• Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda. Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine. Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar. Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima. Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar. Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.
  • Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu. Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH. ''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg. ''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela. Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.
  • Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 182. sjednici usvojila Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uređuju djelatnost socijalne zaštite, načela socijalne zaštite, korisnici socijalnih usluga, socijalne usluge i prava iz socijalne zaštite, iznosi novčanih i drugih davanja kao i uslovi i postupak ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite, finansiranje prava iz socijalne zaštite, nadzor nad primjenom zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne zaštite i ostvarivanje socijalnih prava u HNK. Nacrtom Zakona utvrđeno je da se pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje po povoljnijim uslovima. Dosadašnji način ostvarivanja toga prava odnosio se na prihode koji su obračunavani tako da ukupni prihod nije prelazio 10 % prosječne plate u FBiH po pojedincu ili po jednom članu kućanstva mjesečno, što je sada povećano na iznos od 15 % prosječne plate u FBiH. Za kućanstvo koje ima osobu sa poteškoćama u razvoju ili osobu sa invaliditetom, taj je iznos povećan sa dosadašnjih 15 % na 20 % iznosa prosječne plate u FBiH. Također, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da, u što kraćem roku, dostavi na razmatranje Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom, usklađen sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, a čija primjena počinje od 8. oktobra 2022. godine. Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Istaknuto je kako su na spisak ortopedskih pomagala i drugih  pomagala uvedeni EVAR i TEVAR, skupi stent-graftovi za reparaciju / rekonstrukciju aorte kod aneurizmi, disekcija i ozljeda aorte, te da su poboljšani uslovi korištenja invalidskih kolica za potrebite i prava korisnika u slučaju potrebe kohlearnoga aparata. Vlada je, također, raspravljala o Prijedlogu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNK te zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo da, do naredne sjednice, zatraže i uvrste prijedloge i primjedbe jedinica lokalne samouprave i ministarstava na predloženi tekst Zakona, kako bi mogao biti usvojen na narednoj sjednici i upućen u dalju skupštinsku proceduru. Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila i Dokument okvirnoga budžeta za period 2023. –2025.  godina kojim je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na nivou cijeloga kantona, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova Kantona. Usvajanje toga dokumenta predstavlja prvu etapu u budžetskom procesu za promatrani period izrade budžeta za narednu godinu i okvirne iznose za naredne dvije godine. Također, Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za period od 1. januara do 31. marta 2022. godine. Istaknuto je kako se budžetski prihodi ostvaruju sukladno planiranoj dinamici te kako se sve obaveze iz Budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Strategije HNK za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2027. godine. U Strategiji su naglašena kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnjeg provođenja prethodne Strategije i Akcionog plana. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvoja HNK u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije te je dobila pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane TM-1, na lokalitetu Pješivac – Grad Stolac i Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane ''LUX1'', ''LUX2'', ''LUX3'' i ''LUX4''. Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova i donijela Zaključak o potrebi izgradnje novoprojektirane zgrade Policijske stanice Prozor-Rama u čijem sklopu je planiran i odvojeni prostor za izdavanje ličnih dokumenata. Zaduženo je resorno ministarstvo da, prema glavnom projektu, u okviru Budžeta za 2023. i 2024. godinu, planira finansijska sredstva za izgradnju zgrade Policijske stanice Prozor-Rama. Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2021. godini. Na području HNK stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako će Ministarstvo privrede usmjeriti svoje aktivnosti na očuvanje i zaštitu starih obrta i tradicionalnih zanata, kako pružanjem finansijske podrške zanatlijama pojedinačno, tako i kroz finansijsku podršku projektima čiji je cilj poboljšanje statusa tih djelatnosti i njihova dosljednog predstavljanja u zemlji i inostranstvu. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta''. Istaknuto je kako je Programom ostvareno povećanje korisnih površina poljoprivrednoga zemljišta na području općina / gradova Stolac, Čapljina, Konjic i Mostar, cca 45 ha. Provođenjem hidro-mjera na području Mostara i Stoca, poboljšani su uslovi navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a u Jablanici je trasirano i betonirano 210 m puta čime je olakšan pristup poljoprivrednim površinama tokom cijele godine. U općini Ravno izgrađeno je 4,2 km odvodnih kanala u Popovu polju, dok se općini Prozor-Rama odobrenim sredstvima pomoglo u uspostavljanju podataka o zemljištu po novom promjeru, te je u općini Neum urađena analiza zemljišta na 75 poljoprivrednih gospodarstava kojom se postiže optimalno tretiranje tla. U cilju kvalitetne pripreme za novu školsku godinu, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog organizacijske sheme srednjih škola u HNK za školsku 2022. / 2023. godinu. Istaknuto je kako su pri izradi organizacijske sheme uvaženi svi zahtjevi direktora srednjih škola.

HNK: TREĆI KRUG PRIJEMA PRIPRAVNIKA

Na osnovu Javnoga poziva za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vlada HNK donijela je, na 174. sjednici, Odluku o odabiru  kandidata čije će prvo radno iskustvo u cijelosti finansirati iz budžetskih sredstava HNK.

Riječ je o trećem krugu realizacije spomenutoga Javnog poziva, nakon prethodno provedena dva kruga u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNK.

Odabrani kandidati bit će blagovremeno obaviješteni o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

Spisak sa šiframa odabranih kandidata u trećem krugu nalazi se u privitku.

27-05-2022, 13:44

HERCEG: ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA JEDAN JE OD NAJVAŽNIJIH CILJEVA STRATEGIJE RAZVOJA HNK

 ''Potencijal Mostara i HNK, pa i cijele BiH je zaista izniman, ali traži još veću ozbiljnost i poduzetnost u ponašanju i radu svih odgovornih u turističkomu sektoru, na svim nivoima.  Turizam se ne ''događa'' tek tako, pukim slučajem, sam od sebe. Bog nam je podario blagodati i rijetko viđene prirodne i svake druge ljepote. Ali, ono što ćemo plasirati svijetu i način na koji ćemo postati globalno vidljiviji, na nama je samima, na našemu radu, na razmjeni iskustava i stvaranju novih vrijednosti, nove ponude i njihova jasno koordinisanog plasmana na tržište. Ukoliko svi zajedno budemo na tom tragu – očekivani rezultat zasigurno neće izostati!'', rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona na danas održanoj Međunarodnoj stručnoj konferenciji iz oblasti turizma i zaštite okoliša.

U svom obraćanju, premijer Herceg zahvalio je svim članovima Organizacijskog odbora koji su omogućili uvid u još nepredstavljene, pa i neotkrivene bisere, atraktivne i snažne turističke potencijale koji čekaju na procvat, onaj procvat koji će polučiti novi turistički zamah i našeg grada i našeg kantona.

''No, prije svega, od srca i sa neskrivenom radošću čestitam današnje potpisivanje dokumenta kojim je osvjedočeno prijateljstvo Mostara i Osijeka podignuto na nivo bratskih odnosa. Osobite riječi zahvale upućujem županu Ivanu Anušiću i našim prijateljima iz Osječko-baranjske županije koji su, u nebrojeno navrata, posvjedočili svoju iskrenu emociju prema Mostaru i HNK, premošćujući administrativno-tehničke barijere među nama.
Dragi Osječani, ali ništa manje i naši prijatelji Zadrani i Solinjani, hvala Vam na tome!'', rekao je premijer Herceg.

Također je istaknuo  kako je Vlada HNK pouzdan  i predan partner turističkom sektoru, te kako kontinuirano pruža snažan poticaj razvoju turizma kao strateške privredne grane u našem kantonu.

''Održivi razvoj turizma, uz zaštitu okoliša, jedan je od najvažnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integrisanoj Strategiji razvoja HNK za period 2021. – 2027. godine, kao i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnog razvoja za isti period.
Naša je misija ojačati proces kojim ćemo Kanton pretvoriti u još privlačniju i privredno konkurentniju regiju uravnoteženog i održivog razvoja, privlačne prirodne i kulturne baštine i visoke kvalitete života.
One koji kontinuirano prate rad Vlade HNK, naše stalno pružanje maksimalne moguće podrške projektima koji razvijaju turizam, naše davanje vjetra u jedra projektima koji podižu nivo svijesti o potrebi još jačega i još organiziranijega promovisanja naše prekrasne sredine te naš neumoran rad na jakom pozicioniranju ovoga podneblja na evropskoj i svjetskoj turističkoj mapi, njih neće čuditi to što smo zdušno podržali i ovu ideju koja je potekla od četiri mostarska udruženja odnosno iz nevladina sektora, što me posebno raduje'', zaključio je premijer Herceg naglasivši kako ne dvoji da će današnja Konferencija ispuniti postavljena očekivanja, te kako će se pronaći najbolja rješenja za aktiviranje i održivi razvoj turističkih potencijala Mostara i cijeloga našeg kantona.

Inače, jedan od glavnih ciljeva održavanja Konferencije  je da Mostar predstavi neotkrivene prirodne ljepote, pomalo zaboravljenu bogatu kulturnu baštinu, historijska i arheološka nalazišta te raznolikost gastro i eno ponude. Među dugoročnim ciljevima Konferencije je uspostaviti stalni dijalog za razmjenu informacija i ideja koji će poslužiti kreatorima i donositeljima odluka kao vodič za razvoj i primjenu. U okviru Konferencije održana je i panel diskusija o temi ''Neiskorišteni turistički potencijali - mogućnosti i realizacija''.

26-05-2022, 13:44

HERCEG I MARTINOVIĆ NA REGIONALNOM SAJMU DOBRIH PRAKSI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U organizaciji Caritasa BiH, a u okviru Projekta SOCIETIES 2, danas je u Međugorju održan Regionalni sajam dobrih praksi za osobe s invaliditetom koji je okupio više od 100 osoba iz pet zemalja, te predstavnike vladinih i nevladinih institucija koje rade s osobama s invaliditetom.

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK u pozdravnom govoru prisutnima zahvalio je čelnicima Caritasa i predstavnicima Evropske unije u BiH koji provode niz aktivnosti kojima se podržava evropski put naše zemlje.

„Vlada HNK u cijelosti i predano dijeli evropske vrijednosti integriranja i čvrsto je opredijeljena da se, kroz partnerstvo i saradnju, još jače uključi u taj proces i tako doprinese nimalo laganom, ali – želimo vjerovati – ipak u konačnici izvjesnom prijemu BiH u porodicu Evropske unije.

Naravno, uz projekte koje provode kantonalni organi, zadovoljstvo je svjedočiti kako postoje i ovakvi projekti koji su plod konkretne saradnje vladinoga i nevladinog sektora.

Ovaj je sajam  posvećen predstavljanju čak 43 mala projekta SOCIETIES 2 koji će promovisati nove ideje. Također, Sajam je mjesto razmjene iskustava, dijaloga i znanja, a što je najvažnije – okuplja jednu od najranjivijih populacija u našem društvu – osobe s invaliditetom, pomažući im u važnom procesu integracije koji smo svi u obavezi prepoznati i snažno podržati.

Ovim projektima i konkretnim aktivnostima koje će biti realizovane na terenu znatno će se ojačati djelovanje lokalnih organizacija osoba s invaliditetom i osoba s poteškoćama mentalnoga zdravlja te podržati proces socijalne uključenosti i razvoj socijalnih usluga za osobe s invaliditetom.

Premda smo svjedoci kako se osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu susreću s raznoraznim nedaćama i preprekama, od onih arhitektonskih preko informacijsko-komunikacijskih, obrazovnih, socijalno-ekonomskih i poteškoća u zapošljavanju, brojni su primjeri koji pokazuju kako upornost i zalaganje mogu prevladati sve barijere.

Lično sam se uvjerio kako osobe s invaliditetom mogu i žele raditi, kako su odgovorni i odani članovi kolektiva, ali i kako svojim prisustvom, iskrenošću i vedrinom često podižu radni moral u organizaciji, motivirajući ostale zaposlenike na jače zalaganje i pokretanje inicijativa.

Vlada, na čijem sam čelu, uvijek će biti partner i prijatelj u podršci naših najranjivijih sugrađana. Potvrda mojih riječi je u činjenici kako Vlada podržava brojne aktivnosti vezane za tu populaciju. Istaknut ću podršku Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Stocu i Javnoj ustanovi Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ u općini Čitluk, angažovanje 104 asistenta u nastavi, izdvajanje budžetskih sredstava za projekte Caritasa, Udruženja Vedri osmijeh, te niza drugih udruženja i institucija. Predviđenim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti na još snažniji način prepoznate su potrebe osoba sa invaliditetom. Važno je reći kako Vlada i resorno ministarstvo podržavaju udomiteljstvo i alternativne, odnosno porodične oblike zbrinjavanja djece i odraslih. U tom kontekstu nastavit ćemo činiti sve što je u našoj moći kako bismo unaprijedili i poboljšali kvalitetu života i radnoga angažmana osoba sa invaliditetom. Važno je i danas, u ovoj prilici i na ovom skupu, ponovo poslati jasnu poruku!,“ zaključio je premijer Herceg, izrazivši nadu u to kako će ovaj sajam prerasti u tradiciju, dok je Međugorje i njegova duhovnost idealno  mjesto za njegov rast i razvoj.

Inače, cilj Projekta SOCIETIES 2 je jačanje učestvovanja organizacija civilnog društva u javnom dijalogu i uticaj na procese donošenja odluka povećanjem njihove stručnosti i kapaciteta u području socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i politike deinstitucionalizacije.

25-05-2022, 12:49

PRODUŽENA ODLUKA O PRIVREMENIM RJEŠENJIMA O KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na 175. sjednici održanoj 19. maja 2022. godine, posebnu pozornost posvetila informaciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koja se odnosi na problematiku privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj. 

Naime, Institut privremenog rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj primjenjuje se na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim je propisano kako će rješenje o ispunjavanju minimalnih uslova i uslova za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj ugostitelju biti izdano i u slučaju ako je za poslovni prostor podnesen zahtjev za legalizaciju nadležnom organu i tako rješenje može biti privremeno, najduže dvije godine, s mogućnošću jednog produženja. 

Uprkos toj mogućnosti, prema podacima resornoga ministarstava, u postupku legalizacije ugostiteljskih objekata nije bilo značajnih pomaka te je Vlada, a  u cilju očuvanja smještajnih kapaciteta, očuvanja radnih mjesta, ali i sprečavanja neregistriranoga rada (tzv. rada na crno), koristeći se mogućnostima propisanim Zakonom, rok ponovno produžila, i to do 30. juna 2023. godine. 

Govoreći o ovoj problematici, premijer HNK dr. sc. Nevenko Herceg rekao je kako je Vlada svjesna značaja turističke djelatnosti, a u njezinom okviru posebno ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta. 

''Iscrpno  smo razgovarali o ovoj problematici tražeći najbolja rješenja. Saglasni smo da ne možemo do u nedogled imati ugostiteljske objekte sa privremenim rješenjima, ali smo također svjesni i svih poteškoća na koje ugostitelji nailaze u postupku rješavanja legalizacije objekata za smještaj te smo još jednom odlučili produžiti rok kako bismo omogućili  trajno  rješavanje problematike privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj. Donoseći tu odluku, prioritetno smo razmišljali o očuvanju radnih mjesta i činjenici da se turizam nakon teške situacije s pandemijom polako oporavlja. Pozivam ovom prilikom čelnike jedinica lokalne samouprave i vlasnike svih objekata koji imaju privremena rješenja da ulože dodatni napor i da, u roku koji smo utvrdili Odlukom Vlade, konačno riješe ovu problematiku'', poručio je Herceg. 

Inače, ova je problematika izdržena u nekoliko općina i gradova u HNK, a naročito u općini Čitluk u kojoj je izdano oko 90 % svih rješenja koji imaju privremeni karakter.

20-05-2022, 12:12

VELIKA KONFERENCIJA O DOBROM UPRAVLJANJU I PAMETNOM GOSPODARENJU OTPADOM

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uključila se, kao partner, u suorganizaciju velike naučno-stručne konferencije o dobrom upravljanju i pametnom gospodarenju otpadom koja će, pod nazivom ''4ADA'' odnosno ''Za ADU'', biti održana 27. maja u čapljinskom hotelu ''President'', sa početkom u 9 sati.

''Udruženje ''Life'', zajedno sa Vladom HNK, Gradom Čapljinom i ''Cleantech HUB'' znanja Sveučilišta u Mostaru, organizuje ovaj događaj koji, u prvom redu, tematizira neodgovarajuće zbrinjavanje otpada na hercegovačkom kršu, s akcentom na moguće dalekosežne posljedice neadekvatnosti čapljinske deponije ''ADA'', smještene u samom središtu Grada još od 1950. godine. Otpad je gorući globalni problem današnjice u cijelom svijetu, tako i u BiH. Čapljinska ''ADA'' jest legalna, ali je potpuno neadekvatna deponija i, s obzirom na prijetnje koje ona objektivno nosi po okoliš i zdravlje ljudi, želimo osvijestiti i širu javnost i nadležne instance vlasti na svim nivoima, kako u BiH tako i u susjedstvu, da to nipošto nije problem Čapljine, nego potencijalna opasnost za cijelu regiju pa i za južni prostor Republike Hrvatske'', ističu organizatori.

Na Konferenciji će, kroz uvodna izlaganja i tri panela (Zdravlje i okoliš / Tehnološka rješenja / Finansijska rješenja), o uticaju otpada na okoliš i ljude te o načinu odlaganja i trajnog rješavanja otpada, govoriti vodeći stručnjaci za zaštitu okoliša, proizvođači opreme za različite oblike upotrebe otpada, predstavnici akademske zajednice koji su direktno učestvovali u oblikovanju efikasnih centara za upravljanje otpadom, te toksikolozi i doktori, ali i predstavnici državne, entitetske, kantonalne i lokalne vlasti. Kao panelist, u radu Konferencije učestvovat će i premijer HNK dr. sc. Nevenko Herceg.

''Bez kvalitetnog strateškog i zakonskog okvira te sustavnog podizanja svijesti o potrebi odvajanja i recikliranja otpada, ne možemo dosegnuti kvalitetna rješenja za zbrinjavanje otpada. Cilj konferencije ''4ADA'' jest ponuditi rješenja, tehnologije, naučna i stručna mišljenja, na kraju i potaknuti rješavanje pitanja decenijama stare čapljinske deponije'', poručuju organizatori.

20-05-2022, 8:17

DELEGACIJE VLADA FBIH I HNK OBIŠLI POTRESOM POGOĐENI STOLAC

Delegacije Vlade Federacije BiH i Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su posjetili Grad Stolac i održali sastanak sa gradonačelnikom Stjepanom Boškovićem na temu modela pomoći ugroženim područjima nakon potresa koji su pogodili Hercegovinu.

Gradonačelnik Bošković zahvalio je čelnicima dvaju vlada na iskazanom razumijevanju i spremnosti na konkretnu podršku u sanaciji štete u Stocu, naglasivši kako bez pomoći svih nivoa, od kantonalnog i federalnog, do Vijeća ministara BiH, Stolac nije u mogućnosti samostalno sanirati velike posljedice potresa. Istaknuo je kako su urađeni preliminarni izvještaji o razmjerima oštećenja i kako se u ovom trenutku može govoriti o oko 4,5 miliona KM, ali i kako komisije za procjenu još uvijek rade na terenu, te će početna predviđanja biti još i veća.

''Nakon što sam dobio kompletnu informaciju o stanju na terenu potresom pogođenih područja, zajedno sa nekoliko resornih ministara iz HNK, posjetio sam Stolac, Čapljinu i Ravno i lično se uvjerivši u razmjere nastale štete. Najavio sam odmah i konkretnu podršku koju ćemo pružiti te smo na sjednici Vlade, nakon što su stečeni svi zakonski uslovi, proglasili stanje prirodne nepogode na prostoru HNK. Vjerujem da zajedničkim naporima svih nivoa vlasti možemo, u optimalnom vremenu, sanirati štete nastale potresom i pružiti svoj maksimum kako bi se građani pogođenih područja osjećali sigurnije'', rekao je premijer HNK dr. sc. Nevenko Herceg, izrazivši i nadu u to kako će se predstavnici međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH također hitno, u skladu sa raspoloživim novčanim i materijalnim mogućnostima, uključiti u proces sanacije i obnove stradalih područja u HNK.

Zajednički je zaključak svih učesnika današnjeg sastanka kako treba napraviti jasan red prioriteta i uključiti sve instance vlasti da se čim prije otklone i saniraju posljedice ove prirodne nepogode. Članovi današnjih delegacija danas su obišli i dvije oštećene školske zgrade u Stocu, posjetivši potom i dom ožalošćene porodice Sefo.

''Neupitna je naša spremnost da pomognemo Grad Stolac i druga stradala područja u HNK. To potvrđuje i sama činjenica da smo došli na ovaj sastanak i time pokazali našu punu podršku kako gradonačelniku tako i svim građanima i Stoca i susjednih općina'', rekao je premijer FBiH Fadil Novalić, u čijoj je Delegaciji bila i dopredsjednica Vlade FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Miličević te nekoliko federalnih resornih ministara. Sastanku su prisustvovali i predstavnici federalne i kantonalne Uprave za civilnu zaštitu.

19-05-2022, 15:30

ZZO HNK: PROŠIRENA PRAVA OSIGURANIKA KORISNIKA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK na održanoj sjednici razmatralo je i usvojilo Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem inicijative udruga osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala, liječnika specijalista, te analizom Liste ortopedskih i drugih pomagala od strane Stručne službe Zavoda upućen je prijedlog Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja Vladi HNK na usvajanje.

Vlada HNK donijela je predloženu Odluku, a temeljem iste Stručna služba Zavoda izradila je prijedlog nove Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja  se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cijeneći potrebe osiguranika, u saradnji s Udruženjem/Udrugom paraplegičara i oboljelih od dječje paralize „Marko Ravlić“, na Listu pomagala uvrštena su „aktivna invalidska kolica na mehanički pogon“, a visina sudjelovanja Zavoda u nabavki istih iznosi 3.000 KM.

Također, povećano je sudjelovanje  Zavoda za nabavku antidekubitalnog jastuka za invalidska kolica s ranijih 350 KM na 700 KM, te su na Listu ortopedskih i drugih pomagala uvrštene gume za invalidska kolica (jedan par). Visina sudjelovanja Zavoda za nabavu guma za invalidska kolica iznosi 100 KM.

U cilju povećanja prava osiguranika koji imaju poteškoće u vezi sa sluhom, u saradnji s Udrugom „Pužnica“, ugradnja kohlearnog implantata na teret sredstava Zavoda omogućena je osobama starosne dobi od jedne do 18 godina života (ranijom Odlukom ovo pravo imala su samo djeca do navršenih sedam godina života). Također, pravo na baterije za kohlearni implantat, izmjenom Odluke, ostvaruju svi osiguranici korisnici kohlearnog implantata. Ranijom Odlukom pravo na isti imali su samo osiguranici do 26 godina starosti, nezaposlene osobe koje su prijavljene za Zavod za zapošljavanje i članovi porodice nezaposlenih.

Temeljem inicijative doktora specijalista vaskularne hirurgije, a u cilju manjeg postoperativnog mortaliteta i morbiditeta na Listu pomagala uvrštena su pomagala „EVAR“ i „TEVAR“. Predviđeno sudjelovanja Zavoda za ova pomagala je 50% cijene pomagala, a najviše do iznosa od 13.000 KM.

Zaključeno je da proteklih godina sredstva koja Zavod izdvaja za druga prava osiguranika u što spadaju prava na ortopedska i druga pomagala, finansiranje lijekova s liste lijekova, liječenje izvan kantona, naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad i putne troškove, godinama unatrag, znatno su niža u odnosu na ostale kantone, te se izdvajao nešto manje od 14% ukupnih sredstava. Ovim Odlukama  Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK izdvaja oko 16% ukupnih sredstava za navedena prava osiguranika. Cilj Zavoda je nastaviti ovaj pozitivan trend- izdvajati više sredstava u ove svrhe.

Za realiziranje proširene Liste polagala i usvojene Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je dodatnih 400.000 KM, a ukupno potrebna sredstva za 2022. godinu iznose 3.450.000 KM. Potrebna sredstva Zavod je osigurao Rebalansom Finansijskog plana za 2022. godinu.

09-08-2022 11:24

VLADA ODOBRILA 2.900.000 KM ZA NABAVKU UDŽBENIKA I PRIRUČNIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE

Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda.

Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine.

Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima.

Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar.

Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.

05-08-2022 15:21

PREMIJER HERCEG SA SARADNICIMA NA OPOŽARENOM NEUMSKOM PROSTORU

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu.

Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH.

''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg.

''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela.

Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.

03-08-2022 20:26
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00