• Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa Tomislavom Martinovićem, predsjedavajućim Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zamjenikom predsjedavajućeg ...
  • Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona i Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave susreli su se danas sa Zdenkom Kovačem, glavnim kantonalnim tužiocem, ...
  • Na današnjoj, 129. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za septembar ove godine u kojem  će biti planirana...

JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U HNK

U organizaciji Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici  na području HNK i Gender centra F BiH danas je u Mostaru održana edukacija o temi:  „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u HNK“.

Edukacija je organizirana u okviru projekta koji traje od 1. juna do 30. novembra ove godine, a kojega finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Jedna od osnovnih aktivnosti projekta je edukacija zaposlenika u centrima za socijalni rad i pripadnika policijskih uprava s područja HNK koji se susreću s nasilnicima i žrtvama svih oblika porodičnog nasilja.

Predavači na današnjoj edukaciji bili su Emina Jusufbegović, stručna savjetnica iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i Ahmet Salčin, zamjenik direktora organizacije „Vaša Prava“ u Uredu u Mostaru.

Podsjećamo, Vlada HNK je u novembru 2019. godine osnovala Koordinacijsko tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave te centara za socijalni rad iz Mostara, Konjica i Čapljine.

29-09-2020, 13:27

ČESTITKA PREMIJERA HERCEGA POVODOM PRAZNIKA ZAŠTITNIKA POLICIJE

Povodom praznika sv. Mihovila, nebeskog zaštitnika policije, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je prigodnu čestitku Slađanu Bevandi, kantonalnom ministru MUP-a kao i svim pripadnicima policijskih snaga, penzionisanim i aktivnim policajcima. U tekstu čestitke stoji:                                  

''Lično i u ime Vlade HNK-a, od srca Vam čestitam praznik sv. Mihovila, nebeskog zaštitnika policije. Naša policija služi nam na ponos i čast, što se osobito pokazalo u ovom nesretnom vremenu pandemije s kojom smo suočeni. Onako kako našu policiju percipiramo, tako se prema njezinim pripadnicima i odnosimo i zato sam ponosan što imamo jednu od najopremljenijih, najprofesionalnijih i najefikasnijih policijskih organizacija u državi. Ne sumnjajući kako će pripadnici MUP-a HNK-a i dalje svoj posao obavljati savjesno i profesionalno, u službi mira i sigurnosti naše zajednice, srdačno Vas pozdravljam.''

29-09-2020, 9:41

U MANDATU VLADE ZNAČAJNO POVEĆANA IZDVAJANJA ZA BORAČKU POPULACIJU

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, među najznačajnije prioritete svoga rada, stavila je podršku boračkoj populaciji te kontinuisano provodi aktivnosti vezane za potpuno provođenje Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. 

Nakon pet godina mandata aktuelne Vlade, budžetska izdvajanja za finansiranje različitih programa pomoći boračkoj populaciji uvećana su tri puta, odnosno s oko milion KM na više od 3 miliona KM.  

Ove godine Vlada je, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu u kojem se, uz redovna izdvajanja za grantove udruženjima u iznosu od 519.780 KM, za prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdvaja 2.570.000 KM. 

U cilju poboljšanja uslova života boračke populacije, uz ostalo, realizovat će se stambeno zbrinjavanje u iznosu od 500.000 KM, podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u iznosu od 300.000 KM, subvencionisati zapošljavanje djece poginulih boraca i RVI u iznosu od 200.000 KM, plaćanje naknade upisa u obrazovne ustanove i doškolovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikciju u iznosu od 220.000 KM, te obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište u iznosu od 100.000 KM. 

Takođe, za zdravstveno osiguranje izdvojit će se 290.000 KM, medicinsku prevenciju i rehabilitaciju 270.000 KM, podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika, te troškove sahrane 140.000 KM, ortopedska i druga pomagala 80.000 KM, obilježavanje značajnih datuma 80.000 KM i jednokratne pomoći 370.000 KM.

25-09-2020, 13:44

PREMIJER HERCEG S MINISTRICOM GUDELJEVIĆ

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas sastanak s Ankicom Gudeljević, ministricom civilnih poslova u Vijeću ministara BiH.

Na sastanku je analizirana aktuelna zdravstvena i epidemiološka situacija nastala pojavom koronavirusa, te mogućnost još bliže zajedničke saradnje u cilju preduzimanja potrebnih mjera radi sprječavanja širenja bolesti.

Premijer Herceg podsjetio je na provedene aktivnosti koje su započele već u februaru, te mjere koje je, nakon proglašenja stanja nesreće, donio Kantonalni štab civilne zaštite.

„U posljednje vrijeme epidemiološka situacija u našem Kantonu je sve ozbiljnija, odnosno povećava se broj COVID-19 pozitivnih osoba. Kada uzmemo u obzir nedavno započetu školsku godinu, te dolazak hladnijih dana - onda je jasno kako su pred nama novi izazovi. Vjerujem u to kao ćemo, kao i do sada, na njih znati uspješno odgovoriti.“ - rekao je premijer Herceg.

Ministrica Gudeljević pohvalila je napore svih učesnika sistema borbe protiv koronavirusa u HNK, izrazivši spremnost da, u okviru mogućnosti i nadležnosti Ministarstva, pomogne rad kantonalnih organa i institucija koji provode aktivnosti vezane za sprečavanje širenja koronavirusne infekcije.

Zajednički je upućen poziv svim građanima HNK da poštuju preporuke, mjere i naredbe nadležnih organa, te izraženo uvjerenje u to kako će zajedničkim naporima i snagama biti pobijeđena pandemija COVID-19.

25-09-2020, 13:18

ODRŽANA 128. SJEDNICA VLADE

Na današnjoj, 128. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmotrila je smjernice za izradu Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu, tzv. Rebalansa Budžeta HNK. Tokom rasprave istaknuto je kako je, zbog krize izazvane koronavirusom, u maju već proveden prvi postupak Rebalansa Budžeta, ali je zbog značajnog smanjenja budžetskih prihoda, a uzimajući u obzir dostupne finansijske pokazatelje, kako na nivou Kantona, tako i na nivou entiteta i države, potrebno ponovno pristupiti Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu.

Nakon nedavnog potpisivanja Protokola o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 s Razvojnom bankom FBiH, Vlada je na današnjoj sjednici ovlastila ranije osnovanu Međuresornu komisiju da provede proceduru javnoga poziva za odabir korisnika sredstava za subvencionisanje kamata. Ponovno je ponovljeno kako će, na osnovu Protokola, biti omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci za što će fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćati Vlada dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.

Vlada je dala saglasnost na Plan i program koordinisane akcije nadležnih inspekcijskih službi zbog nadzora i kontrole nad poslovnim subjektima koji se bave preradom i korištenjem mineralnih sirovina u periodu od oktobra do decembra 2020. godine. Inspekcijski nadzor provodit će dva kombinirana tima koje će činiti rudarski, tržišni i vodoprivredni inspektori koji će kontrolisati zakonitosti korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru HNK, ispunjavanje ugovornih obaveza iz ugovora o koncesijama i ugovora kojima se reguliše pravo na korištenje mineralnih sirovina nastalih pri izvođenju građevinskih i drugih radova.

Vlada je razmotrila i podržala poslaničku inicijativu za Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina HNK, kojom se predviđa oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kupovine stana, kuće ili građevinskog zemljišta radi rješavanja stambenog pitanja prvi put. Istaknuto je kako će, zbog ranijih iskustava vezanih za Izmjene i dopune Zakona iz 2008. godine, Vlada inicijativu uputiti jedinicama lokalne samouprave na izjašnjavanje nakon čega će donijeti konačan stav.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila Informaciju o radu notara HNK za 2019. godinu u kojoj je istaknuto kako su dosadašnji rezultati pretežno zadovoljavajući uz obavezu preduzimanja dodatnih napora i mjera u cilju poboljšanja situacije kako bi građani i pravna lica imali pristupačnu, brzu i kvalitetnu uslugu notara.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije  električne energije na području Grada Mostara i općina Stolac, Ravno i Čitluk.

Razmotrene su i prihvaćene informacije Ministarstva o realizaciji prometa naftnih derivata i  realizaciji elektroenergetske bilanse za period od prvih šest mjeseci ove godine. Prema raspoloživim podacima, promet naftnih derivata je ostvaren u obimu od 38.446 tona, a opskrbljenost naftnim derivatima u prvom polugodištu 2020. godine smatra se zadovoljavajućom. Ostvarena proizvodnja električne energije je 1.151.786 MWh što je za 598.965 MWh manje u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine.

24-09-2020, 15:04

PREMIJER HERCEG S VJEKOSLAVOM VUKOVIĆEM, PREDSJEDNIKOM VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BiH

„Svjesni u kakvoj se poziciji naši privrednici nalaze, Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona  je preduzela sve aktivnosti na realizaciji finansijske podrške privredi pogođenoj pandemijom kako bismo zajednički pomogli oporavak različitih privrednih sektora i očuvanje radnih mjesta“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK na današnjem sastanku s Vjekoslavom Vukovićem, predsjednikom Vanjskotrgovinske komore BiH.

''Putem ukupno tri odluke Vlade osigurali smo podrške za gotovo 2000 privrednih subjekata koji su se prijavili na Javni poziv unutar resora privrede, trgovine i turizma, zdravstva, obrazovanja i saobraćaja. Takođe, Vlada je potpisala Protokol o saradnji s Razvojnom bankom FBiH, kojim će biti omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci za što će fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćati Vlada'', rekao je premijer Herceg naglasivši i to kako je Vlada zadržala poticajnu politiku u strateškim granama privrede, a u poljoprivredi je, u ovoj godini, dvostruko povećala poticaje i podrške.

Gosp. Vuković pozdravio je dosadašnje napore kantonalne vlade na provođenju tzv. Korona zakona, te pruženu podršku pogođenim privrednim granama. Istaknuo je, takođe, kako moraju biti učinjeni dodatni napori na svim nivoima koji će dovesti do bržeg ekonomskog oporavka.

Učesnici sastanka složili su se kako je potrebno nastaviti i osnažiti međusobnu saradnju u cilju zajedničkog djelovanja usmjerenog na podršku privredi.

24-09-2020, 11:19

RADNA POSJETA OPĆINI ČITLUK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa Tomislavom Martinovićem, predsjedavajućim Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zamjenikom predsjedavajućeg Skupštine HNK, Stjepanom Krasićem, ministrom saobraćaja i veza te Andreom Martinović, poslanicom u Skupštini HNK boravio je danas u radnoj posjeti općini Čitluk.

Posjeta je započela susretom s Marinom Radišićem, načelnikom Općine koji je govorio o aktuelnoj situaciji i izazovima s kojima se općina i njezini stanovnici suočavaju.

„U toku su brojne aktivnosti kojima želimo poboljšati kvalitetu življenja u Čitluku i Brotnju, ali ne možemo sami. Stoga nam je potpora Kantona, na kojoj se od srca zahvaljujem, od izuzetnog značaja. Uvjeren sam kako ćemo nastaviti dobru saradnju na dobrobit stanovnika ovoga kraja.“, rekao je načelnik Radišić.

„Kao što sam prije nekoliko dana rekao u Neumu, i danas u Čitluku želim to isto ponoviti – mi smo Vlada cijelog Kantona. To svjedoče, ne moje riječi, već brojni projekti koje zajednički implementiramo u svakoj našoj jedinici lokalne samouprave. Tako smo i u Čitluku, razumijevajući potrebe građana i na osnovu razgovora sa općinskim čelnicima, učestvovali u realizaciji značajnih općinskih  infrastrukturnih i drugih projekata, od kojih smo danas njih desetak i obišli. Izdvojiti ću obnovu Doma zdravlja u koju je uloženo 250.000 KM, zgrade policije, sportskih sala srednje škole i osnovne škole u Bijakovićima, opremanje dječjeg vrtića, te izgradnju nogostupa Gradac-Čitluk i rekonstrukciju nekoliko važnih saobraćajnica. Takođe, u oblasti vodoprivrede realizira se nekoliko projekta vezanih za kanalizacijsku mrežu u ukupnom iznosu od 225.000 KM. “, rekao je premijer Herceg.

Naglašavajući kako je izuzetno važno uvijek imati dobru saradnju zakonodavne i izvršne vlasti, predsjedavajući Martinović istaknuo je primjer Čitluka gdje su jasno vidljivi rezultati koordiniranog djelovanja općinske i kantonalne vlasti, ali i viših nivoa.

„Dokaz za to su infrastrukturni i drugi objekti koje smo danas posjetili, gdje želim, s obzirom na pandemiju s kojom smo suočeni, posebno izdvojiti obnovu Doma zdravlja. Načelnik Radišić, kao i do sada, imati će našu punu podršku za realizaciju svih budućih planova i aktivnosti koji će biti od koristi za dalji razvoj ovoga kraja.“, rekao je predsjedavajući Martinović.

Nakon obilaska zgrade MUP-a, dječjeg vrtića te školske sportske sale u O.Š. Bijakovići, posjeta čitlučkoj općini završena je obilaskom radova na pristupnoj cesti koridora Vc Zvirovići –Tromeđa gdje će se ukupno investirati 9 miliona KM.  

 

23-10-2020 13:19

HERCEG I BALIĆ S PREDSTAVNICIMA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona i Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave susreli su se danas sa Zdenkom Kovačem, glavnim kantonalnim tužiocem, Zoranom Krtalićem, v.d. predsjednika Kantonalnog suda Mostar i Bajrom Avdićem, v.d. predsjednika Općinskog suda u Mostaru.

Premijer Herceg, podsjetivši na složenu zdravstvenu i privrednu situaciju, rekao je kako Vlada čini maksimalne napore kako bi poboljšala uslove rada pravosudnih organa u Kantonu odobravanjem prijema neophodnih djelatnika i provođenjem infrastrukturnih projekata obnove zgrada sudova. U tom kontekstu, istaknuo je kako su već preduzete predradnje, te završen energetski pregled kako bi obnova zgrade Kantonalnog suda u Mostaru postala dio Vladinog Projekta energetske efikasnosti.

Ministar Balić rekao je kako je današnji sastanak nastavak razgovora vezanih za poboljšanje kvalitete i obima pravosudnih usluga što će zasigurno dovesti do većeg zadovoljstva građana radom pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Predsjednici sudova i glavni kantonalni tužilac zahvalili su Vladi i Ministarstvu na  učinjenim iskoracima kada su u pitanju pravosudni organi, te istaknuli iznimno korektnu međusobnu saradnju. Na osobit način su pozdravili napore Vlade koja je, unatoč pandemiji i njezinim posljedicama na javne finansije, osigurala redovnu isplatu neumanjenih plata i drugih primanja budžetskih korisnika, pa tako i onih u pravosudnim institucijama. Takođe, iznijeli su i konkretne poteškoće sa kojim se u svom djelovanju susreću osobito vezano za ljudske kapacitete i prostorno-materijalnu opremljenost.

U tom kontekstu, razgovarano je o Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu i Budžetu za 2021. godinu, gdje je istaknuta spremnost da se, u skladu sa mogućnostima i aktuelnoj situaciji veznoj za pandemiju, osiguraju sredstva za poboljšanje uslova za rad pravosudnih institucija.

Učesnici razgovora iskazali su spremnost za nastavak saradnje u cilju stvaranja pretpostavki za što efikasniji i ekspeditivniji rad pravosudnih institucija.

22-10-2020 14:15

KRIZNI ŠTAB DONIO NOVU NAREDBU

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, donio je danas novu Naredbu.

Naredbu možete pogledati u priloženim dokumentima.

21-10-2020 15:02
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00