Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Adnan Velagić

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Adnan Velagić (SDA) rođen je 21. septembra 1969. godine u Konjicu. Na Pedagoškoj akademiji Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stekao je stručno zvanje nastavnika historije i geografije, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zvanje profesora historije. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli stekao je naučni stepen magistra društvenih nauka iz oblasti historije, a na Univerzitetu Džemala Bijedića u Mostaru odbranio doktorski rad na temu ''Hercegovina u periodu provođenja planske privrede nakon Drugog svjetskog rata'' i tako stekao naučni stepen doktora humanističkih nauka iz oblasti historije. Radio je u OŠ Hilmi ef. Šarić u Tarčinu, te u Zavodu za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na mjestu zamjenika direktora. Na Univerzitetu Džemala Bijedića u Mostaru ima status redovnog profesora i obnašao je funkciju dekana Fakulteta humanističkih nauka. Član je Odbora za historiju ANU BiH. Obnašao je dužnost predsjednika Upravnog odbora Druge OŠ i Srednje škole u Konjicu, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, te bio član Redakcije naučnog časopisa ''Historijska misao'' CIMOSHIS Tuzla. Objavio je osam knjiga, preko 50 naučnih radova u referentnim časopisima, te učestvovao u više od 40 međunarodnih naučnih skupova, seminara i simpozija. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/334-400

Fax

036/316-792

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
1. stručno, blagovremeno i učinkovito obavljanje poslova i radnih zadataka,
2. racionalnu organizovanost djelatnosti i uspješno rukovođenje organizacionim jedinicama Ministarstva,
3. ostvarivanje pune saradnje Ministarstva s drugim ministarstvima, kancelarijama, ustanovama i organizacijama u Kantonu i šire,
4. pravodobno sagledavanje, evidentiranje i rješavanje pitanja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
5. predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje, srednje, više i visoko obrazovanje,
6. vođenje registra odgojno-obrazovanih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
7. praćenje i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda,
8. praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti kulture,
9. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton,
10. nadzor nad zakonitim obavljanjem poslova odgojno-obrazovnih ustanova,
11. poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenim članu II.A. (1-7) Ustava Federacije BiH i Aneksa Ustava,
12. rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva,
13. inspekcijski nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova,
14. rješavanje u drugom stepenu iz svoje ovlasti,
15. priprema zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
16. obavlja i druge poslove iz svog djelokruga zakona i drugih propisa,
Osnovne organizacione jedinice Ministarstva su:
1. Kabinet Ministarstva,
2. Sektori i
3. Inspektorat.

SEKTOR PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
Pomoćnik ministra za obrazovanje
Enes Hasanagić dipl.ing. poljoprivrede
Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje
mr.sc. Nefiza Dautović
Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje
Ignancije Radić, prof.
Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje
Elma Opijač, dipl.sociolog
Stručna savjetnica za srednje obrazovanje
Karmela Zlomislić
Stručna savjetnica za srednje obrazovanje
Emina Jusufbegović - profesor filozofije i sociologije
Stručna savjetnica za pravne poslove
Sanela Marić

Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:
1. Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
2. Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
3. Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
4. Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
5. Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
6. Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola u školskoj 2007/08. godini;
7. Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
8. Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
9. Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u školskoj 2007/08. godini i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
10. Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
11. Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
12. Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
13. Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
14. Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.
Analitičko-izvještajna djelatnost
1. Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
2. Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
3. Donošenje Kalendara rada škola;
4. Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
5. Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
6. Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola u 2007/08. školskoj godini;
7. Informacija o upisu u I. razred srednjih škola u 2007/08. školskoj godini;
8. Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;
 
Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja
1. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
2. Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
3. Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
4. Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
5. Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
6. Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
7. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
8. Uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja u osnovne škole;
9. U škole koje nemaju pedagoga osigurati stručne pedagoge;
10. Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
11. Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
12. Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
13. Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
14. Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

SEKTOR VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE
Pomoćnik za visoko obrazovanje
Dinka Lasić
Djelatnosti Sektora za visoko obrazovanje i nauku su:
1. Učestvovanje u implementiranju Bolonjskog procesa na visokoškolskim ustanovama iz nadležnosti Ministarstva;
2. Inoviranje baze podataka za visokoškolske organizacije na Sveučilištu i Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru;
3. Saradnja i realizovanje zakonskih propisa u vezi s djelovanjem, organizacijom i upisom studenata na visokoškolske ustanove;
4. Dopuna propisa o inspekciji u cilju preciziranja ovlasti inspektora u visokom obrazovanju;
5. Donošenje Zakona o visokom obrazovanju i podzakonskih akata;
6. Provođenje aktivnosti materijalne potpore za školovanje deficitarnih kadrova;
7. Ugovorno reguliranje subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata s područja kantona u studentskim domovima u Bosni i Hercegovini.
 
SEKTOR ZA KULTURU
Pomoćnik ministra za kulturu
Semir Memić mr.sc.
 
Viši stručni saradnici za kulturu
Ivan Sivrić, prof.

Djelatnosti sektora za kulturu su:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK ima obavezu iz svog djelokruga rada realizovati utvrđene poslove i radne zadatke, a kada je riječ o sektoru kulture aktivnosti u 2007. godini bit će usmjerene na:
1. Nacrt i prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti;
2. Potporu programima kulturne saradnje;
3. Učestvovanje u organiziranju izložbi, promocija, pozorišnih i drugih kulturnih programa;
4. Pružanje stručne potpore djelatnicima iz oblasti kulture;
5. Analitičko-informativna djelatnost, tj. Informacija o stanju u kulturi na području Kantona;
6. Intenziviranje saradnje sa fondacijom Konrad Adenauer;
7. Saradnja s Udruženjem estradnih izvođača Hercegovačko-neretvanskog kantona u pogledu kvalitetne provedbe Zakona o estradnoj umjetnosti HNK-a.
SEKTOR ZA SPORT I INFORMISANJE
Pomoćnik ministra za sport i informisanje
Semir Memić, mr.sc.
 
Djelatnosti Sektora za sport i informisanje su:
1. Donošenje i implementacija Zakona o sportu;
2. Reorganizacija Kanonalnog sportskog saveza;
3. Donošenje plana o završetku započetih i izgradnji novih sportskih objekata od značaja za grad i Kanton;
4. Priprema za održavanje kantonalnih sportskih igara učenika osnovnih i srednjih škola;
5. Izgradnja, razvoj, funkcionisanje sistema informisanja;
6. Evidentiranje javnih glasila;
7. Utvrđivanje politike u vezi s informisanjem.

 SEKTOR EDUKACIJE I LICENCIRANJA U SAOBRAĆAJU
Pomoćnik ministra za edukaciju i licenciranje u saobraćaju
Ivan Šimunović, dipl.ing. prometa
Stručni savjetnik za poslove provođenja i organizovanja polaganja vozačkih ispita
Ahmet Habota, profesor strojarstva i mehanike
Stručni savjetnik za normativnu djelatnost i upravni postupak
Sanela Humačkić, dipl. pravnik
Viši samostalni referent za administrativno tehničke poslove
Snježana Lovrić, pravnik

Sektor za edukaciju i licenciranje u saobraćaju obavlja poslove i zadatke koji su Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH u nadležnosti ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Osnovne djelatnosti sektora su planiranje, organizovanje i provođenje:
1.Ispita za vozača motornih vozila;
2.Ispita za instruktora vožnje;
3.Ispita za licencirane predavače i ispitivače;
4.Nadzor nad radom auto-škola;
5.Stručno usavršavanje ispitivača, predavača i instruktora-vožnje;
6.Edukacija djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja;
7.Saobraćajno - preventivne akcije u cilju poboljšanja sigurnosti u saobraćaju.

INSPEKTORAT
Glavni prosvjetni inspektor
Davorin Lesko, prof.
Tel: 036/327-378

Prosvjetna inspekcija
Mehanoli Jasmin-inspektor- Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Nikša Matijić - inspektor- Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Marina Jovanović-inspektor-Visoko obrazovanje
Senad Omerika-inspektor- Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

 
 
Djelatnost Inspektorata
1. Plan rada Inspektorata će se zasnivati na obavljanju inspekcijskog nadzora u osnovnim i srednjim školama i dječjim vrtićima, a po potrebi na fakultetima Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru;
2. Inspekcija će kroz opšte tematske i kontrolne nadzore pratiti funkcioniranje obrazovno-odgojnih ustanova u skladu sa zakonskim propisima;
3. Posebnu pozornost posvetiti praćenju primjene Pedagoškog standarda i normativa osnovnog i srednjeg školstva kao i usklađivanje opštih i pojedinačnih akata sa zakonskim propisima;
4. Tokom godine inspekcijskim nadzorom planirano je pratiti primjenu i realiziranje nastavnih planova i programa, upotrebu udžbenika, jezika, opterećenost učenika, obavljanje ispita i pravilnost obračuna ličnih dohodaka prema sedmičnom zaduženju zaposlenika
5. U skladu sa Zakonom o inspekciji obaviti opšte nadzore u školama u kojima do sada nisu obavljeni;
6. U tekuće poslove Inspektorata spadaju podnesci građana koji se odnose na utvrđene ocjene, prestanak i zasnivanje radnog odnosa (probleme rješavati u saradnji s inspekcijom rada) statusna pitanja učenika, isključenja iz škole i dr.;
7. U saradnji s MUP-om, Federalnim ministarstvom obrazovanja i drugim institucijama vršiti provjeru vjerodostojnosti obrazovne isprave;
8. Učestvovati u pripremi za izradu zakona i provedbenih propisa iz djelokruga rada Ministarstva;
9. Saradnja s ombudsmenima i drugim institucijama koji se bave problematikom obrazovanja.
 
POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI
MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASILU HNK
POPIS ZAKONA
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK, broj: 5/00)
1. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04 i 5/04)
2. Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine HNK“, broj:8/00, 4/04, 5/04 i 8/06)
3. Zakon o prosvjetnoj inspekciji ( „Službene novine HNK“, broj: 4/04)
4. Zakon o estradnoj djelatnosti ( „Službene novine HNK“,broj:4/04)
5. Zakon o ekvivalenciji i nostrifikaciji inozemnih obrazovnih isprava
( „Službene novine HNK„ broj:5/05)
1. Zakon o arhivskoj građi ( „ Službene novine HNK“,broj:7/04)
2. Zakon o knjižničnoj djelatnosti ( „ Službene novine HNK“, broj:3/05)
3. Zakon o zaštiti kulturno- historijske baštine („Službene novine HNK“ broj:2/06)
4. Zakon o sportu ( „ Službene novine HNK“, broj: 6 /06)

POPIS OSTALIH PROPISA
1. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK („Službene novine HNK“ broj: 3/03)
2. Popis verificiranih osnovnih škola u HNK upisanih u Registar osnovnih škola
(„Službene novine HNK“, broj:2/07 )
1. Popis verificiranih srednjih škola u HNK upisanih u Registar srednjih škola
(„Službene novine HNK“, broj:2/07)
1. Pravilnik o osnovnom obrazovanju odraslih osoba („Službene novine HNK“, broj:2/04)
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola
( „ Službene novine HNK“, broj:3 /03)
1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola
(„Službene novine HNK“,broj: 3 /03)
1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova
( „Službene novine HNK“, broj:4/04)
1. Pravilnik o polaganju stručnog ispita i vježbeničkom stažu stručnih odgojitelja
I suradnika u predškolskim ustanovama („Službene novine HNK“, broj:2/04)
- Pravilnik o polaganju ispita u srednjim školama za polaznike
( „Službene novine HNK“, broj:1/05)
1. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u
osnovnim i srednjim školama ( „Službene novine HNK“, broj:1/05)
1. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina
( „Službene novine HNK“ broj:1/05)
1. Naputak o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ( „ Službene novine HNK“, broj:2/05)
2. Naputak o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola
( „ Službene novine HNK“, broj:2/05)
1. Naputak o uvjetima i načinu obrazovanja za stjecanje zvanja majstora
( „ Službene novine HNK“ broj:3 /05)
1. Pedagoški standard i normativ osnovnog školstva HNK
( „ Službene novine HNK“,broj: 4/05)
1. Pedagoški standard i normativ srednjeg školstva HNK
( „ Službene novine HNK“, broj:4/05)
1. Pravilnik o plaćama i naknadama uposlenih u srednjim školama na području
HNŽ („Službene novine HNK“, broj:2/06 i 4/06)
1. Odluka o koeficijentima za obračun plaća uposlenih u osnovnim školama na
području HNK („Službene novine HNK“, broj:3/06)
1. Pravilnik o načinu praćenja i i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
(„Službene novine HNK“, broj:6/05)
1. Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice glavnog prosvjetnog inspektora
i prosvjetnog inspektora („Službene novine HNK“, broj:6 /05)
- Pravilnik o obavljanju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i
srednjoj školi („Službene novine HNK“, broj:6/05)
1. Pravilnik o Registru kazališta („Službene novine HNK“, broj:6/06)
2. Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad kazališta
(„Službene novine HNK“ broj:6/06)
1. Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije kazališta
( „ Službene novine HNK“ , broj :6/06)
1. Pravilnik o polaganju stručnog ispita i vježbeničkom stažu učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i odgojitelja („Službene novine HNK“, broj:3 /02 i 2/07)
2. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju nastavnika,
profesora i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem obrazovanju
( „ Službene novine HNK“, broj:1 /06)
1. Uputstvo o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama HNK ( „Službene novine HNK“ broj:1/06)

Službena stranica: www.monkshnk.gov.ba