SJEDNICA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA
09-09-2019, 11:54

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana situacija vezano za problematiku mulja s pročišćivača koje je posljednjih mjeseci predmetom više analiza.  Inicijativu za razmatranjem uputilo je Udruženje „Futura“ iz Mostara.
Zakonom je utvrđen djelokrug rada Zdravstvenog vijeća čiji je zadatak evaluacija i monitoring zaštite prava pacijenata, te nema nadležnosti po pitanju analize spornog mulja.
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite naredilo je, u okviru svojih nadležnosti,  fizikalno-hemijske  analize  vode za piće iz Grada Mostara i svih općina  na području HNK.
Analiza je pokazala ispravnost svih uzetih uzoraka, o čemu je javnost upoznata putem medija.
Zaključak Zdravstvenog vijeća je da treba urediti zakonsku regulativu kojom će biti definisana klasifikacija otpadnih voda i druga pitanja od značaja za zbrinjavanje te vrste otpada.
Takođe, Zdravstveno vijeće je razmatralo i aktuelnu situaciju gašenja firme „Aluminij“ d.d. Mostar sa aspekta utjecaja na zdravstveni sistem. Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja, a prateći izvršenje prethodnih godina, „Aluminij“ je godišnje uplaćivao cca. 4.500.000 KM na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje. 
Nadalje, procjenjuje se da bi gašenje „Aluminija“ negativno utjecalo na druge privredne subjekte koji značajne prihode ostvaruju poslovanjem s „Aluminijem“ što bi se moglo odraziti na dodatno smanjenje prihoda od doprinosa na godišnjem nivou za još  cca. 1.500.000 KM.
Radi se o značajnim sredstvima koja će, zasigurno, utjecati na smanjenje obima prava pacijenata.
S obzirom na najavu štrajka doktora medicine i stomatologije po pitanju nepoštivanja kolektivnog ugovora, Zdravstveno vijeće je razgovaralo i o trenutnoj situaciji u zdravstvu, tačnije o povećanju kvalitete usluge u proteklom periodu s obzirom na poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih djelatnika, a vezano za poštivanje radnog vremena, smanjenje listi čekanja, pravo na lično dostojanstvo i dr.
Zdravstveno vijeće poziva zdravstvene ustanove  da, u skladu sa njihovim ovlaštenjima, vrše redovnu kontrolu poštivanja radnog vremena u zdravstvenim ustanovama.
Takođe, traže i imenovanje Komisije koja će obavljati vanrednu kontrolu u skladu sa Pravilnikom o radnom vremenu.
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite će, na inicijativu Zdravstvenog vijeća, distribuisati zdravstvenim ustanovama plakate kako bi upoznali pacijente na koji način mogu podnijeti prigovor prema Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta ukoliko nisu zadovoljni pruženom zdravstvenom uslugom ili procedurom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove.