SKUPŠTINA HNK: USVOJENI STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I UNAPREĐENJU TURIZMA
18-03-2022, 18:42

Na danas održanoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, usvojena je Strategija ruralnog razvoja HNK za period od 2021. do 2027. godine. Svrha donošenja tog dokumenta jest promovisanje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategijom su jasno utvrđeni ciljevi, prioriteti, fokusi, mjere i aktivnosti, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Strategija ruralnog razvoja zasnovana je na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH. Njome su utvrđena tri strateška smjera (fokusa): stabilnost dohotka i povećanje konkurentnosti u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, održivo upravljanje prirodnim, prostornim i infrastrukturnim resursima ruralnih područja, uravnoteženi ruralni teritorijalni razvoj i poboljšanje uslova života i rada ruralnog stanovništva i unapređenje privrednog razvoja kroz nepoljoprivredne djelatnosti i ruralni turizam. Na osnovu tih smjerova, utvrđena su tri strateška cilja: poticati konkurentnost poljoprivrede, osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i prilagodbu klimatskim promjenama te postići uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Također je usvojen i Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNK, kojim će se omogućiti  reaktiviranje turističkih zajednica u jedinicama lokalne samouprave.

Danas je usvojen i Program rada Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i zadaci koje će taj organ ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, kao organ zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i drugi akti koje će Skupština HNK razmatrati i usvajati tokom 2022. godine, u cilju uređenja svih područja života i rada u kantonalnoj nadležnosti, koji su propisani Ustavom FBiH, Ustavom HNK i zakonima.

Također, usvojeni su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina HNK, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotekarskoj djelatnosti HNK, Prijedlog Zaključaka o stanju u zdravstvu u HNK i realizaciji Zaključaka Skupštine HNK od 15.12.2015. godine te su razmotrene Informacija Ministarstva privrede o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2020. godinu, Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK zaključno sa 31.12.2020. godine i Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2020. godine.