28-02-2023, 08:38

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je na jučer održanoj, 5. sjednici usvojila Zaključak kojim se prihvaća Nacrt Zakona o socijalnoj skrbi, kao dobar temelj za izradu Prijedloga Zakona.

Sve primjedbe i prijedlozi izrečeni tijekom sjednice kao i primjedbe koje će zastupnici u roku od 15 dana uputiti u pisanoj formi bit će dostavljeni Vladi HNŽ-a na razmatranje.

Skupština je dala pozitivno Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH.

Također,  usvojena je  Odluka o usvajanju Izvješća Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNŽ-u iz članka 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ-u za 2021. godinu te Odluka o usvajanju Informacije o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno s 31. prosincem 2022. godine.

24-02-2023, 10:59

U povodu globalnog obilježavanja sredine Međunarodnoga desetljeća djelovanja ''Voda za održivi razvoj'', danas je u Neumu otvorena jednodnevna Međunarodna znanstveno-stručna konferencija naziva ''Voda i održivi razvoj – Izazovi i mogućnosti u vodoopskrbi i odvodnji'', s ciljem poticanja održivoga razvitka i integriranoga upravljanja vodama.

Zajednički su ju organizirali Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, Centar za ekologiju, okoliš i turizam, Općinsko poglavarstvo Neuma, Cleantech HUB znanja Sveučilišta u Mostaru, Centar za održivi i uključivi razvoj te Međunarodna udruga znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša.

Otvarajući Konferenciju, predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg u pozdravnom je govoru poručio kako će Konferencija ponuditi odgovore na čitav niz pitanja i poteškoća kada su u pitanju vode kao resurs o kojemu ovise dostupnost hrane i energetska stabilnost, zdravlje ljudi i okoliša.

''Značaj vode, kao životno važnoga resursa, osobito je izražen posljednjih desetljeća. Voda je resurs o kojemu ovise dostupnost hrane i energetska stabilnost, zdravlje ljudi i okoliša, čime pridonosi općemu društvenom blagostanju i gospodarskomu rastu. Istodobno je, nažalost, količinski ograničena, prostorno i vremenski neravnomjerno raspoređena. Premda smo duboko u 21. stoljeću, čak je 40 posto ljudi diljem svijeta danas pogođeno nedostatkom vode. Europska agencija za okoliš procjenjuje kako će, do 2050. godine, ta brojka porasti na 55 posto. Stoga su vodni resursi, uz energiju i sigurnost hrane, u središtu međunarodnih i europskih politika održivoga razvitka, obuhvaćeni Agendom 2030 odnosno Globalnim ciljevima održivoga razvoja. Voda je, konkretno, obuhvaćena ciljem br. 6: Čista voda i sanitarni uvjeti te istaknuta kao ključni čimbenik za održivi razvoj odnosno za postizanje ostalih ciljeva Agende.

Podsjećam kako je Opća skupština UN-a, Rezolucijom 71/222, razdoblje od 2018. do 2028. proglasila Međunarodnim desetljećem djelovanja Voda za održivi razvoj. Obilježavajući polovicu toga razdoblja, diljem svijeta se organiziraju različiti događaji s ciljem poticanja održivoga razvoja i integriranoga upravljanja vodama. Potičući navedene aktivnosti i u HNŽ-u, okupljeni smo danas na ovoj konferenciji, s ciljem širenja znanja i razmjene iskustava, umrežavanja i poticanja suradnje za učinkovitiju provedbu ciljeva održivoga razvoja i integriranoga upravljanja vodnim resursima na ovim našim prostorima.

Žalosti me što često imam dojam kako nismo svjesni činjenice da živimo na području koje obiluje vodnim resursima. HNŽ raspolaže s čak 21,4 posto ukupne raspoložive pitke vode u FBiH, što znači da svaki žitelj naše županije dnevno na raspolaganju ima oko 2550 l vode, što je oko 8,5 puta više u odnosu na minimalno potrebnu količinu. S druge strane, suočavamo se sa značajnim gubicima u vodoopskrbnim sustavima koji dosežu i 70 posto. Osim toga, ne smijemo gubiti iz vida ni činjenicu da živimo na vrlo osjetljivomu krškom području, uslijed čega su naše vode iznimno osjetljive na negativne vanjske utjecaje. Precizno rečeno, svako površinsko onečišćenje vrlo se brzo širi i dospijeva u podzemlje, gdje može onečistiti izvore pitke vode. Zato je zaštita voda u kršu višestruko složenija u odnosu na područja drukčijih litoloških i hidrogeoloških obilježja.

Jasno je, iz ovoga, kako je nužno provoditi mjere koje se odnose na povećanje stupnja obuhvaćenosti sustavima za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, osobito ukoliko se ima u vidu globalno izražene trendove izrazito uznapredovanih procesa eutrofikacije koji neće zaobići ni nas. Svjesni tih negativnih trendova, u svim smo našim strateškim dokumentima, osobito onim novijeg nadnevka, predvidjeli konkretne aktivnosti koje se odnose na integrirano upravljanje vodama, posebno obuhvaćajući očuvanje i zaštitu toga prirodnog bogatstva. Smatram bitnim istaknuti kako zaštita voda ne podrazumijeva konzerviranje i zabranu uporabe, nego učinkovitije korištenje, i to na održiv način, uz jednako uvažavanje sve tri dimenzije održivosti: gospodarske, društvene i okolišne, vodeći računa o našim potrebama, ali i potrebama same vode kao životno važnoga resursa, napose za naraštaje koji dolaze'', zaključio je predsjednik Herceg.

22-02-2023, 10:18

Ured predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Odjel za transfuziologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar organiziraju Akciju darivanja krvi u kojoj će krv darovati izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija, savjetnici, državni službenici i namještenici uposleni u tijelima uprave Hercegovačko-neretvanske županije.

Akcija će biti održana u utorak, 28. veljače 2023. godine s početkom u 10.00 sati u zgradi Vlade HNŽ.

17-02-2023, 09:52

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije prihvatila je, na nastavku 195. redovite sjednice, Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja, u iznosu od 4.830.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo.

Program utvrđuje način utroška sredstava sa sljedećih pozicija: Grantovi udrugama; Transfer zakladi za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i braniteljske populacije; Izdaci na temelju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji; Zdravstveno osiguranje; Medicinska prevencija i rehabilitacija; Ortopedska i druga pomagala; Pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja; Subvencioniranje obveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište; Stambeno zbrinjavanje; Jednokratne novčane pomoći; Naknade za podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika; Naknade troškova pokopa; Pomoć na temelju ratnoga priznanja ili odličja; Obilježavanje značajnih nadnevaka; Subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida; Sufinanciranje plaćanja naknade upisa u obrazovne ustanove; Subvencioniranje doškolovanja, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija; Novčana egzistencijalna naknada razvojačenim braniteljima te Sufinanciranje smještaja u staračke centre.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, na sjednici je usvojeno Izvješće o realiziranju županijskih novčanih potpora za 2022. godinu. Izvješće je obuhvatilo provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i naputaka, tijek zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama potpora, broju klijenata i odobrenim sredstvima. Sredstva za realiziranje županijskih novčanih potpora osigurana su Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM, dok su Izmjenama i dopunama Proračuna za prošlu godinu utvrđena u ukupnomu iznosu od 3.475.000,00 KM. Na sjednici je iznesen podatak kako je, kao ishod županijskih poticaja kroz proteklih pet godina, HNŽ bogatija za čak 400 hektara novih nasadnih površina.

Vezano za resor zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila Odluku o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se može propisivati u sklopu obveznoga osiguranja. Ključna izmjena u odnosu na prethodno stanje jest da je odsad svakomu liječniku specijalisti/subspecijalisti odnosno specijalisti ortodontu /  protetičaru ili stručnomu konziliju bolničkih zdravstvenih ustanova u HNŽ-u omogućeno, na temelju medicinskih indikacija, pacijentima preporučivati ortopedska i druga pomagala, što je ranije mogao činiti samo ovlašteni liječnik. Predmetna odluka značajno unaprjeđuje procedure i skraćuje put ovoj kategoriji pacijenata do nužnih ortopedskih i drugih pomagala.

Na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za provedbu Županijskoga programa ranoga otkrivanja raka dojke za razdoblje 2023. – 2026.,  u iznosu od 200.000,00 KM. Istaknuto je kako se nastavkom provedbe toga programa značajno utječe na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost te značajno utječe na kakvoću života oboljelih od ove zloćudne bolesti.

Između ostaloga, Vlada je financijski podržala i ovogodišnje nastupe Turističkoga klastera Hercegovina na značajnim međunarodnim turističkim sajmovima koji će biti održani u Njemačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama. Usvojeno je i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka.

14-02-2023, 12:49

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdvojila je, na današnjemu prvom dijelu 195. redovite sjednice, 200.000,00 KM pomoći za žrtve katastrofalnih potresa koji su pogodili Tursku i Siriju. Objema državama bit će uplaćeni jednaki iznosi od po 100.000,00 KM iz Proračuna HNŽ-a.

''Vlada ovim pruža konkretnu potporu, u skladu s objektivnim mogućnostima, a na tragu našega dogovora koji smo postigli čim je stigla vijest o ovoj istinskoj kataklizmi i golemim ljudskim žrtvama, da ćemo na prvoj sjednici donijeti Odluku kojom ćemo, uz izraze sućuti, pogođenim prostorima pružiti i financijsku pomoć'', kazao je predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg.

Osim ove, razmotrena je i prihvaćena Odluka o usvajanju Izvješća Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a o ostvarenim ishodima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Vlada je danas usvojila i Odluku o  načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za tekuću godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i to:  s pozicije ''Ostali izdaci za šport + uspješnim pojedincima'', s pozicije ''Ostali izdaci za kulturu'', s pozicije ''Tekući transferi organizacijama i pojedincima za izvanredne športske uspjehe'' te s pozicije ''Transferi nacionalnim udrugama i organizatorima nacionalnih manifestacija''.

Danas je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Aneksa na Ugovor između Federalnoga ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ-a, Grada Čapljine i tvrtke Amitea d.o.o. Mostar. Riječ je o projektu izgradnje cesta u povratničkim naseljima u Gradu Čapljini čija je ukupna vrijednost 230.000,00 KM. Federalno ministarstvo osigurava 100.000,00 KM, Planom i programom Uprave za ceste odobreno je 80.000,00 KM, dok će Grad Čapljina projekt sufinancirati iznosom od 50.000,00 KM. Današnja suglasnost na Aneks ugovora bila je nužna za izvršenje plaćanja iznosa od 50.000,00 KM koji će Grad Čapljina, potpisivanjem Aneksa, moći isplatiti izvođaču radova.

06-02-2020, 11:38

U današnjemu je izdanju Večernjega lista objavljen osvrt na posljednje aktivnosti u radu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kada je u pitanju unaprjeđenje sustava obrazovanja. Naglasak je stavljen na 2500 studentskih stipendija / subvencija za koje će Vlada ove godine izdvojiti 3 milijuna KM proračunskih sredstava, te na potporu koju kontinuirano pružamo obama mostarskim javnim sveučilištima.

14-10-2019, 08:53

Izjava dr. sc.  Nevenka Hercega, predsjednika Vlade HNŽ za današnje izdanje Večernjega lista BiH:

-Nakon što je nedavno, zahvaljujući kompromisu i koncenzusu, postignut dogovor oko imenovanja rukovodstva Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, kao i formalnoga imenovanja mandatara, konačno će biti održana i sjednica Skupštine.

Naime, kako smo kontinuirano isticali, bilo je nužno normaliziranje rada naše zakonodavne vlasti jer postoje brojni zakoni i odluke u interesu građana koje je Vlada priredila a koje su do sada bile na čekanju.

U nizu pitanja o kojima će na sjednici u utorak biti razgovarano, posebno bih izdvojio izmjene Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Naime, nakon što je u mandatu ove Vlade, nakon 19 godina čekanja, donesen taj Zakon, kontinuirano smo pratili njegovu primjenu u praksi, te su usvojene i u skupštinski postupak upućene izmjene kojima se povećavaju iznosi novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna naknada za opremu novorođenoga djeteta. Podsjećam na to kako su ranije samo određene kategorije imale pravo na jednokratnu potporu ovisno o socijalnom statusu, a sada je planirano da tu potporu ostvaruju sva novorođena djeca. Također, nedavno smo prihvatili i dopunu Zakona koja će omogućiti da roditelji koji su ostali bez radnoga mjesta, ukoliko zadovoljavaju ostale uvjete, ostvare prava bez obzira na primanja koja su imali u ranijem razdoblju. Uvjeren sam u to kako će izmjene i dopune Zakona koje je Vlada predložila dobiti i potporu skupštinskih zastupnika koji su zasigurno svjesni demografskoga stanja i potrebe da se snažnije zauzmemo za potporu obiteljima s djecom.

Uz skrb za obitelj, kao temeljnu jezgru društva i napretka, Vlada kontinuirano radi na poboljšanju položaja svih kategorija o kojima skrbi – prosvjete, zdravstva, branitelja...

Poboljšanje kvalitete izobrazbe naše djece i mladih, ali i položaja prosvjetnih djelatnika, u vrhu je prioriteta rada Vlade. Postigli smo puno o čemu svjedoči svaki objektivni promatrač – više od dvadeset obnovljenih škola i školskih športskih dvorana, asistenti u nastavi, prijevoz učenika, stipendije i subvencije smještaja u studentske domove za sve one koji su se javili na naš natječaj... No, na tomu ne mislimo stati. Stoga smo krenuli u obnovu i „utopljavanje" još pet objekata u našoj županiji za što nam je, u sklopu nastavka Projekta energetske učinkovitosti, potrebno još 2 milijuna KM. Odluka o takvom investiranju naći će se pred skupštinskim zastupnicima i uvjeren sam u to kako će dobiti jednoglasnu potporu - jer što nam je bitnije od ulaganja u obrazovanje novih naraštaja.

Jedna od najznačajnijih kategorija o kojoj skrbimo su svakako i naši policijski službenici, te smo, uz niz drugih mjera koje smo poduzeli da unaprijedimo rad policije, priredili i izmjene Zakona o policijskim službenicima. Nakon što skupštinski zastupnici prihvate predložene izmjene, u što sam uvjeren, poboljšat će se okvir za  mirovinsko i invalidsko osiguranje onih koji, u složenim uvjetima i s manjkom ljudstva, skrbe o sigurnosti svih nas.

Naravno, uz ove zakone i odluke, postoji još puno dokumenata na kojima Vlada radi, a koji su od vitalnoga interesa za građane. Stoga pozivam sve dionike vlasti u HNŽ da nastave raditi u duhu dijaloga kako bi se omogućio nesmetan rad institucija i okončali započeti procesi vezani za provedbu izbornih rezultata-rekao je predsjednik Herceg.

13-11-2018, 08:43

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije govorio je za "Večernji list".

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.