Vijesti
11-03-2020, 16:15

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donio nove naredbe.

Ističe se kako se procedure nadzora putnika u međunarodnom saobraćaju kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID- 19), a koje su se primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, od sada primjenjuju na sve putnike koji dolaze iz Francuske, Njemačke i Španije.

Građani Hercegovačko-neretvanskog kantona koji dolaze iz tih zemalja obavezni su javiti se svom izabranom porodičnom doktoru radi izdavanja rješenja o oabvezi izolacije u trajanju od 14 dana.

Kantonalnim i gradskim/općinskim sanitarnim inspektorima naloženo je da svim stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u BiH koji ulaze u Hercegovačko-neretvanski kanton iz tih zemalja propišu mjere ograničavanja kretanja na period od 14 dana.

Preporučuje se građanima BiH i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da ne putuju u navedene zemlje, odnosno  NR Kinu, Italiju, Južnu Koreju i Iran, Francusku, Njemačku i Španiju.

Osim navedenih Procedura nadzora putnika u međunarodnom saobraćaju kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID- 19), nalaže se kantonalnim i gradskim/općinskim inspektorima da se svim BiH državljanima i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u BiH a koji ulaze u Hercegovačko-neretvanski kanton iz zemalja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, Francuske, Njemačke, i Španije izdaju rješenja o obavezi izolacije u trajanju od 14 dana.

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK kojom se nalaže da se u zdravstvenim ustanovama na području HNK obustave redovni specijalističko- konzultativni pregledi, a neophodni specijalističko-konzultativni pregledi obavljaju po procjeni specijalista, odnosi se na sve zdravstvene ustanove bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositelje privatne prakse u HNK.

Nalaže se prijevoznicima da pri prelasku granice koriste granične prijelaze na kojima se stalno nalaze federalni granični sanitarni inspektori, kao što su granični prijelazi GP Bijača, GP Gorica, GP Kamensko – Livno, GP Izačić, GP Orašje, te GP Šamac- Domaljevac. Vozači koji voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u Hercegovačko-neretvanski kanton moraju biti u izolaciji do dolaska na naredni prijevoz, te su po povratku ponovno dužni podvrgnuti se izolaciji. Slijedom navedenog, preporučuje se svim prijevoznicima i drugim privrednim subjektima da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u saobraćaju. Ako odlazak ne mogu odgoditi, važno je napomenuti da su poslodavci, osobito poslodavci u djelatnosti prijevoza, dužni osigurati provođenje preventivnih mjera, dostupnost lične zaštitne opreme, dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila. Takođe, neophodno je da se vozači telefonski jave svom porodičnom doktoru, odnosno higijensko-epidemiološkoj službi nadležnog doma zdravlja  odmah po dolasku iz epidemiološki ugroženih zemalja koji će ih uputiti o daljem postupanju.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK dužno je naložiti svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima da registruju dolaske gostiju-turista iz ugroženih zemalja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, Francuske, Njemačke i Španije koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da kontaktiraju odmah nadležnog epidemiologa Zavoda za javno zdravstvo Kantona.

Zabranjuje se obavljanje praktične nastave/prakse u zdravstvenim ustanovama na području HNK.

Javnost se upozorava da neprovođenje naloženih mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa, podliježe prekršajnoj odgovornosti, jer je članom 225. Krivičnog zakona Federacije BiH utvrđeno krivično djelo: „Prenošenja zarazne bolesti“. Naime ovom odredbom decidno je regulisano da tko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprječavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja  zarazne bolesti i do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Osobe nad kojima se provode mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19) obavezne su striktno se pridržavati propisanih mjera, jer će se u protivnom protiv njih pokrenuti prekršajni, odnosno krivični postupci.

Svi koji imaju informacije da se pojedina lica ne pridržavaju propisanih mjera dužni su obavijestiti nadležne epidemiologe ili nadležne sanitarne inspektore, odnosno Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

Na kraju sastanka, Krizni štab je dobio novu Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te će se o njoj očitovati najkasnije do petka.

11-03-2020, 13:07

Nastavljajući projekat zapošljavanja pripravnika u okviru kojega je, u ovom mandatu, primljeno oko 600 mladih visokoobrazovanih osoba Vlada HNK je, vodeći se ranije utvrđenim kriterijima, osobito socijalnim statusom kandidata, dužinom čekanja na evidenciji službe za zapošljavanje, te pripadnošću porodicama poginulih boraca donijela Odluku o odabiru pripravnika u 2020. godini. Iako je bio planiran prijem 100 pripravnika, Vlada je, s obzirom na to kako se na javni poziv prijavilo oko 600 kandidata, učinila dodatne napore kako bi u prvom krugu bilo primljeno 50% više od planiranog broja, tj. umjesto 100 pripravnika, njih 150, uzimajući u obzir, uz spomenute kriterije, i potrebu ravnomjernog prijema pripravnika s područja cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona, iz svih općina i gradova.

U više navrata apelirano je na potrebu zajedničkog djelovanja s gradovima i općinama u HNK, te istican jedinstven stav svih članova Vlade kako se samo zajedničkim naporima kantonalne i lokalnih vlasti (gradova i općina) mogu stvarati uslovi za prvo zapošljavanje mladih i njihov ostanak na našim prostorima. Nažalost, angažovanje jedinica lokalne samouprave, u iznimno važnom projektu zapošljavanja pripravnika, u najvećem je dijelu izostalo.

Razumijemo nezadovoljstvo dijela kandidata koji u prvom krugu nisu primljeni, ali ponovno napominjemo kako su, u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNK, osigurana sredstva za prijem dodatnoga, značajnijeg, broja pripravnika s Liste kandidata koji ispunjavaju uslove. Planirano je da kandidati, izabrani odlukom Vlade, u drugom krugu započnu obavljati pripravnički staž već u aprilu 2020. godine.

10-03-2020, 13:56

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, obavještavamo kandidate o tome kako je Vlada HNK donijela Odluku o odabiru kandidata (pripravnika) za zaključenje ugovora u prvom krugu.

Odabrani kandidati dužni su pristupiti potpisivanju ugovora koje će biti održano 12. marta 2020. godine u 10 sati u sali zgrade Vlade HNK (Stjepana Radića 3, Mostar). Primljeni pripravnici započet će pripravnički staž 16. marta 2020. godine.

Istovremeno obavještavamo kandidate koji nisu primljeni u prvom krugu kako je Vlada, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, osigurala sredstva za prijem dodatnog, značajnijeg, broja pripravnika sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. Planirano je da kandidati, izabrani odlukom Vlade, u drugom krugu započnu obavljati pripravnički staž u aprilu 2020. godine.

Napomena: kandidati prilikom potpisivanja ugovora trebaju ponijeti naredne dokumente (ovjerene kopije ili original):  izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu, potvrdu o prebivalištu – CIPS, rješenje o nostrifikaciji ukoliko je diploma stečena van BiH.

Spisak sa šiframa odabranih kandidata u prvom krugu nalazi se u privitku. 

09-03-2020, 14:04

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, u skladu sa Naredbom kriznog staža Federalnog ministarstva zdravstva, donio je Naredbu kojom se zabranjuju posjete u bolnicama, kao i u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlada i stara lica na području HNK.

Takođe, preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi, odnosno organizovana okupljanja građana na za to prikladnom prostoru u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

Licima starije životne dobi preporučuje se izbjegavanje bespotrebnog kretanja, korištenje javnog prijevoza, te da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičnog doktora i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Ukoliko je licu te dobi potreban recept ili doktorski savjet, preporučuje se najprije kontaktirati doktora telefonski.

Zdravstvenim ustanovama na području HNK naređeno je da obustave redovne specijalističko-konzultativne preglede, a neophodni specijalističko-konzultativni pregledi bit će obavljani po procjeni specijaliste. 

09-03-2020, 08:37

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona sastao se s Miroslavom Landekom, dopredsjednikom Hrvatskog kulturnog društva ''Napredak'' i predsjednikom organizacijskog odbora Napretkove sedmice kulture.

Dopredsjednik Landeka upoznao je premijera Hercega o održavanju manifestacije „NAPRETKOVA SEDMICA KULTURE“ u okviru koje će od 9 do 14. marta 2020. godine u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače biti održani koncerti, izložba, promocija zbirke pjesama, te Okrugli stol na temu “Izazovi modernog hrvatskog jezika”.

Premijer Herceg izrazio je zadovoljstvo što će  Grad Mostar i  Hercegovačko-neretvanski kanton biti domaćini spomenutim kulturnim događanjima, osobito Okruglom stolu koji se održava u mjesecu hrvatskog jezika.

''HKD Napredak jedno je od onih nacionalnih kulturnih društva kojega je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prepoznala kao istinskog promotora kulture i očuvanja kulturne baštine. Lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ističem kako smo ponosni biti glavni sponzor ovog događaja te kako, u sladu sa mogućnostima, podržavamo svaki rad i djelovanje koje unaprjeđuje i promoviše  našu kulturu'', naglasio je premijer Herceg.

Dopredsjednik Landeka zahvalio je premijeru Hercegu na kontinuisanoj podršci u organizaciji Napretkovih kulturnih sadržaja, ali i podršci koju ova Vlada kontinuirano pruža važnim kulturnim događanjima u Gradu Mostaru i Kantonu.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.