Vijesti
21-10-2020, 15:02

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, donio je danas novu Naredbu.

Naredbu možete pogledati u priloženim dokumentima.

16-10-2020, 15:32

U Ljubuškom je danas održan sastanak međudržavne Podkomisije za sliv Jadranskog mora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Raspravljano je o vodoprivrednim pitanjima od zajedničkog interesa vezanim za zaštitu voda, vodosnabdijevanje, odbranu od poplava i ostalim temama iz područja vodne privrede od zajedničkog interesa.

Učesnici su istaknuli kako je od kraja 2017. do 2019. godine potpisano ukupno pet provedbenih ugovora za presječene sisteme – situacije kada se izvorište nalazi s jedne strane granice a korisnici vode su i iz druge države. To su provedbeni ugovori Posušje - Imotski, Vrgorac - Ljubuški, Neum - Dubrovnik, provedbeni ugovor za regionalni vodovod „Josip Jović“ između Tomislavgrada, Imotskog, Trilja i nadležnih komunalnih preduzeća, te provedbeni ugovor o isporuci odnosno prihvatanju vode za pogranični dio općine Ravno, naselje Ivanica između grada Dubrovnika i Ravnog.

Na sastanku o korištenju izvorišta Doljani i sklapanju odgovarajućeg provedbenog ugovora o isporuci, odnosno prihvatanju vode između predstavnika nadležnih jedinica lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga, u ime dr. sc. Nevenka Hercega, premijera HNK, učestvovao je Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, te dr. Smiljan Vidić, gradonačelnik Čapljine.

Inače, jedna od tema susreta bila je i donošenje odluka o zaštiti izvorišta Prud. To izvorište  nalazi se u Republici Hrvatskoj, međutim da bi se ostvarila njegova adekvatna zaštita potrebno je osigurati zone sanitarne zaštite i preduzeti određene mjere zaštite i na području Bosne i Hercegovine. U tom smislu, raspravljano je o mjerama zaštite koje bi trebalo osigurati, kao što je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

15-10-2020, 15:21

Na današnjoj, 129. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za septembar ove godine u kojem  će biti planirana sredstva za isplatu poticaja u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 1.300.000 KM.      

Vlada je usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za period 2020.-2022. godina, koji za cilj ima povećanje nivoa svijesti javnosti o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama porodičnog nasilja, te štetnosti nasilnog ponašanja. Program, uz ostalo, obuhvaća organizaciju informativne kampanje o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pravima žrtava nasilja i postojećim mehanizmima zaštite, organizaciju kampanje ''16 dana aktivizma'' u svim općinama HNK, izradu informativnih pisanih materijala koji će biti distribuisani žrtvama nasilja kako bi se u potpunosti informisali o svim mogućnostima dostupnim u različitim sistemima, te izradu Imenika ustanova, organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama porodičnog nasilja.

Članovi Vlade usvojili su i Lokalni akcioni plan (LAP) za rješavanje problema Roma u HNK. Naime, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH kao i sa predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi, izrađen je LAP  kojim je predviđeno rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNK za period 2021.-2024. Tokom rasprave istaknuto je kako je HNK prvi Kanton u F BiH koji je na cjelovit način i kroz jedan dokument pristupio rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

S obzirom na iskazanu punu opredijeljenost za procese evropskih integracija, Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju s British Councilom koji će omogućiti daljnje jačanje kapaciteta državnih službenika, te umrežavanje i jačanje saradnje učesnika Programa EU za mlade državne službenike u BiH. Cilj Programa je podrška pri razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama, te stručno usvaršavanje i mobilnost novog naraštaja državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji.

Vlada je, takođe,  usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i obrta na području HNK u 2019. godini. U Informaciji je istaknuto kako raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomske aktivnosti, ali nedovoljan rast investicija i konkuretnosti što i dalje sprječava značajniji ekonomski rast privrede HNK. Stoga je, u cilju poboljšanja sposobnosti privrede Kantona da odgovori potrebama tržišta, potrebno preduzeti sve raspoložive mjere kako bi se stvorio još pozitivniji ambijent za razvoj srednjih i malih preduzeća, te uslovi za privlačenje investicija.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je donijela više odluka u vezi sa dodjelom koncesija, među kojima odluke o dodijeli koncesija za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena vapnenca na lokalitetu ''SRNJAK'' općina Ravno i kamena krečnjaka na lokalitetu ''ZAČULA'' općina Ravno,  te odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ''SLIPČIĆI I'', ''SLIPČIĆI II'' i ''SLIPČIĆI III na području Grada Mostara i ''JUDIK'' u općini Neum.

Vlada je razmotrila Informaciju o preduzetim radnjama Kantonalnog štaba civilne zaštite na osnovu Informacije i zaključaka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u HNK. Tokom rasprave istaknuto je kako se epidemiološka situacija usložnjava, te su građani ponovno pozvani na poštivanje propisanih mjera zaštite, a nadležni organi na svim nivoima da snažnije kontroliraju provođenje donesenih mjera. Takođe, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da priredi aktuelni izvještaj o epidemiološkoj situaciji u HNK koji će biti razmotren na narednoj sjednici Vlade.

Vlada je danas održala i nastavak 128. sjednice na kojemu je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, izdvojila 400.000 KM za policijske uniforme, 340.000 KM za opremu za rad policijskih službenika i 151.495 KM za leasing za nabavku policijskih vozila.

15-10-2020, 11:39

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona sastao se s dr. Ruth Wiseman, zamjenicom britanskoga ambasadora u BiH.

Na sastanku je, uz  niz drugih aktuelnih tema, razgovarano o izborima u BiH i Gradu Mostaru. Posebna pozornost data je aktuelnoj epidemiološkoj situaciji koja ima globalni karakter, te aktivnostima koje Vlada HNK provodi kako bi poboljšala situaciju u našem kantonu. Takođe, premijer Herceg je istaknuo kako od drugog mjeseca ove godine pa sve do sada Vlada ulaže znatne napore u borbi protiv koronavirusa.

„Dolaskom hladnijih dana očekujemo povećanje broja COVID-19 pozitivnih osoba,“ rekao je premijer Herceg dodavši i to kako će Vlada, kao i u prethodnom periodu, preduzeti sve aktivnosti koje su u njezinoj nadležnosti kako bi se, prije svega, spriječilo obolijevanje.

„U Kantonu smo u tzv. prvom valu pandemije imali znatne gubitke u privredi, turizmu, saobraćaju i drugim resorima. Stoga je Vlada pokušala iznaći adekvatna rješenja kako bi osigurala podršku preduzetnicima i obrtnicima koji su osjetili gubitke. Nakon pripreme i izrade tzv. Korona zakona proveli smo proceduru Javnoga poziva, te je oko 2000 pravnih i fizičkih lica ostvarilo pravo na finansijsku podršku. Hercegovačko-neretvanski kanton je i prvi Kanton u FBiH koji je potpisao Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Takođe, očekujemo kako će Vlada  FBiH preostala neutrošena sredstva predviđena za podršku privredi pravično raspodijeliti na cijelom području FBiH pri tome posebno vodeći računa o turizmu, poljoprivredi, obrtništvu i preduzetništvu.“, rekao je premijer Herceg.

Zamjenica Wiseman zahvalila je premijeru na informacijama o aktivnostima Vlade HNK, osobito u borbi protiv koronavirusa, pohvalivši napore koji se čine.  Ujedno, izrazila je zahvalnost za iskazanu spremnost premijera Hercega da zajedničkim naporima podrže rad Sigurne kuće u Mostaru koju je Britanska ambasada podržala u vrijeme pojačanih aktivnosti koje su bile posljedica mjera zbog pandemije.  Time, i drugim aktivnostima bi se nastavila i unaprijedila saradnja Ambasade i Vlade HNK.

15-10-2020, 10:26

Dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas se obratio učesnicima prve radne sjednice Upravnog odbora za izradu „Plana upravljanja obalnim područjem BiH (CAMP BiH)“ koja je zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19 održana online.

Istaknuo je kako Program upravljanja obalnim područjem (CAMP) u BiH podrazumijeva isključivo prostor općine Neum odnosno prostor koji je administrativno u cijelosti unutar HNK.

„Naše obalno područje, sa ukupnom dužinom od 24,5 km, maleno je u okvirima sredozemnog bazena, zapravo među najmanjima je na Mediteranu. Istovremeno, riječ je o vrlo vrijednom području te poticanje svih onih aktivnosti koje doprinose njegovom održivom upravljanju naročito dobiva na važnosti.“ rekao je premijer Herceg dodavši i to kako provođenje ovog programa doprinosi održivom razvoju obalnog područja Neuma.

„Integralno upravljanje prostorom, kao osnovna pretpostavka CAMP-a, odnosno upravljanje usmjereno na gospodarenje prirodnim resursima i usluge ekosistema u skladu sa postojećim bio-kapacitetima naročito dobiva na značaju ako imamo na umu postojeći ekološki deficit BiH ili činjenicu da smo već u junu ove godine, kao društvo (govorimo o BiH), potrošili prirodne resurse u obimu za čiju je regeneraciju potrebna puna godina dana,“ rekao je premijer Herceg istaknuvši da, prepoznajući važnost održivog razvoja ovoga područja, Vlada HNK godinama potiče programe usmjerene na povećanje energetske efikasnosti (u okviru Projekta energetske efikasnosti obnovljena je i OŠ Kardinala Stepinca u Neumu), održivog korištenja voda (sufinansiranje Regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal i regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum) kao infrastrukturne i druge projekte koji upotpunjuju turističku ponudu Neuma.

„Implementacija aktivnosti predviđenih CAMP-om, kao što su: održivi razvoj ruralnih područja općine Neum kroz poticanje ruralnog i eko-turizma i održivih poljoprivrednih praksi u neumskom zaleđu, očuvanje morskih i priobalnih ekosistema i kulturnog nasljeđa, smatram nastavkom zacrtanog razvojnog pravca ovog područja.  Uz navedene aktivnosti svakako smatram važnim i uspostavljanje informacijskog sistema o obalnom okolišu, kao i aktivnosti koje obuhvaćaju mjere ublažavanja posljedica klimatskih promjena, na koje je osobito osjetljivo Mediteransko područje, a ono unutar HNK i BiH u cijelosti obuhvaća obalni i priobalni pojas Neuma. U tom kontekstu, osobito smo zainteresovani kako za horizontalne aktivnosti Projekta, tako i za provođenje pojedinačnih aktivnosti koje su integrisane u Obalni plan,“ rekao je premijer Herceg istaknuvši kako implementacija aktivnosti CAPM-a podrazumijeva njihovu implementaciju u strateške i planske dokumente.

„Naročito važnim  smatram istaknuti važnost pokretanja ovog projekta u trenutku kada su u toku procesi izrade Strategije razvoja HNK i Strategije ruralnog razvoja HNK. Uz sinergiju prioriteta, mjera i projektnih aktivnosti, siguran sam kako možemo napraviti značajne iskorake kroz postizanje zajedničkih ciljeva i održivog razvoja područja općine Neum, ali i Kantona u cjelini“, zaključio je premijer Herceg.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je primio Ivana Klepića, evropskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu.

Premijer Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg sportskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih sportaša na međunarodnim takmičenjima.

„Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Sportaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvanski kanton. Stoga Vlada, u skladu sa mogućnostima, podržava i podržavat će vaš rad, ali i rad drugih sportaša i sportskih klubova u HNK“, rekao je premijer Herceg.

„ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Evropsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati sport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, rekao je evropski prvak Klepić.

„Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju evropske medalje i evo uspjela sam u tomu“, rekla je brončana Ćavar.

Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su premijera Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku Hrvatskom sportskom klubu ''Zrinjski''  na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:  

Hrvatski sportski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu istoriju  Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim fudbalerima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HSK ''Zrinjski'',  lično i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka,  šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'',  iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvanski kanton i  BiH - želim Vam puni uspjeh, te puno sportske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.