SKUPŠTINA HNŽ USVOJILA IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021. GODINU I PROGRAM RADA VLADE ZA 2022. GODINU
21-04-2022, 15:44

Na danas održanoj osamnaestoj sjednici, Skupština Hercegovačko-neretvanske županije razmatrala je Izvješće o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.

Izvješće o radu i Program rada Vlade skupštinskim zastupnicima prezentirao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

Obrazlažući Izvješće o radu, predsjednik Herceg je kazao:

''Ispred vas je Izvješće o radu Vlade u 2021. godini – godini koja je bila, rekao bih, vrlo zahtjevna. Rad Vlade i u protekloj godini obilježila je pandemija koronavirusa, ali unatoč nedaćama i izazovima Vlada je učinkovito i primjereno odgovorila na krizu.

U prilog tomu govori činjenica da smo u traženju odgovora i odgovornom odnosu prema svim izazovima, sjednice Vlade održavali gotovo na tjednomu osnovu. Utvrđeno je, između ostaloga, pet prijedloga zakona, a usvojeni su i zaključci u svezi s predloženim federalnim propisima iz podijeljene mjerodavnosti Federacije BiH i županija.

U sklopu analitičko-informativne aktivnosti, Vlada je tijekom 2021. godine razmotrila i usvojila više izvješća, informacija i analiza o stanju na područjima iz svoje mjerodavnosti te donijela niz odluka, rješenja i zaključaka.

Na osobit način naša pozornost bila je usmjerena na opravak gospodarstva.

Podsjetit ću na sve aktivnosti koje smo poduzimali u sklopu Korona zakona, ali i druge mjere kojima smo na najadekvatniji način odgovarali na krizu koja je zadesila cijeli svijet.

U tom kontekstu, bitno je naglasiti kako smo bili prva županija u Federaciji BiH koja je potpisala Protokol o suradnji s Razvojnom bankom FBiH u svezi s kreditnom linijom za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Tim su Protokolom omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci te grace razdoblje do 12 mjeseci za što fiksnu kamatu od 2% godišnje plaća Vlada dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima odobreno je 1.300.000,00 KM kao bespovratna sredstva i kao pomoć u saniranju posljedica pandemije COVID-19.

Za poticanje održivog razvoja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i ruralnog razvitka u 2021. godini isplaćeno je 2.850.000,00 KM.

Također, za podizanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda HNŽ, odobreno je 1.400.000,00 KM. Sredstva su usmjerena za potporu poslovnim subjektima iz djelatnosti smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića čija je gospodarska aktivnost u 2021. godini narušena  zbog pandemije korona virusa. 

Tijekom 2021. realizirano je niz mjera s ciljem poboljšanja kvalitete osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kroz projekte obnove javnih objekata u HNŽ (osnovnih i srednjih škola i drugih javnih objekata). Nastavili smo i „Projekt energetske učinkovitosti“ i napravili veliki iskorak ka ostvarenju zacrtanog cilja, obnove svih javnih objekata u Županiji.

Ukupno smo izdvojili 2.396.000,00 KM na ime potpore razvitku športske infrastrukture i kulture športa, dok je na ime potpore razvitku kulture odobreno 1.466.000,00 KM.

Radili smo na tomu da još više unaprijedimo prometnu infrastrukturu, te smo na ime rekonstrukcije i investicijskog održavanja putnih komunikacija izdvojili 1.563.308,40 KM.

Nastavljajući strateško promišljanje, nakon usvojene Strategije razvitka, donijeli smo  Strategiju ruralnoga razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2027. godina. Svrha donošenja dokumenta je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja.

Nastavljajući proaktivnu politiku usmjerenu na poboljšanje studentskoga standarda, svim studentima koji su aplicirali na javni poziv, a imali su urednu dokumentaciju, dodijeljena je stipendija ili subvencija smještaja u studentski dom. Vlada ukupno stipendira 2.663 studenata mjesečnim iznosom od 120 KM, dok se za potrebe smještaja u studentske domove isplaćuje mjesečna subvencija za njih 90 u mjesečnomu iznosu od 189 KM.

Ulaganje u znanost u vrhu je prioriteta Vlade te je prvi put objavljen i proveden Javni poziv za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima na području HNŽ za što je odobreno 337.000,00 KM kao pomoć u radu i napredovanju za 92 znanstvenika-doktoranta.

Nastavljen je i projekt zapošljavanja vježbenika u sklopu kojega je, u ovomu mandatu Vlade primljeno više od 600 mladih visokoobrazovanih osoba.

U dijalogu sa socijalnim partnerima doneseni su kolektivni ugovori za djelatnost srednjega obrazovanja i djelatnost osnovnoga odgoja i obrazovanja.

Konstruktivan dijalog Vlade sa sindikatima osnovnoga odgoja i obrazovanja rezultirao je i rješavanjem dugogodišnjega problema neujednačenosti primanja uposlenika s visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama. Koeficijenti uposlenih u osnovnim školama su od 1.1.2022. godine uvećani za 50 %, a od 1.1.2023.  će se oni potpuno izjednačiti s koeficijentima uposlenih u srednjim školama.

U duhu socijalnoga dijaloga sa sindikatima s područja zdravstva, Vlada je zaključila i granski Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika s polja zdravstva na području HNŽ.

Rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama proračunskih korisnika, zbog kršenja odredbi radnoga zakonodavstva i kolektivnih ugovora, bilo je među ključnim aktivnostima koje je Vlada nastavila i prošle godine s ciljem fiskalne konsolidacije i smanjenja proračunskoga duga. Do sada smo za tu namjenu izdvojili oko 25 milijuna KM.

Želio bih istaknuti kako je Vlada svoje aktivnosti u 2021. godini provodila timski, koordinirano i u suradnji sa socijalnim partnerima, promovirajući kulturu međusobnoga uvažavanja i dijaloga.

Cijeneći vaše vrijeme, a budući da cjelovite materijale imate, istaknuo sam samo jedan mali dio rada Vlade HNŽ u 2021. godini. Naše aktivnosti su bile daleko veće i opsežnije. O njima možemo, ukoliko imate pitanja dodatno govoriti ministri i ja'', zaključio je predsjednik Herceg.

Zastupnici u Skupštini su razmotrili Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini o  kojem je također uvodno govorio predsjednik Herceg:

''Pred Vama je Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini u kojem su sažete temeljne smjernice i ciljevi rada svih županijskih tijela uprave.

Program se, uz ostalo, temelji na nizu strateških dokumenata koje smo u proteklom razdoblju donijeli i koji su ključni preduvjet bilo kakvog razmišljanja razvitka. Osobito su nam značajna dva strateška dokumenta: Strategija razvitka HNŽ za razdoblje 2021. – 2027. te Strategija ruralnog razvitka HNŽ za isto razdoblje.

U protekloj godini, HNŽ je, kao i cijela Europa i svijet, prošla kroz izrazito zahtjevno razdoblje koje se odnosilo na nastavak provedbe epidemioloških mjera s vrlo nepovoljnim utjecajem na gospodarsku aktivnost koja je bila obustavljena ili smanjena u gotovo svim područjima.

U tom kontekstu, a budući da  borba s koronavirusom nije u cijelosti okončana, kao ključne izazove u 2022. godini identificirali smo: daljnje jačanje zdravstvenog sustava, socijalne sigurnosti i oporavak gospodarske aktivnosti uz očuvanje radnih mjesta.

Također, u Programu koji je pred vama, utvrdili smo prioritetne ciljeve kako bismo nastavili naš zacrtani put ka viziji Hercegovačko-neretvanske županije kao gospodarski i društveno najrazvijenije regije u BiH – regije ugodnog življenja i visokog životnog standarda, s jakim poduzetništvom koje se temelji na malim i srednjim poduzećima, poljoprivredi i turizmu.
Jedan od najvažnijih prioriteta jeste održivost javnih financija, s ciljem realiziranja naših planiranih aktivnosti u svezi s potporom gospodarstvu, obrazovanju, mladima, športu, kulturi i projektima od značaja za lokalne sredine.

Vezano za poboljšanje kvalitete života građana, uz niz aktivnosti koje se odnose na djelotvoran sustav zdravstva i učinkovitu socijalnu zaštitu, osobito ističem kako smo odlučni nastaviti s aktivnostima na poboljšanju materijalnog položaja korisnika braniteljsko-invalidske skrbi na temelju novoga Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ali i potporom njihove reintegracije na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalifikacije i samozapošljavanja.  

Ovdje je važno istaknuti kako nastavljamo i s potporom mladima kroz obavljanje vježbeničkoga staža u institucijama HNŽ, dodjelu stipendija i subvencija, potporu mladim znanstvenicima i dr.  

Kada su u pitanju javne financije, držim bitnim istaknuti da su konačno naša dugogodišnja inzistiranja i napori urodili plodom, te je početkom godine usvojen Zakon o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, čime se stvaraju bolji financijski preduvjeti za snažniju potporu brojnim segmentima našega društva.

U ovom složenom i izazovnom vremenu od nas se očekuje da adekvatno odgovorimo i na sigurnosne izazove. Stoga moramo voditi računa o  podizanju razine osobne i imovinske sigurnosti građana u čemu je iznimno bitna uloga Ministarstva unutarnjih poslova. Činjenica je kako u MUP-u nedostaje značajan broj policijskih službenika, te je naša  obveza da učinimo sve kako bi se osigurala njegova kadrovska popunjenost i materijalno-tehnička opremljenost što je preduvjet održavanja javnog reda i mira te sigurnosti građana i imovine.

Naravno, uz sigurnost, našu pozornost posvetit ćemo unaprjeđenju poslovnoga okruženja, održivom gospodarskom rastu i razvitku, energetskoj učinkovitosti i razvijanju okolišne infrastrukture.

Također, poduzet ćemo sve raspoložive mjere kako bi se stvorilo povoljno okruženje za razvitak malih i srednjih poduzeća te uvjeta za privlačenje investicija, s ciljem poboljšanja sposobnosti gospodarstva Županije da odgovori potrebama tržišta.

Na tom tragu, podsjetit ću na suradnju s Razvojnom bankom FBiH kroz koju smo izradili uspješan model subvencioniranja kamata na kreditne plasmane, što planiramo nastaviti i dalje. 

Kada je u pitanju suradnja s drugim institucijama osobito uspješnom smatram našu suradnju s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, u sklopu Projekta Energetska učinkovitost u BiH, kojega financira Svjetska banka, a vezano za obnovu i utopljavanje javnih objekata u Županiji. Do sada smo, kreditnim i vlastitim proračunskim sredstvima, obnovili brojne objekte u obrazovanju, zdravstvu i drugim područjima u svim našim jedinicama lokalne samouprave.

Također, Vlada će i u 2022. godini nastaviti aktivno sudjelovati u radu regionalnih organizacija čija je članica osobito Jadransko-jonske euroregije s ciljem poboljšanja gospodarskih aktivnosti i promocije potencijala Županije. Ujedno, nastavit ćemo i s aktivnostima na jačanju institucionalnih kapaciteta te stvaranju uvjeta za kvalitetno apliciranje na različite, osobito IPA fondove.

U Programu rada Vlade detaljno su navedene i pobrojane sve aktivnosti koje planiramo u ovoj godini. Premda smo objektivno suočeni s brojnim izazovima, učinit ćemo sve da zacrtani plan u cijelosti ostvarimo i odgovorimo postavljenim zadaćama, sve u cilju boljitka naše Županije i njenih građana'', kazao je predsjednik Herceg.

Nakon rasprave, zastupnici u Skupštini usvojili su Izvješće o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.