VLADA HNK: USVOJENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE DO 2025.
29-06-2022, 12:44

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Budžeta za narednu godinu, što je jako važno u situaciji kada raspoloživi budžetski prihodi redovno zaostaju za potrebama i zahtjevima budžetskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNK te procjenu prihoda HNK za period od 2023. do 2025. godine.                                    

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradi Izmjena i dopuna Budžeta za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obaveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe finansiranja zajedničkih institucija, pružiti podršku privredi, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, u skladu sa mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti koji bi, na narednoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostalog, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava sa pozicije finansiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a pravo na učestvovanje imaju registrovana udruženja i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNK.