SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA FINANSIJA
12-05-2021, 13:30

Postupajući prema zaduženju Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i uvažavajući zabrinutost budžetskih korisnika, te onih koji imaju ugovorene poslovne odnose s našim kantonom, Ministarstvo finansija HNK zbog pojašnjenja otežanih okolnosti u kojima  trenutno radi, oglašava se saopštenjem.

Od nastanka kvara koji se desio na serveru za obračun plata, dana 29.03.2021. godine, Ministarstvo finansija HNK je, prema Odluci Vlade HNK, odmah pristupilo nabavci  novog server uređaja uz obavezu poštivanja svih procedura za javne nabavke. Od trenutka isporuke uređaja koji se desio dana, 09.04.2021. godine, u posljednjih 30 dana, uposlenici Ministarstva finansija HNK, u saradnji sa ovlaštenom firmom,  kontinuirano rade na ažuriranju nove baze podataka za 5.200 budžetskih korisnika u HNK. Ovim putem želimo se zahvaliti svim budžetskim korisnicima, školama, policiji, pravosudnim organima i ministarstvima, te upravnim organizacijama, koji su dali ogroman doprinos  dostavljanjem traženih matičnih podataka.

Trenutno su u bazu podataka ažurirani gotovo svi matični podaci uposlenika budžetskih korisnika, i u toku je unos podataka za obračun plate. Zbog potrebe poštivanja rokova za isplatu plata prema ustaljenoj mjesečnoj dinamici, Ministarstvo finansija juče je (11.05.2021. godine)  izvršilo uplate akontacije plata za mjesec april 2021. godine, a koju su dobili uposlenici na nivou primanja koje su imali za februar 2021. godine. Završetak obračuna zaostataka plata za mart 2021. godine očekujemo do kraja iduće sedmice nakon čega će biti isplaćena razlika plata za mart kao i Ugovori koji nisu bili isplaćeni zbog gore navedenog razloga. Nakon  završetka aktivnosti iz prethodnog stava planiramo obračunati razliku za aprilske plate, te  ponoviti  postupak isplate kao i kod plate za mart 2021.godine.

Ministarstvo finansija HNK želi obavijestiti javnost kako je funkcionisanje Hercegovačko-neretvanskog kantona stabilno, da su plate i ostala primanja nepromijenjeni u odnosu na raniji period, te se  u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i u  proceduri, utvrđuju razlozi nastanka kvara na serveru, materijalna šteta i eventualna odgovornost, za ovakvo stanje koje je uznemirilo javnost.

 

Također, poduzimamo sve radnje kako bi se ovaj proces ažuriranja završio na način da svi podaci o  budžetskim korisnicima u HNK budu  pohranjeni u  sigurnosnoj elektronskoj formi.

Napominjemo da su svi podaci i kompletna arhiva podataka koji su se nalazili na serveru sačuvana kod budžetskih korisnika, prikazani kroz obrasce  za evidentiranje, a koji su propisani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te da ne postoji bilo kakva mogućnost zloupotrebe tih podataka.