VLADA HNŽ PRVA U BiH UVODI NOVI SUSTAV PROCJENE PRAĆENJA I UPUĆIVANJA DJECE S TEŠKOĆAMA I INVALIDITETOM
10-12-2021, 8:49

Na 160. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, te ga poslala u daljnju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovoga Zakona su usklađivanje sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija. Istaknuto je kako je HNŽ prva u BiH u kojoj će sljedeće godine biti provedeno pilotiranje novoga sustava procjene praćenja i upućivanja djece s teškoćama i invaliditetom. Vladin tim za koordinaciju i praćenje pilot projekta će na kraju 2022. godine Vladi, UNICEF-u BiH i mjerodavnim federalnim ministarstvima podnijeti izvješće o primjeni Pravilnika, smjernica i kriterija u praksi s ciljem njihove implementacije u svim županijama u 2023. godini. U svezi s tim, Vlada je usvojila i Akcijski plan transformacije sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Također, razmotren je Prijedlog Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Strategija je dokument koji sadrži viziju i plan transformacije poljoprivrede kao osnovne gospodarske djelatnosti ruralnih prostora u svim njenim aspektima od poslovanja na poljoprivrednom gospodarstvu do mogućnosti i analize svih faktora koji utiču na širi poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući poljoprivrednu proizvodnju, preradu, distribuciju proizvoda, tržište i zahtjeve potrošača. Ujedno, osigurava okvir za postupno prilagođavanje i usklađivanje poljoprivrede i ruralnog razvitka HNŽ, s najboljim praksama EU. Svrha njezinog donošenja je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategija jasno definira ciljeve, prioritete, fokuse, mjere i aktivnosti (operacije), način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje. Istaknuto je kako Hercegovačko-neretvanska županija ima niz komparativnih prednosti, kao što su primjerice raznolikost i očuvanost prirodnih resursa, koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti, kao temeljne pretpostavke ruralnog razvitka Županije. U tu svrhu, definirana su tri strateška pravca (fokusa), temeljem kojih se kreiraju strateški ciljevi ruralnog razvitka HNŽ: Poticanje konkurentnosti poljoprivrede; Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvitke ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

S ciljem usvajanja svih bitnih financijskih dokumenata proračunskih i izvanproračunskih korisnika u tekućoj za sljedeću godinu, Vlada je dala suglasnost na Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2022. godinu koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Razmotreno je Izvješće o radu Agencije za privatizaciju HNŽ za 2020. godinu, te dana suglasnost na Program rada Agencije za 2021. godinu. Istaknuto je kako je,  s ciljem podizanja djelotvorne i racionalne provedbe poslova iz djelokruga Agencije, u Programu rada dat sustavan prikaz instrumenata i mjera kojima će biti nastavljene započete aktivnosti iz prethodnih godina vezane za privatizaciju preostalog državnog kapitala i državne imovine na prostoru HNŽ kroz postupak velike i male privatizacije.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, razmotren je i usvojen Programa utroška 200.000 KM koje su dodijeljene jedinicama lokalne samouprave u HNŽ za različite projekte kojima se poboljšava lokalna turistička ponuda, među kojima je i potpora manifestaciji „Advent u Mostaru“ u iznosu od 30.000 KM.

Vlada je donijela Odluku kako će se, zbog obveza prema Federalnom zavodu i Službi za zapošljavanje HNŽ, prijam vježbenika odvijati u dva ciklusa. Prvi ciklus prijama bit će okončan do konca godine, a drugi tijekom 2022. godine sukladno financijskim mogućnostima Proračuna.

Usvojen je Zaključak kojim se izdvaja 200.000,00 KM za Ustanovu „Dom za socijalno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac“ u Stocu. Istaknuto je kako su sredstva namijenjena za završetak započetih radova na izgradnji lijevog krila zgrade Doma čime bi se značajno povećao prostorni kapacitet, te omogućio prijam većeg broja korisnika usluga.

Vlada je usvojila Odluku o Izmjenama i dopunama Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ za 2021. godinu. Godišnjim Planom i programom  održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje  obuhvaćene su mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem očuvanja postojeće cestovne infrastrukture i sigurnosti na cesti. Istaknuti su rekonstrukcija ceste Košpina luka-Džanići u iznosu od 450.450 KM, sanacija ceste Tromeđa-Zvirovići u iznosu od 437.694 KM, te rekonstrukcija mosta Arapovići u iznosu od 181.350 KM.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i prihvaćena Informacija Ministarstva gospodarstva o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu. U Informaciji je dat uvid u obavljanje djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike i to: eksploatacija mineralnih sirovina, obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata. Također, ovom Informacijom obuhvaćeni su podatci o mineralnim sirovinama koje su nastale kao rezultat izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija.

Vlada je razmotrila i Izvješće o žetvi strnih žita u 2020. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2733 tone zrna žita.