VLADA HNK PRVA U BiH UVODI NOVI SISTEM PROCJENE PRAĆENJA I UPUĆIVANJA DJECE SA TEŠKOĆAMA I INVALIDITETOM
10-12-2021, 8:49

Na 160. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, te ga poslala u dalju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovog Zakona su usklađivanje sistema procjene, praćenja i upućivanja djece sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija. Istaknuto je kako je HNK prvi u BiH u kojem će naredne godine biti provedeno pilotiranje novoga sistema procjene praćenja i upućivanja djece sa teškoćama i invaliditetom. Vladin tim za koordinaciju i praćenje pilot projekta će na kraju 2022. godine Vladi, UNICEF-u BiH i nadležnim federalnim ministarstvima podnijeti izvještaj o primjeni Pravilnika, smjernica i kriterija u praksi u cilju njihove implementacije u svim kantonima u 2023. godini. U vezi s tim, Vlada je usvojila i Akcioni plan transformacije sistema procjene, praćenja i upućivanja djece sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Također, razmotren je Prijedlog Strategije ruralnog razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Strategija je dokument koji sadrži viziju i plan transformacije poljoprivrede kao osnovne privredne djelatnosti ruralnih prostora u svim njenim aspektima od poslovanja na poljoprivrednom gospodarstvu do mogućnosti i analize svih faktora koji utiču na širi poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući poljoprivrednu proizvodnju, preradu, distribuciju proizvoda, tržište i zahtjeve potrošača. Ujedno, osigurava okvir za postupno prilagođavanje i usklađivanje poljoprivrede i ruralnog razvoja HNK, sa najboljim praksama EU. Svrha njezinog donošenja je promovisanje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategija jasno definiše ciljeve, prioritete, fokuse, mjere i aktivnosti (operacije), način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Istaknuto je kako Hercegovačko-neretvanski kanton ima niz komparativnih prednosti, kao što su primjerice raznolikost i očuvanost prirodnih resursa, koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti, kao osnovne pretpostavke ruralnog razvoja Kantona. U tu svrhu, definisana su tri strateška pravca (fokusa), na osnovu kojih se kreiraju strateški ciljevi ruralnog razvoja HNK: Poticanje konkurentnosti poljoprivrede; Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

U cilju usvajanja svih važnih finansijskih dokumenata budžetskih i vanbudžetskih korisnika u tekućoj za narednu godinu, Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2022. godinu koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Razmotren je Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju HNK za 2020. godinu, te data saglasnost na Program rada Agencije za 2021. godinu. Istaknuto je kako je,  u cilju podizanja djelotvornog i racionalnog provođenja poslova iz djelokruga Agencije, u Programu rada dan sistemski prikaz instrumenata i mjera kojima će biti nastavljene započete aktivnosti iz prethodnih godina vezane za privatizaciju preostalog državnog kapitala i državne imovine na prostoru HNK kroz postupak velike i male privatizacije.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, razmotren je i usvojen Programa utroška 200.000 KM koje su dodijeljene jedinicama lokalne samouprave u HNK za različite projekte kojima se poboljšava lokalna turistička ponuda, među kojima je i podrška manifestaciji „Advent u Mostaru“ u iznosu od 30.000 KM.

Vlada je donijela Odluku kako će se, zbog obaveza prema Federalnom zavodu i Službi za zapošljavanje HNK, prijem pripravnika odvijati u dva ciklusa. Prvi ciklus prijema bit će završen do kraja godine, a drugi tokom 2022. godine u skladu sa finansijskim mogućnostima Budžeta.

Usvojen je Zaključak kojim se izdvaja 200.000,00 KM za Ustanovu „Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac“ u Stocu. Istaknuto je kako su sredstva namijenjena za završetak započetih radova na izgradnji lijevog krila zgrade Doma čime bi se značajno povećao prostorni kapacitet, te omogućio prijem većeg broja korisnika usluga.

Vlada je usvojila Odluku o Izmjenama i dopunama Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2021. godinu. Godišnjim Planom i programom  održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje  obuhvaćene su mjere i aktivnosti koje se provode u cilju očuvanja postojeće cestovne infrastrukture i sigurnosti na cesti. Istaknuti su rekonstrukcija ceste Košpina luka-Džanići u iznosu od 450.450 KM, sanacija ceste Tromeđa-Zvirovići u iznosu od 437.694 KM, te rekonstrukcija mosta Arapovići u iznosu od 181.350 KM.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i prihvaćena Informacija Ministarstva privrede o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu. U Informaciji je dan uvid u obavljanje djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike i to: eksploatacija mineralnih sirovina, obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata. Također, ovom Informacijom obuhvaćeni su podatci o mineralnim sirovinama koje su nastale kao rezultat izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija.

Vlada je razmotrila i Izvještaj o žetvi strnih žita u 2020. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2733 tone zrna žita.