Kantonalno javno pravobranilaštvo

Vlado Bevanda

Kantonalno javno pravobranilaštvo

Vlado Bevanda rođen je 1. septembra 1961. godine u Dobrom Selu, općina Čitluk. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru. Godine 1998. položio je pravosudni ispit. Radio je na više radnih mjesta u MUP-u HR Herceg-Bosne, od samostalnog referenta do šefa odjela, te kao sekretar Osnovnog suda u Mostaru i šef Direkcije Hercegovina osiguranja d.d. Mostar. Prije imenovanja na dužnost kantonalnog javnog pravobranioca, obnašao je dužnost zamjenika direktora PPC Mostar u Croatia osiguranju d.d. Ljubuški. Oženjen i otac šestero djece.

Adresa

Kralja Zvonimira 14. A 88 000 Mostar

Telefonski broj

036/312-254

Fax

036/312-254

Zakonodavna regulativa kojom je uređen rad Pravobranilaštava kao posebnih državnih organa na svim nivoima, utvrđena je Zakonom o pravobranilaštvu BIH (Sl.glasnik BIH brij: 8/02, 10/02 i 44/04), Zakonom o Federalnom pravobranilaštvu (Sl.novine F BIH broj: 2/95,12/98,18/00,61/06 i 102/09) i Zakonom o javnom pravobranilaštvu HNK (N.novine HNK broj: 8/99,3/04 i 11/08).
U skladu s navedenim zakonima, pravobranilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je samostalni organ koji preduzima mjere i koristi pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona.
U zastupanju, javno pravobraniteljstvo po zakonu je ovlašteno poduzimati sve radnje koje je ovlaštena poduzimati stranka u postupku.
Nadležnost i djelokrug rada, odnosno prava i dužnosti Pravobranilaštva HNK u odnosu na  preduzimanje pravnih radnji i mjera u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, regulisana su Zakonom o javnom pravobranilaštvu Kantona.
Pravobranilaštvo postupa u skladu sa utvrđenim nadležnostima propisanim u Zakonu o pravobranilaštvu, po zaključcima Skupštine i Vlade HNK, kao i na osnovu Programa rada  Pravobranilaštva za svaku godinu.
Prema nadležnosti Pravobranilaštva i opisa poslova nositelja pravobraniocke funkcije, u skladu sa Zakonom, Pravobranilaštvo  HNK obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona a koji se ogleda u zastupanju u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima u sudskim postupcima, organima uprave i u upravnim sporovima, daje mišljenja na zaključivanje ugovora o koncesiji i zaključivanje ugovora imovinsko-pravne prirode kao i u drugim predmetima u kojima je nadležno pravobranilaštvo za odlučivanje.
Poslove zastupanja pravobranilaštvo vrši na teritoriju cijelog Kantona i to pred Općinskim sudom Mostar, Općinskim sudom u Čapljini, Općinskim sudom u Konjicu, Kantonalnim sudom u Mostaru, Ustavnim sudom FBIH i BIH i Vrhovnim sudom FBIH i Sudom BIH.

Osim navedenog, pravobranilaštvo osigurava:
-Zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz svoje nadležnosti;
-Ostvarivanje saradnje s ministarstvima, kantonalnim organima, s organima i organizacijama na nivou Federacije BiH, s organima pravosuđa na svim nivoima, s  pravobranilaštvima na svim nivoima, a naročito radi ujednačavanja prakse i zauzimanja stavova  po istim ili sličnim pravnim pitanjima.
-Praćenje i proučavanje sudske prakse i zauzimanje jedinstvenih stavova na
stručnom Kolegiju i proširenom Kolegiju vezano za predmete iz nadležnosti Pravobranilaštva  HNK i drugih pitanja iz djelokruga rada.