09-12-2022, 08:16

Na današnjem nastavku 188. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usaglasila je Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2022. godinu. U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 miliona KM na ime dodatne podrške zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Na ovaj način Vlada je osigurala potrebne preduslove na osnovu kojih je jednoglasno usvojila Odluku o isplati 1.080,00 KM na ime podrške korisnicima Budžeta HNK. Istaknuto je kako se ova odluka odnosi i na asistente u nastavi, pripravnike i savjetnike, dok su od iste izuzeti premijer, ministri i poslanici u Skupštini HNK. U Izmjenama i dopunama Budžeta HNK također je planirano dodatnih 3 miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u HNK. Budući da je Vlada dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu u kojem je osigurano dodatnih 13 miliona KM zdravstvenim ustanovama u Kantonu, pozvala je osnivače i menadžment zdravstvenih ustanova da, također, dodatnim sredstvima još snažnije preduzmu sve mjere kako bi se poboljšao materijalni status djelatnika u zdravstvu.

Nastavljajući započete aktivnosti u vezi s rješavanjem pravomoćnih sudskih rješenja, Vlada je usvojila Odluku o isplati 500.000,00 KM na ime redovnih sudskih presuda.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava sa pozicije ''Transfer drugim nivoima vlasti'' u iznosu od 100.000,00 KM, kojima se podupiru manifestacije iz turizma. Također, donesen je Zaključak kako će prioritet imati manifestacije koje podršku nisu dobile od drugih institucija. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava sa kriterijima raspodjele ''Transfer neprofitnim organizacijama'' u iznosu od 400.000,00 KM.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ''Transfer za jačanje turističkih kapaciteta'', planiranih Budžetom HNK za 2021. godinu za čije je provođenje Vlada izdvojila 1.400.000,00 KM, Izvještaj o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program raspodjele sredstava ''Transfer neprofitnim organizacijama'' planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2021. godinu za čije je provođenje Vlada izdvojila 149.500,00 KM i Izvještaj o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz Program utroška sredstava ''Tekući transferi drugim nivoima vlasti'' planiranih Budžetom HNK za 2021. godinu za čije je provođenje Vlada izdvojila 400.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa o Izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK  za 2022. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih po osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta'' u ukupnom iznosu od 1.073.923,33 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donijela Odluku o finansiranju i sufinansiranju rekonstrukcije u osnovnim školama Marka Marulića u Prozor-Rami, te Trećoj i Šestoj osnovnoj školi u Mostaru, u iznosu od 130.000,00 KM.

Vlada je dala saglasnost i na prijem u pravosudne organe u HNK, i to 20 namještenika i 8 državnih službenika u općinskim sudovima, potom Kantonalnom sudu Mostar i Kantonalnom tužilaštvu.

09-12-2022, 08:13

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg prisustvovao je danas otkrivanju spomenika svim pokojnim studentima i djelatnicima Sveučilišta u Mostaru. Spomenik ''Oltar znanja'', rad ak. kipara Stjepana Skoke, postavljen je u kampusu Sveučilišta u Mostaru, a otkrili su ga roditelji četvero tragično nastradalih studenata mostarskog sveučilišta  Domagoja Rose (25), Tene Vračević (25), Antonije Šarić (22) i Vjekoslava Božanovića (24), mladih ljudi koji su 19. decembra 2015.  poginuli na putu doma, uoči božićno-novogodišnjih praznika.

Prisjećajući se teških trenutaka sa ispraćaja tijela četvero studenata, premijer Herceg danas je poručio kako je njihova tragična smrt ostavila duboki trag na našim životima.

''Pozdravljam ovaj čin Sveučilišta u Mostaru i njegova rukovodstva da im osigura trajni spomen, tu u krugu sveučilišnoga kampusa gdje svakodnevno borave njihovi kolegice i kolege i gdje će ovaj spomenik njegovati sjećanje na njihova imena. I ne samo na njih, nego na sve naše kolege i prijatelje, sve kojih više nema, a životom i radom su bili vezani za naše sveučilište'', rekao je Herceg čestitavši kiparu Skoki na umjetničkom rješenju spomenika, načinjenog u obliku klupe ili ''oltara znanja'' čime je odaslana duboka poruka naraštajima koji se obrazuju i koji će tek doći u predavaonice Sveučilišta u Mostaru.

06-12-2022, 14:20

Na današnjoj, 188. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je utvrdila prijedloge odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove i prijedloge odluka o izvršavanju finansijskih planova vanbudžetskih korisnika Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2023. godinu, i to: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK u iznosu od 164.644.000,00 KM, Službe za zapošljavanje HNK u iznosu od 17.826.044,00 KM i Fonda za zaštitu okoliša HNK u iznosu od 6.300.000,00 KM, koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je u okviru nastavka rasprave o Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu i Budžetu HNK za 2023. godinu raspravljala i o odobravanju jednokratne novčane pomoći zaposlenicima budžetskih korisnika u HNK, kao vidu dodatne podrške uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Vlada će odluku o iznosu koji će biti uplaćen korisnicima Budžeta donijeti u skladu sa raspoloživim sredstvima na narednoj sjednici  kada će biti usvojen konačan prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojila Informaciju o zaključenim ugovorima sa izabranim ponuđačima te Odluku o odobravanju i utrošku dijela novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu sa pozicije ''Grant školama za nabavku udžbenika'' u iznosu od 2.594.772,10 KM.

Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju uslova i načinu plaćanja zdravstvenog osiguranja vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65 godina života.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog porodičnog kućanstva u iznosu od 1.500,00 KM.

Također, Vlada je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Izvještaj o žetvi strnih žita u 2022. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2571 tona zrna žita.

01-12-2022, 14:39

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljenog 6. septembra 2022. godine, obavještavamo kandidate o tome kako je Vlada HNK-a donijela Odluku o odabiru kandidata (pripravnika) za zaključenje ugovora u prvom krugu.

Odabrani kandidati bit će naknadno obaviješteni o datumu potpisivanja ugovora kao i o početku rada.

Istodobno, obavještavamo kandidate koji nisu odabrani za prijem u prvom krugu kako će dodatni prijem kandidata biti proveden tokom narednog perioda, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Spisak sa šiframa odabranih kandidata u prvom krugu nalazi se u privitku.

24-11-2022, 14:39

Na nastavku 187. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje HNK za 2022. godinu. Tokom rasprave istaknuto je kako su povećanjem prihoda i uštedama na rashodovnoj strani uz finansiranje ostalih obaveza osigurana i dodatna sredstva za bolničke i zdravstvene ustanove u HNK u iznosu od 13 miliona KM.

Vlada je, također, uvažavajući složenu situaciju u ustanovama primarne zdravstvene zaštite usvojila Zaključak kojim je definisano kako će pri izradi Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu osigurati dodatna sredstva koja će biti transferirana ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 15 miliona KM  kako bi se uspješno okončala izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti - Pedijatrije SKB-a Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ i dogradnja i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic.

Istaknuto je kako je s direktorima tri bolničke ustanove u Hercegovačko- neretvanskom kantonu održano više sastanaka na kojima je Vlada upoznata kako bi zbog snažnog poremećaja na tržištu i drastičnog porasta cijena završetak započetih projekata mogao biti doveden u pitanje.

Budući da su izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti - Pedijatrije SKB-a Mostar, te izgradnja, obnova i opremanje više odjela Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ i dogradnja i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic od iznimne važnosti za sve stanovnike HNK i šire, Vlada je u cilju završetka ovih objekata preduzela sve potrebne radnje kako bi osigurala dodatnih 15 miliona KM.

Inače, Vlada HNK je za izgradnju i obnovu tri bolnice u našem kantonu već ranije u potpunosti na sebe preuzela kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM.

Vlada je danas nastavila raspravu o Nacrtu Budžeta za 2023. godinu i Nacrtu Izmjena i dopuna Budžeta za 2022. godinu. Tokom rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna  Budžeta za 2022. godinu istaknuto je kako u njemu, uz ostale obaveze, treba planirati sredstva za podršku ustanovama primarne zdravstvene zaštite u HNK.

Također, danas je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usvojena Odluka kojom je izdvojeno 100.000,00 KM za sistematske preglede zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

Uz nabrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.