinske opreme Mostar, a od 1992. godine u O. O. Crvenog križa Mostar kao voditelj službe AOP-a. Potom obavlja poslove tajnika Crvenog križa Mostar, a u listopadu 2001. godine imenovan je ravnateljem Centra za društvenu skrb o starim osobama Mostar. Usporedno s ovim poslovima, u razdoblju od 2000. godine do 2012. godine, angažiran je na poslovima nastavnika informatike i strojarske skupine predmeta u Srednjoj turističko-ugostiteljskoj školi Mostar, Srednjoj građevinskoj školi Mostar i Srednjoj prometnoj školi Mostar.

Adresa

Kralja Zvonimira 14. Mostar

Telefonski broj

036/ 312-188 ravnatelj036/ 334-255 tajništvo

Fax

036/316-655

Zavod za školstvo kao posebna upravna organizacija obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog, srednjeg i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, a koje se odnosi na: 1. Izradu prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, obrazovanje za djecu s posebnim potrebama, osnovno i srednje obrazovanje. 2. Praćenje primjene propisanih nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih. 3. Ostvarivanje stručno-pedagoškog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova. 4. Donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada odgojno-obrazovnih ustanova. 5. Izradu prijedloga popisa udžbenika za opće i strukovne škole. 6. Izrada prijedloga školskog kalendara za školsku godinu. 7. Izrada stručnih naputaka za rad i neposrednu stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim djelatnicima. 8. Skrb i pomoć pri uvođenju odgojitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovni proces. 9. Izrada prijedloga programa stručnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika i stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova. 10. Donošenje programa stručnog usavršavanja djelatnika i stručnih suradnika Zavoda. 11. Stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnog procesa. 12. Aktivno sudjelovanje u procesu reforme općeg i strukovnog odgoja i obrazovanja. 13. Izdavanje stručnih časopisa i publikacija. 14. Izrada prijedloga provedbenih propisa iz djelokruga nadležnosti Zavoda. 15. Sudjelovanje u obavljanju stručnih ispita sukladno odredbama pravilnika županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa. 16. Izrada izvješća, analiza i drugih stručnih poslova za potrebe Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ. 17. Obavljanje i drugih poslova od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda sukladno zakonu. Službena stranica: http://www.zavod-skolstvo.ba/