EDUKACIJA ZA PREVENTIVNO DJELOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U OBITELJI
10-06-2021, 14:17

Gender Centar F BiH u suradnji s Koordinacijskim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u HNŽ, u sklopu USAID-ovog projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, održao je dvodnevnu multisektorsku edukaciju za predstavnike institucija i nevladinih organizacija.

Projekt ima za cilj podržati rad županijskih koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji.

Dosadašnja iskustva su pokazala da se najučinkovitiji rezultati u radu na prevenciji i borbi protiv nasilja u obitelji postižu kroz zajedničko i sveobuhvatno djelovanje policije, zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, pravosuđa i nevladinih organizacija koje djeluju u ovoj oblasti.

Inače, na jučer i danas održanoj edukaciji bili su nazočni predstavnici centara za socijalni rad/službe socijalne skrbi, Doma zdravlja Mostar i Doma zdravlja Stari Grad Mostar, Policijske uprave iz HNŽ, Pedagoškog zavoda HNŽ,  Zavoda za školstvo HNŽ, te predstavnici udruga „Žene BiH“  i   „Vaša prava“ Mostar.