Pedagoski zavod HNZ

ravnateljica dr. sc. Enisa Gološ

Pedagoški zavod HNŽ

Enisa Gološ rođena je 6. listopada 1964. godine u Mostaru. Diplomirala je pri Filozofskomu fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarski rad i disertaciju obranila pri Fakultetu humanističkih znanosti Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru te stekla zvanje doktorice humanističkih znanosti, uže znanstveno područje lingvistika. Radila je kao nastavnica u osnovnoj školi, potom u Gimnaziji Mostar i u drugim srednjim školama, kao vanjska suradnica Fakulteta humanističkih znanosti u Mostaru te kao stručna savjetnica za srednje obrazovanje u Pedagoškomu zavodu Mostar, prije nego je imenovana za ravnateljicu. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova, kako u domaćim časopisima, tako i u međunarodnim zbornicima radova. Autorica je jedne stručne i jedne znanstvene knjige, sudionica niza međunarodnih znanstvenih konferencija i simpozija, kao i niza projekata u sklopu preustroja obrazovnoga sustava. Udana je i majka dvoje djece.

Adresa

Sjeverni logor 116, Mostar

Telefonski broj

036/570-045
036/571-648

Fax

036/570-045 036/571- 648

Na osnovu čl. 20. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Sl. novine HNŽ-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na: 1. izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih, 2. ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada obrazovnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja, 3. donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada odgojno-obrazovnih ustanova, 4. donošenje programa stručnog usavršavanja obrazovnih djelatnika i suradnika, 5. utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola, 6. praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih, 7. organiziranje odgojno-obrazovnog informacijskog i ostalog sustava na području Županije, 8. informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvješća i analiza za potrebe ministarstva i drugih institucija na području Županije, 9. izdavanje stručnih časopisa i publikacija, 10. izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda, 11. izrada stručnih uputa za rad i neposrednu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama i obrazovnim djelatnicima, 12. briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih suradnika u odgojno- obrazovni proces, 13. vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti. Službena stranica: http://www.pzm.ba/