VLADA HNK POMOGLA 81 % PRIJAVLJENIH SUBJEKATA I TIME DALA PODRŠKU OČUVANJU RADNIH MJESTA
12-11-2020, 14:20

Na  današnjoj, 130. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Komisije  Vlade HNK za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška sredstava od subvencija iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon kraće rasprave, istaknuto je kako je ukupan broj privrednih subjekata kojima je dodijeljena podrška 1877. Time je Vlada HNK, provodeći Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK, direktno pomogla 81 % subjekata koji su se prijavili na Javni poziv i time dala podršku očuvanju radnih mjesta u privredi i očuvanju krajnje potrošnje. Tim zakonom pružena je podrška i dijelu budžeta jedinica lokalne samouprave (dio poreza na dohodak) te vanbudžetskih fondova (opća vodna naknada i poseban porez). Istaknuto je i to kako su razlozi zbog kojih određeni broj poslovnih subjekata nije ispunio uslove po Javnom pozivu, u većini slučajeva, takvi da istima (u skladu sa naredbama Štaba civilne zaštite) nije bilo zabranjeno obavljanje osnovne djelatnosti ili da su otpuštali zaposlenike. U okviru ove tačke dnevnoga reda, Interresorna komisija Vlade HNK izvijestila je Vladu HNK o aktivnostima u vezi sa provođenjem procedure po Javnom pozivu za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka F BiH na prostoru HNK u skladu sa tzv. Korona zakonom  HNK, pristiglim prijavama privrednih subjekata i preliminarnoj listi potencijalnih korisnika  kreditnih  sredstava, koja će  biti dostavljena Razvojnoj banci.

Takođe, Vlada HNK je usvojila Izvještaj o implementaciji Projekta energetske efikasnosti, kao i obnove, izgradnje i rekonstrukcije javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za period 2015. - 2020. godina, koji će biti predstavljen skupštinskim poslanicima i javnosti putem posebne publikacije - brošure.

Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama HNK, kojega je, po hitnoj proceduri, uputila Skupštini na razmatranje i usvajanje. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama HNK nalaze se u tome što predložene odredbe daju detaljniju definiciju postojeće odredbe na način da se uvode kombinirana solarna i vjetro postrojenja i otklanja se ograničenje maksimalne snage, a što je važno kada je riječ o kantonalnoj nadležnosti za dodjelu koncesije iz ove oblasti.

Vlada je, takođe, dala mišljenje i primjedbe na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom Zaključaka, te je istaknuto kako bi Federalno ministarstvo okoliša i turizma u dostavljenom Nacrtu Zakona trebalo propisati postupanje samo iz svoje nadležnosti, a kantoni da svojim propisima uređuju postupanje koje je u okviru njihove nadležnosti i nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Vrijeme je da se prestane sa oduzimanjem ustavne i zakonodavne nadležnosti od strane Federacije BiH, kod donošenja zakonskih i drugih propisa iz zajedničke ili kantonalne nadležnosti.

Vlada je raspravljala i o Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) HNK-a za period 2021. - 2023. godinu. Nakon rasprave, zaključeno je da Ministarstvo finansija do neredne sjednice Vlade u spomenuti dokument ugradi dostavljene primjedbe svih ministarstava kako bi se Vlada mogla konačno izjasniti o ovom dokumentu.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da hitno pristupi izradi Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponska elektrana u općini Stolac.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju utroška sredstava i načinu implementacije projekata za Ministarstvo saobraćaja i veza – Uprava za ceste u iznosu od 1.676.308,40 KM utvrđenih Planom i programom Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2020. godinu. Takođe je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, donijela Odluku o produženju važenja godišnjih ugovora o izvođenju radova redovnog, zimskog i pojačanog održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNK.

Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o prihvaćanju Informacije Ministarstva za pitanja boraca i davanja saglasnosti na spisak kandidata po prijavi za sufinansiranje zapošljavanja. Ministarstvo za pitanja boraca i Ministarstvo finansija HNK realizuju Program u skladu sa programom „Projekat i mogućnost zapošljavanja djece poginulih boraca i djece RVI“ koji je implementiran u saradnji sa Službom za zapošljavanje HNK. Vrijednost Programa iznosi 200.000,00 KM - finansijska sredstva u iznosu od 100.000,00 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje a ostali iznos od 100.000,00 KM  Vlada HNK. Programom su utvrđene ciljne grupe nezaposlenih osoba čije se zapošljavanje sufinansira i to na period od 12 mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sa pozicije „Finansiranje projekata socijalne politike“ i Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli dijela novčanih sredstava Udruženju, u okiru koje je organizovana javna kuhinja,  sa pozicije „Grant javnim kuhinjama“.

Razmotren je i Zaključak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK kojim je predloženo Vladi da za praćenje i nadzor provođenja Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva angažuje nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave koji će putem svojih inspekcija pojačati kontrolu provođenja Naredbe kao i da se angažuju svi raspoloživi kapaciteti u svrhu intervencije inspekcijskog nadzora u cilju sprječavanja daljeg širenja COVID-19.

Vlada je usvojila Zaključak kojim prihvaća preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su sadržane u Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta HNK za 2019. godinu, te će preduzeti sve mjere na prevladavanju nedostataka na koje je ukazano u Izvještaju. Ured za reviziju institucija u F BiH je, uvidom u preduzete aktivnosti, između ostalog, utvrdio kako je uspostavljena funkcija budžetskog nadzora, donesen Pravilnik o načinu vođenja registra ugovora o koncesijama, uspostavljene pomoćne evidencije ostvarenih prihoda i usaglašeni podaci pomoćnih evidencija o ostvarenim prihodima sa podacima Glavne knjige, da su obaveze po izvršenim sudskim rješenjima knjigovodstveno evidentirane u bilansnoj evidenciji, da je izmjenama i dopunama Budžeta za 2019. godinu planirano pokriće iskazanog deficita te kako je cestovna infrastruktura procijenjena i iskazana u Glavnoj knjizi.

Vlada je, takođe, donijela Odluku kojom dodjeljuje Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar iznos od 100.000,00 KM iz tekuće pričuve,  u svrhu nabavke brzih PCR testova za laboratorijsku izolaciju i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti izazvane virusom SARS Co V-2.

Vlada je usvojila i niz Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu za: Srednju školu Stolac, J.U. Druga gimnazija Mostar te Srednju medicinsku školu Mostar u iznosu 17 500,00 KM za nabavku elektronske opreme.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja i za stanje socijalne potrebe borava i članova njihovog porodičnog kućanstva.

Vlada je imenovala Radne grupe za provođenje „Mape puta za implementaciju preporuka zbog usklađivanja sistema procjene djece sa poteškoćama u razvoju sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF)“ na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vlada je, takođe, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o pregovorima sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar,  te zadužila dr. sc. Gorana Opsenicu, ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite da za narednu sjednicu Vlade predloži članove pregovaračkog tima i datum početka pregovora sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar.