VLADA TRAŽI OZBILJNOST I ODGOVORNOST NAJVAŽNIJIH DRŽAVNIH ORGANA U VEZI SA MIGRANTIMA

Tokom trajanja današnje sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona zaprimila je informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je dostavljena iz Ureda za strance BiH, u vezi sa transportom migranata sa područja Unsko-sanskog kantona na područje općine Konjic, odnosno na lokalitet Bradina.

Nakon rasprave, Vlada je jednoglasno usvojila Zaključak kako se ta aktivnost provodi suprotno Zaključku Skupštine HNK od 31. januara 2020. godine u kojem se jasno od svih nivoa vlasti u BiH, traži da, u skladu sa važećim propisima, sa nadležnim organima HNK i jedinica lokalne samouprave u HNK, koordinišu sve aktivnosti koje se odnose na migrante. Budući da o premještaju migranata na područje HNK nisu upoznati ili na bilo koji način koordinisani predstavnici Općine Konjic i Kantona, Vlada niti njezini organi ne mogu prihvatiti učestvovanje u toj aktivnosti.

Vlada poziva najvažnije državne organe na ozbiljnost, odgovornost i poštivanje svih nivoa vlasti prije preduzimanja ovakvih i sličnih aktivnosti. Napominjemo kako o premještaju migranata od Vijeća ministara BiH nismo dobili nikakav akt, te tražimo njihovo službeno i javno očitovanje.

 

29-12-2020, 16:06

USVOJEN BUDŽET I FINANSIJSKI PLANOVI VANBUDŽETSKIH FONDOVA

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 8. vanrednoj sjednici usvojila Budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu u iznosu 237.564.860,00 KM. Takođe, usvojen je i Zakon o izvršenju Budžeta za 2021. godinu.

Obrazlažući Prijedlog Budžeta, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK rekao je da je Vlada razmotrila i, uglavnom, usvojila primjedbe i prijedloge poslanika koji su upućeni tokom rasprave o Nacrtu Budžeta.

„Osigurali smo više sredstava za nauku, sport i kulturu, socijalna davanja, kao i podrške u poljoprivredi, turizmu i privredi, te za Aerodrom Mostar. Takođe, unatoč krizi koju prolazimo, pored  stabilizirajuće, Budžet sadržava socijalnu i razvojnu dimenziju, jer naša namjera je i dalje snažno poticati privredu kako bismo iz ove krize izašli sa što je moguće manje posljedica“, rekao je premijer Herceg.

Skupština je, takođe, dala saglasnost na finansijske planove i odluke o izvršenju finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, Službe za zapošljavanje HNK i Fonda za zaštitu okoliša HNK.

Skupštinski poslanici prihvatili su Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u okviru područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo Blato“.

Takođe, usvojena je Odluka u vezi sa učestvovanjem osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK, kojom se od plaćanja premije oslobađaju djeca do navršene 18-te godine života, dobrovoljni davaoci krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv dali deset i više puta i pod uslovom da su krv dali u prethodnoj godini najmanje jednom, te dobrovoljni davaoci krvi sa utvrđenih pedeset i više davanja krvi koji se trajno oslobađaju od plaćanja premije.

 

 

 

29-12-2020, 15:21

USVOJEN PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU HNK

Na današnjoj, 136. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, usvojila Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja javnih cesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2020.-2030. godine, koja je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja, brojanja i anketiranja saobraćaja. Strategija koja sadrži analizu stanja cesta i potreba razvoja javnih cesta, opravdanost izgradnje javnih cesta i potrebe održavanja postojećih cesta i principa održavanja javnih cesta, bit će upućena u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je, takođe, kako je prilog Strategije ažurirana Prostorno-saobraćajna studija cestovne mreže u HNK.

Vlada je u cilju prevencije, dijagnostike i opservacije poremećaja u ponašanju maloljetnika, te izvršavanja odgojne preporuke i mjere upućivanja u odgojni centar za maloljetne izvršitelje krivičnog djela, usvojila Odluku o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Hercegovačko – neretvanskog kantona koja će biti smještena u Gnojnicama. Naglašeno je kako će u okviru Odgojnog centra biti formirana Prihvatna stanica za djecu i maloljetnike i organizacijska jedinica koja obavlja poslove vezane za rad s djecom do 18 godina koja se nalaze u riziku od prosjačenja, trgovine ljudima, te porodičnog nasilja.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite donesena je i Odluka o utvrđivanju visine stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo koja je sa 130,00 KM povećana na iznos od 150,00 KM. Ukupno je u Budžetu HNK za tu namjenu osigurano 650.000,00 KM. 

Takođe, Vlada je, nakon ranije donesene Odluke kojom je prihvatila plaćanje vakcinacije protiv gripe za sve zdravstvene djelatnike u HNK, na današnjoj sjednici usvojila Odluku kojom je omogućila refundiranje sredstava zdravstvenim ustanovama koje su nabavile vakcine u ukupnom iznosu od 10.472, 49 KM.

U cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, Vlada je JP Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar, osigurala sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

28-12-2020, 15:26

BOŽIĆNA I NOVOGODIŠNJA ČESTITKA PREMIJERA HERCEGA

Povodom nastupajućih božićnih i novogodišnjih praznika, čestitku je uputio dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojoj stoji:

„Pred nama je Božić, praznik porodičnog zajedništva - praznik koji posvećujemo porodici i duhovnim neprolaznim vrijednostima.    

Neka taj dan, kojega ove godine slavimo u posebnim uslovima, bude prilika da u sebi obnovimo snagu i želju da živimo kao ljudi dobre volje, te među svojim bližnjima i u okruženju u kojem živimo, širimo ozračje ljudskosti i vrijednosti općeg dobra – pravde, mira, sigurnosti i međusobne solidarnosti.

S tim mislima, katolicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, lično i u ime Vlade, želim čestit i blagoslovljen Božić, a svim građanima sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu“.

23-12-2020, 15:37

ODRŽANA 135. SJEDNICA

Na današnjoj, 135. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Prijedlog Budžeta za 2021. godinu. Tokom rasprave Vlada je, uglavnom, prihvatila prijedloge, primjedbe i sugestije poslanika u Skupštini koje su iznijeli tokom skupštinske rasprave o Nacrtu Budžeta. Prijedlog Budžeta, uz usvojeni Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu, bit će upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Nastavljajući poticajnu politiku u strateškim granama privrede, Vlada je, na osnovu raspisanog Javnog poziva, dala saglasnost na prvu Listu poslovnih subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva.

Tokom rasprave ponovljeno je da je Vlada, u nastojanjima da pomogne privrednicima, sa Razvojnom bankom FBiH potpisala Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, kojim su predviđeni izuzetno povoljni kreditni aranžmani.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' Stolac za iduću godinu u iznosu od 2.102.400,00 KM, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku u vezi sa učestvovanjem osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK, kojom se predlaže da se od plaćanja premije oslobode djeca do navršene 18-te godine života, dobrovoljni darivatelji krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset i više puta i pod uslovom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom, te dobrovoljni darivatelji krvi sa utvrđenih pedeset i više darivanja krvi koji se trajno oslobađaju od plaćanja premije.

Nakon što je na ranije održanoj sjednici, Udruženju ''Merhamet'' MDD Regionalni odbor Mostar dodijeljeno 12.000,00 KM, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli novčanih sredstava ustanovama i udrugama u okviru kojih su organizirane javne kuhinje i to: Crveni križ grada Mostara - Narodna kuhinja u iznosu od 23.000,00 KM, Pučka kuhinja Mostar u iznosu od 20.000,00 KM, Udruga HO ''Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan'' Mostar u iznosu od 12.000,00 KM i Udruženje građana ''Zajedno za naš grad'' Mostar u iznosu od 5. 000,00 KM.

Vlada je, takođe, nakon provedene procedure javnoga poziva, usvojila Odluku o odabiru 19 projekata socijalne politike koji se finansiraju u ukupnom iznosu od 30.150,00 KM .

Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza – Upravi za ceste za potpisivanje okvirnih i godišnjih ugovora za izvođenje radova redovnog (ljetnog i zimskog) i pojačanog (investicijskog) održavanja, te nadzora na regionalnim i priključnim cestama u HNK za četverogodišnji period.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa pozicije ''Ostali izdaci za sport i uspješnim pojedincima '' u iznosu od 120.000,00 KM i Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa pozicije ''Ostali izdaci za kulturu '' u iznosu od 112.000,00 KM.

23-12-2020, 15:17

SKUPŠTINA USVOJILA FINANSIJSKE DOKUMENTE I IZVJEŠTAJ O RADU VLADE ZA 2019.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 7. vanrednoj sjednici usvojila Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu u iznosu 236.144.860,00 KM.

Obrazlažući Nacrt Budžeta, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK rekao je da je Vlada  kroz ovaj budžet, iako se nalazimo u vremenu krize kakvu niko nije mogao predvidjeti i sa kojom se teško nose cijela Evropa i svijet, pokušala osigurati dovoljnu količinu sredstava kako bi zadržala postojeći nivo prava, ali i nastavila biti podrška, prije svega privredi ali i drugim područjima života, osobito obrazovanju, kulturi, sportu i mladima. 

''Unatoč već spomenutoj korona-krizi i evidentnom smanjenju javnih prihoda, u ovoj smo godini uspjeli očuvati stabilnost javnih finansija i na tim osnovama, uvjeren sam, uspjet ćemo i u godini pred nama. Premda je prioritetni cilj Budžeta za 2021. očuvanje stabilnosti, uspjeli smo zadržati i njegovu razvojnu dimenziju kroz osiguravanje sredstava za poticaje i podršku'', rekao je premijer Herceg.

O Nacrtu Budžeta detaljnije je govorio Adnan Faladžić, ministar finansija.

Skupštinski poslanici usvojili su i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu.

Skupština je, takođe, usvojila i Izvještaj o radu Vlade HNK za 2019. godinu.

''Svoje aktivnosti u 2019. godini temeljili smo na zacrtanom Programu rada, ali i Akcionom planu za period 2019. – 2021. godina. Takođe, naše smo aktivnosti vezali uz usvojenu Strategiju razvoja za period 2017. – 2020. godina i ostvarenje u njoj postavljenih prioritetnih ciljeva.

Tokom 2019. godine, nastavili smo naše aktivnosti na jačanju fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, što nam je omogućilo da tokom cijele godine redovno, a najkasnije do 10. u mjesecu, isplaćujemo plate, doprinose i druge obaveze budžetskim korisnicima, ali i izvršavamo sve druge finansijske obaveze.

Takođe smo uspjeli značajno podržavati različite razvojno-socijalne programe, ali i pomagati jedinicama lokalne samouprave u izgradnji komunalne i cestovne infrastrukture. Na osobit način sam zadovoljan našom podrškom visokoškolskim,  naučnim i zdravstvenim ustanovama te kulturnim i sportskim institucijama.

Kratko ću podsjetiti na to da smo i tokom 2019. godine nastavili rješavati vrlo ozbiljne finansijske probleme koji su posljedica tužbi budžetskih korisnika i koje su bile ozbiljna prijetnja održivosti javnih finansija. Samo za rješavanje tih naslijeđenih problema u 2019. godini, na osnovu vansudskih nagodbi i redovnih sudskih odluka, isplatili smo više od 2,5 miliona KM.

Kako bismo ojačali privrednu aktivnosti u našem kantonu, treću godinu zaredom osigurali smo sredstva poticaja za razvojne projekte u privredi, poljoprivredi i turizmu. Izdvojili smo 1,1 milion KM na ime subvencija preduzećima i preduzetnicima te klasterskom povezivanju MSP-a i formiranim klasterima u HNK-u. Za poticaje u poljoprivredi, odnosno u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji odobreno je 1.270.000,00 KM.

Za razvoj novih turističkih i inovativnih proizvoda, uz ostalo, kroz sufinansiranje projekata izgradnje novih i podizanja kvalitete postojećih smještajnih objekata sa akcentom na male porodične hotele, privatni smještaj, porodična poljoprivredna gospodarstva i „eko-etno“ sela, odobreno je 1,1 milion KM.

Takođe, za subvencionisanje letova i osiguravanje prihvata i otpreme aviona, putnika i roba na Aerodromu Mostar osigurali smo 600.000 KM. Tokom 2019. godine, povećali smo i izdvajanja za sport i kulturu, izdvojivši 1.361.500 KM za razvoj sportske infrastrukture i kulture sporta te 995.500 KM za razvoj kulture.

Sve te aktivnosti činili smo u cilju poboljšanja kvalitete života građana, kako bismo korak po korak dostizali EU standarde što je jedan od naših strateških ciljeva. U skladu sa tim ciljem, nastavili smo projekat obnove javnih objekata, osobito zgrada osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja i drugih javnih objekata u Kantonu.

Uz sve te aktivnosti, i niz drugih koje nisam spomenuo, Vlada je aktivno učestvovala u radu regionalnih organizacija kojih je članica, osobito u Jadransko-jonskoj euroregiji, te smo u julu 2019. prvi put bili domaćinom održavanja Skupštine Jadransko-jonske euroregije. Podsjetit ću na to kako se radi o značajnoj međunarodnoj organizaciji koja objedinjuje transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu saradnju u skladu sa savremenim standardima i brojnim primjerima diljem Evrope'', rekao je premijer Herceg obrazlažući Izvještaj o radu Vlade HNK za 2019. godinu.

Inače, Skupština je usvojila i Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2020. godinu, te dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i Službe za zapošljavanje HNK za 2020. godinu, te Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2020. godinu.

 

22-12-2020, 15:34

ODRŽAN SASTANAK O INSPEKCIJSKOJ KONTROLI PROVEĐENJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo HNK održan je radni sastanak predstavnika Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK s općinskim i gradskim sanitarnim inspektorima, te predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline i policijskih uprava iz Mostara i Konjica.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, problemima s kojima se susreće inspekcija u vršenju inspekcijske kontrole nad poštovanjem epidemioloških mjera te planiranju aktivnosti u vezi pojačane inspekcijske kontrole.

Zaključeno je kako je osnovni problem nedostatan broj sanitarnih inspektora u čijoj ovlasti je kontrola nad provođenjem mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u granicama svoje ovlasti, pruža pomoć u provođenju inspekcijske kontrole.

Zaključeno je kako inspekcijska kontrola ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje.

Budući da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava, te ukoliko dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sistema, zaključeno je da se razmotri mogućnost da jedinice lokalne samouprave angažuju COVID redare – nezaposlene sanitarne inženjere kojih trenutno ima 24-oro na Službi za zapošljavanje HNK, a koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Također, učesnici sastanka složili su se kako je nužno da se odmah ovlaste i drugi inspektori u cilju kontrole poštovanja propisanih epidemioloških mjera.

Predložene su i druge aktivnosti koje se, prije svega, odnose na pojačanu inspekcijsku kontrolu nad radom ugostiteljskih objekata, naročito nedopuštenog rada nakon 23 sata, a što će kontrolirati ovlaštene policijske uprave i ugostiteljsko-turistički inspektori.

Također će se kontrolirati i poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera (razmak između stolova unutar i izvan ugostiteljskih objekata koji ne smije biti manji od 2m, ograničavanje broja osoba do maksimalno dopuštenog u svim objektima, pojačana inspekcijska kontrola nad radom tržnih centara i drugo), te su pozvani svi subjekte koji to do sada nisu učinili,  da svoje poslovanje usklade s važećim naredbama i preporukama.

Zajednički zaključak je da se intenzivira formiranje zajedničkih inspekcijskih timova te da se pojačaju inspekcijske kontrole u svim javnim ustanovama (socijalne i zdravstvene ustanove, škole, vrtići i druge institucije) kao i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ustanovama koje brinu o socijalno ugroženim kategorijama.

Ujedno se poziva građanstvo da radi zaštite, prvenstveno, svog zdravlja budu odgovorni, savjesni i solidarni te na taj način  pokušamo zaustaviti rast broja novooboljelih.

Istaknuto je da je inspekcijska kontrola potrebna i radi onih koji se svojim odgovornim ponašanjem ne mogu zaštiti  upravo zbog pojedinaca koji se neodgovorno ponašaju i ne drže se propisanih epidemioloških mjera.

Svaki pojedinac  je odgovoran prema široj društvenoj zajednici i ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi.

05-03-2021 11:56

ODRŽAN SASTANAK O PROJEKTU RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK, održao je danas sastanak s predstavnicima USAID-a o temi realizacije Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. 

Premijer Herceg istaknuo je da je vremenski period pandemije Covid-19 zaustavio brojne aktivnosti vezane za turizam u Kantonu te da potencijali koje objektivno imamo, a posebno u ljudima, zasigurno traže još veću ozbiljnost i odgovornost u ponašanju i radu svih odgovornih i na svim nivoima.

Podsjetio je da je Vlada, kroz tzv. Koronazakon i druge poticaje, podržala turističku djelatnost odnosno turizam koji je strateška grana privrede u HNK. Dodao je značaj osnivanja općinskih turističkih zajednica s osnovnom ulogom promocije Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Inače, trajanje Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (TURIZAM)  je pet godina, a ima za cilj poticanje općeg ekonomskog rasta zasnovanog na turizmu i promovisanje društvenog sklada, oslanjajući se na bogato kulturno naslijeđe i prepoznatljivu prirodu zemlje. Projekt će podržati sektor turizma BiH s ciljem oporavka od negativnih utjecaja pandemije Covid-19 kao i daljeg pozicioniranja na putanji snažnog rasta k održivoj ekonomiji turizma. 

Aktivnosti ovoga projekta bit će usmjerene proširenju autohtone poljoprivredne proizvodnje i srodnih izvoznih tržišta, uz istovremeno očuvanje kulturnih i prirodnih dobara. Kroz ovu aktivnost, USAID ima za cilj unaprijediti socioekonomski razvoj, osnažiti mlade i žene i potaknuti prosperitet u ruralnim i gradskim područjima.

04-03-2021 11:10

U UTORAK SASTANAK SVIH SUDIONIKA ZDRAVSTVENOG SISTEMA S REPREZENTATIVNIM SINDIKATOM

Uoči današnje sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, održan je sastanak članova Vlade i Pregovaračkog tima Vlade za pregovore s reprezentativnim Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB Mostar. Na sastanku je razmotren tok pregovora, te iznesena stajališta sudionika zdravstvenoga sistema čiji predstavnici učestvuju u radu Pregovaračkog tima. Sudionici razgovora složili su se kako će u utorak (9. marta 2021. godine) održati sastanak svih relevantnih i odgovornih sudionika zdravstvenog sistema: osnivača i suosnivača zdravstvenih ustanova – općina, gradova, kantona i Federacije BiH, zavoda zdravstvenog osiguranja, te menadžmenta zdravstvenih ustanova s predstavnicima reprezentativnog Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar, kako bi se zajednički, uz uvažavanje složene finansijske situacije vezane za pandemiju koronavirusa, došlo do konačnih, za sve prihvatljivih i održivih rješenja.

Nakon održanog sastanka, Vlada je na održanoj 141. sjednici, s ciljem kvalitetne pripreme za najavljeni sastanak svih sudionika zdravstvenog sistema, nastavila razmatrati realne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju u trenutnoj složnoj budžetskoj situaciji. Iznova je naglašeno kako je, zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, ovogodišnji budžet u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona KM, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15%.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta doneseno je niz odluka među kojima je odluka o izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku sportu, od čega 150.000,00 KM za vanredne sportske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Također, donesena je odluka o  izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku kulturi, za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija, odnosno za projekte koji afirmiraju historijski razvoj BiH i kulturni identitet njenih naroda, doprinose podizanju afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te kulturnih ruta - njihove samoodrživost i jačanja turističke ponude HNK.

Usvojena je i Odluka kojom se odobrava izdvajanje 220.000 KM za Radioteleviziju Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

Vlada je usvojila Odluku kojom je odobreno 850.000 KM za rekonstrukciju, investicijsko održavanje i dogradnju zgade Skupštine HNK, te nabavku opreme.

Vezano za rad Ministarstva građenja i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Program utroška 55.000 KM za aktivnosti vezane za provedbu Prostornog plana HNK.

Budući da je ranije donesena Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK Park prirode Hutovo blato, na današnjoj sjednici usvojena je odluka i odobrena su potrebna sredstva za provođenje izbora nositelja izrade urbanističkog projekta „Karaotok“.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  razmotrila Informaciju o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Naglašeno je kako je realiziranje Programa teklo u skladu s donesenim odlukama  i zahtjevima lokalnih jedinica. Istaknuti su projekti sufinansiranja izgradnje kolektora na području Mostara, izgradnje obaloutvrde na području Konjica, rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u Jablanici, kanalizacije za Čitluk, vodovodnog sistema Dubrave i vodoopskrbnog sistema za Ravno.

Razmotrena je i Informacija o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za novoplanirane projekte među kojima se ističe sufinansiranje realiziranje projekata kanalizacijske mreže Konjica, izgradnje vodovodne mreže u općini Prozor – Rama, te međunarodnog odvodnog sistema u Neumu.

03-03-2021 13:15
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00