• Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda. Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine. Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar. Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima. Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar. Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.
  • Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu. Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH. ''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg. ''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela. Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.
  • Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 182. sjednici usvojila Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uređuju djelatnost socijalne zaštite, načela socijalne zaštite, korisnici socijalnih usluga, socijalne usluge i prava iz socijalne zaštite, iznosi novčanih i drugih davanja kao i uslovi i postupak ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite, finansiranje prava iz socijalne zaštite, nadzor nad primjenom zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne zaštite i ostvarivanje socijalnih prava u HNK. Nacrtom Zakona utvrđeno je da se pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje po povoljnijim uslovima. Dosadašnji način ostvarivanja toga prava odnosio se na prihode koji su obračunavani tako da ukupni prihod nije prelazio 10 % prosječne plate u FBiH po pojedincu ili po jednom članu kućanstva mjesečno, što je sada povećano na iznos od 15 % prosječne plate u FBiH. Za kućanstvo koje ima osobu sa poteškoćama u razvoju ili osobu sa invaliditetom, taj je iznos povećan sa dosadašnjih 15 % na 20 % iznosa prosječne plate u FBiH. Također, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da, u što kraćem roku, dostavi na razmatranje Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom, usklađen sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, a čija primjena počinje od 8. oktobra 2022. godine. Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Istaknuto je kako su na spisak ortopedskih pomagala i drugih  pomagala uvedeni EVAR i TEVAR, skupi stent-graftovi za reparaciju / rekonstrukciju aorte kod aneurizmi, disekcija i ozljeda aorte, te da su poboljšani uslovi korištenja invalidskih kolica za potrebite i prava korisnika u slučaju potrebe kohlearnoga aparata. Vlada je, također, raspravljala o Prijedlogu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNK te zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo da, do naredne sjednice, zatraže i uvrste prijedloge i primjedbe jedinica lokalne samouprave i ministarstava na predloženi tekst Zakona, kako bi mogao biti usvojen na narednoj sjednici i upućen u dalju skupštinsku proceduru. Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila i Dokument okvirnoga budžeta za period 2023. –2025.  godina kojim je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na nivou cijeloga kantona, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova Kantona. Usvajanje toga dokumenta predstavlja prvu etapu u budžetskom procesu za promatrani period izrade budžeta za narednu godinu i okvirne iznose za naredne dvije godine. Također, Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za period od 1. januara do 31. marta 2022. godine. Istaknuto je kako se budžetski prihodi ostvaruju sukladno planiranoj dinamici te kako se sve obaveze iz Budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Strategije HNK za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2027. godine. U Strategiji su naglašena kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnjeg provođenja prethodne Strategije i Akcionog plana. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvoja HNK u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije te je dobila pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane TM-1, na lokalitetu Pješivac – Grad Stolac i Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane ''LUX1'', ''LUX2'', ''LUX3'' i ''LUX4''. Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova i donijela Zaključak o potrebi izgradnje novoprojektirane zgrade Policijske stanice Prozor-Rama u čijem sklopu je planiran i odvojeni prostor za izdavanje ličnih dokumenata. Zaduženo je resorno ministarstvo da, prema glavnom projektu, u okviru Budžeta za 2023. i 2024. godinu, planira finansijska sredstva za izgradnju zgrade Policijske stanice Prozor-Rama. Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2021. godini. Na području HNK stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako će Ministarstvo privrede usmjeriti svoje aktivnosti na očuvanje i zaštitu starih obrta i tradicionalnih zanata, kako pružanjem finansijske podrške zanatlijama pojedinačno, tako i kroz finansijsku podršku projektima čiji je cilj poboljšanje statusa tih djelatnosti i njihova dosljednog predstavljanja u zemlji i inostranstvu. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta''. Istaknuto je kako je Programom ostvareno povećanje korisnih površina poljoprivrednoga zemljišta na području općina / gradova Stolac, Čapljina, Konjic i Mostar, cca 45 ha. Provođenjem hidro-mjera na području Mostara i Stoca, poboljšani su uslovi navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a u Jablanici je trasirano i betonirano 210 m puta čime je olakšan pristup poljoprivrednim površinama tokom cijele godine. U općini Ravno izgrađeno je 4,2 km odvodnih kanala u Popovu polju, dok se općini Prozor-Rama odobrenim sredstvima pomoglo u uspostavljanju podataka o zemljištu po novom promjeru, te je u općini Neum urađena analiza zemljišta na 75 poljoprivrednih gospodarstava kojom se postiže optimalno tretiranje tla. U cilju kvalitetne pripreme za novu školsku godinu, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog organizacijske sheme srednjih škola u HNK za školsku 2022. / 2023. godinu. Istaknuto je kako su pri izradi organizacijske sheme uvaženi svi zahtjevi direktora srednjih škola.

VLADA HNK: POSTIGNUT SPORAZUM – POVEĆANJE PLATA ZA 15 PROCENATA ZA OKO 5500 BUDŽETSKIH KORISNIKA

Na tragu ranije najave premijera Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenka Hercega, na današnjemu sastanku predstavnika Vlade HNK i čelnika šest sindikata budžetskih korisnika postignut je konačan dogovor o povećanju plata budžetskim korisnicima za 15 procenata. Rast ličnih dohodaka bit će ostvaren u dvije faze odnosno kroz dvije godine, u visinama od 8 u prvoj odnosno dodatnih 7 procenata u drugoj godini, a obuhvatiće otprilike 5500 budžetskih korisnika - osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika.

Naime, nakon nekoliko susreta i stalne komunikacije na relaciji Vlada – sindikalni partneri, danas je postignut obostrano zadovoljavajući dogovor da se, zbog aktualne krize i evidentnih poskupljenja osnovnih životnih potrepština, ide na povećanje plata budžetskim korisnicima počevši već od 1. aprila tekuće godine za 8 procenata, a od 1. januara 2023. za dodatnih 7 procenata.

''Dijalog i međusobno uvažavanje socijalnih partnera prepoznatljivo su obilježje u radu kantonalne vlade. Potvrda ovakvog pristupa, uz dosad potpisanih čak 14 granskih kolektivnih ugovora,  snažno se očitovala i danas postignutim dogovorom da se, unatoč svim teškoćama i izazovima, pristupi nužnom povećanju plata našim građanima koji primanja ostvaruju iz kantonalnih budžetskih sredstava'', rekao je premijer Herceg, istaknuvši kako je dogovoren održiv i realan ritam planiranog rasta plata, ali i kako očekuje da će nedavna izmjena nepravednoga Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH pomoći HNK u realizovanju ovog zajedničkog dogovora Vlade i socijalnih partnera.

''Iako uredno odnosno u potpunosti Vlada ispunjava sve obaveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, i više od toga, kolege ministri iz nadležnih resora i ja zbog aktuelne smo krize održali nekoliko sastanaka sa čelnim ljudima sindikalnih organizacija koje okupljaju uposlenike osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika. Iako smo daleko od okolnosti koje bismo mogli ocijeniti pogodnim trenutkom za razgovore o dodatnom rastu plata, a podsjećam kako je ova vlada povećala plate svim budžetskim korisnicima za više od 15 procenata kroz tri godine, u osnovnom obrazovanju i znatno više kroz usklađivanje plata, uz niz drugih finansijskih intervencija za poboljšanje životnog statusa građana, svjesni smo nezahvalnog trenutka i sveopšteg rasta cijena s kojima se naši sugrađani nose. Na tom tragu, iskazali smo našim socijalnim partnerima spremnost za udovoljavanje njihovim zaista opravdanim traženjima, ali kroz održiv modus koji smo danas i utvrdili'', dodao je prvi čovjek Vlade, izrazivši zadovoljstvo današnjim finalom višesedmičnih razgovora koji je, poručio je, jasan pokazatelj međusobnog uvažavanja i razumijevanja situacije u kojoj se društvo nalazi.

Vlada s ponosom ističe činjenicu da u potpunosti ispunjava sve obaveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, uz neke i dodatne pogodnosti prema budžetskim  korisnicima. Također, uz brigu o materijalnom statusu, nedavno se snažno zauzela za rješavanje radno-pravnih statusa značajnog broja prosvjetnih radnika koji su godinama čekali na stalno uposlenje, kao i za rješavanje jednog od najtežih naslijeđenih finansijskih izazova, a riječ je o sudskim presudama za što je dosad izdvojeno više od 25 miliona KM.

''Zaista je važno podsjetiti da ova vlada kontinuirano povećava sredstva za obrazovanje, zdravstvo, privredu, poljoprivredu, turizam, nauku, saobraćaj, Aerodrom Mostar, infrastrukturu, strateške projekte jedinica lokalne samouprave, univerzitete, stipendije, subvencije, zdravstvene i bolničke ustanove, sport i kulturu, naše borce te brojne druge aktivnosti ključne za ukupan rast i razvoj. Stoga, zahvaljujem predstavnicima sindikata koji su prepoznali naš rad i našu predanost postavljenim ciljevima, posebno na strpljenju i razumijevanju objektivnih okolnosti, što je rezultiralo današnjim dogovorom odnosno potvrdilo da se korektnim dijalogom uvijek može doći do zadovoljavajućeg rezultata za sve uključene strane'', zaključio je premijer  Herceg.

Predstavnici sindikata još su jednom istaknuli teškoće s kojima se građani susreću zbog aktuelne krize koja je dovela do značajnih poskupljenja. Dodali su i da razumiju napore Vlade da u skladu budžetskim mogućnostima, ublaži udar na građanski životni standard.
 Danas postignuti dogovor Vlada će odlukom potvrditi na prvoj narednoj sjednici.

25-03-2022, 10:28

AMERIČKI AMBASADOR MURPHY U VLADI HNK-A

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg danas je u službenu posjetu primio novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH NJ.E. Michaela J. Murphyja s kojim je razgovarao o aktuelnim dešavanjima u zemlji, s naglaskom na HNK i perspektive daljnjeg procesa privrednog razvoja. Herceg se posebno osvrnuo na neuspjeh mukotrpnih pregovora o izmjenama Izbornog zakona koji su se odvijali u prisutnosti predstavnika međunarodne zajednice.

''Evropska i NATO perspektiva stabilne i ravnopravne BiH, kao zemlje konstitutivnih naroda po uzusima ravnopravnosti i legitimnosti kako ih utvrđuje Dejtonski mirovni sporazum u svojoj izvornosti, ne bi smjeli imati alternativu. Način na koji radimo može i treba biti primjer cijeloj BiH. Izmijenili smo Ustav i ''de iure'' osigurali punu konstitutivnost sva tri naroda. U prakticiranju izvršne i zakonodavne vlasti HNK-a ostvarujemo puni konsenzus. Ako bi se i ostatak BiH ugledao na nas, posebno viši nivoi vlasti, imali bismo ključ rješenja ukupnog stanja koje je, otvoreno govoreći, opasno zakomplicirano'', jasno je poručio premijer Herceg, dodajući da bez političke stabilnost nema ni stabilizacije društvenih procesa ni privrednog razvoja, time ni budućnosti koja bi ovdje zadržala mladost koja kontinuirano odlazi.

Govoreći o aktivnostima koje Vlada poduzima u različitim oblastima rada, posebno obrazovanju, poticanju poljoprivrede i privrede te projektima iz nauke, kulture i sporta, Herceg se posebno osvrnuo na turističke potencijale HNK-a. Ističući da je ključ za privlačenje stranih turista saobraćajna povezanost, s akcentom na izgradnju Koridora Vc i jačanje Aerodroma Mostar, podsjetio je i na činjenicu da Vlada kontinuirano pruža podršku razvoju mostarskog aerodroma. Podsjetio je i na činjenicu da HNK nosi teret pune skrbi o nizu vitalnih zajedničkih institucija ovdašnjih naroda (bolnice, univerziteta, pozorišta…), kao i odgovornost i finansijski teret stalnog socijalnog dijaloga sa svim sindikalnim organizacijama koje okupljaju više od 11 hiljada ljudi iz više resora.

U kontekstu daljnjeg razvoja turizma u HNK-u i BiH u cijelosti, razmijenjene su informacije o provođenju USAID-ova projekta razvoja održivog turizma u BiH, a domaćin sastanka upoznao je ambasadora Murphyja i s raznim oblicima podrške koje je Vlada pružila privrednicima, tako i turističkoj djelatnosti koja je strateška grana privrede u Kantonu.

''Nedavno su na Skupštini HNK-a usvojene izmjene Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNK-u, čime je omogućena reaktivacija turističkih zajednica u jedinicama lokalne samouprave, kao jezgra kreiranja i razvoja turističke ponude ovog prostora. Vlada je predana razvoju ove privredne grane, a sljedeći tjedan sudjelovat ćemo na uglednom Međunarodnom mediteranskom sajmu turizma u Tel Avivu (Izrael) gdje ćemo, zajedno s kolegama iz susjednih kantona, promovisati hercegovačku turističku ponudu'', istaknuo je premijer Herceg.

Ambasador Murphy zahvalio je na prijamu, posebno na otvorenim i iscrpnim informacijama o situaciji u HNK-u i BiH. Iskazao je spremnost za unapređenje međusobne saradnje na korist čitavog društva odnosno svih građana Hercegovačko-neretvanskog kantona.

24-03-2022, 13:19

PREMIJER HERCEG KOD HRVATSKE MINISTRICE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Na tragu već uspostavljene saradnje, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg boravio je u Zagrebu, u službenomu posjetu ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Nataši Tramišak.

Razgovarali su o mogućnostima realizacije niza projekata prekogranične saradnje, kako kroz bilateralne (Hrvatska i BiH), tako kroz više lateralne angažmane koji otvaraju put zajedničkomu povlačenju europskih sredstava u razvojne projekte od iznimnoga značaja za lokalnu sredinu.

''Bogato iskustvo svih resora Vlade Republike Hrvatske osobito je primjenjivo na prostoru HNK koja se već pozicionirala kao pouzdan partner u prekograničnim projektima. Od iznimnog su nam značaja osmišljavanje i realizacija prekogranične saradnje, posebice u našim pograničnim područjima. Zato i želimo osigurati dobre preduvjete, prije svega transfer znanja odnosno razmjenu stečenih iskustava i primjera pozitivnih praksi, u čemu nam je ministrica Tramišak obećala pružiti punu podršku'', komentirao je premijer Herceg.

23-03-2022, 10:22

VLADA HNK PODRŽALA OSNIVANJE POLICIJSKE STANICE RAVNO I POLICIJSKE ISPOSTAVE IVANICA

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila prijedloge Izvještaja o radu Vlade i Izvještaja o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2021. godinu, koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

U opsežnom dokumentu Izvještaja o radu Vlade istaknuto je kako je Vlada u protekloj godini, unatoč teškoćama zbog pandemije COVID-19, nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – privredi, poljoprivredi, turizmu, obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, boračkoj populaciji i brojnim drugima.

Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju „Tekuće rezerve“ za proteklu godinu.

Usvojen je i Nacrt  Programa rada Vlade za 2022. godinu koji predstavlja sustavan i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, u cilju postizanja pravne sigurnosti, privrednog rasta i društvene solidarnosti.

Vlada je započela raspravu o Prednacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u okviru područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo blato“, o čemu će se rasprava nastaviti na narednoj sjednici.

Vlada je usvojila prijedloge Zakona o termoenergetskoj i Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i uputila ih u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojena je Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi ustrojavanja Policijske stanice Ravno i policijske ispostave Ivanica u cilju osiguranja povoljnog stanja sigurnosti i dobrobiti građana. Istaknuto je kako sadašnjim ustrojem policije nisu zadovoljni predstavnici lokalnih vlasti kao i građani jer je Ravno jedina općina u FBiH koja nema status policijske stanice. Također, naglašen je poseban geografski položaj Ravnog jer graniči s Republikom Hrvatskom, a jedan dio općine je i minski zagađen.

Iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova usvojena je i Inicijativa za korištenje objekta na raskrsnici ulica Hrvatskih branitelja i Onešćukova u blizini Starog mosta i Franjevačke crkve u Mostaru gdje tokom cijele godine, a osobito ljetnih mjeseci, boravi veći broj turista. Budući da analize pokazuju kako na tom području, u vrijeme turističke sezone, dolazi do povećanog broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti saobraćaja, te krivičnih djela krađa i razbojništva, jedan broj policijskih službenika premjestit će se u navedeni objekt kako bi bili što prisutniji i smanjili broj prekršajnih i krivičnih djela.
Za provođenje prethodnih dviju odluka zadužen je MUP HNK.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Stoca i Čapljine. Na području Mostara donesene su odluke o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Građevinar, te 12 fotonaponskih elektrana Mandino u Kruševu. Na području Stoca donesene su odluke o dodjeli koncesije za fotonaponske elektrane MAC ECO OIL, ANAREA i ECO- ENERGY, a na području Čapljine o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Plavo sunce.

Nastavljajući podršku jedinicama lokalne samouprave Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom za prevoz učenika u osnovnim školama u  gradovima i općinama HNK, osigurava 1.500.000,00 KM. Sredstva će biti doznačena općinama i gradovima u HNK.

Razmotren je i prihvaćen Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu i Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“.

Usvojen je i Izvještaj o provedbi Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNK 2021.-2024. godina za 2021. godinu.

Vlada je razmotrila Informaciju o toku razgovora sa sindikatima budžetskih korisnika o povećanju plata. Istaknuto je kako Vlada u potpunosti ispunjava sve obaveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, ali je, također, svjesna aktuelne krize, te će do kraja sedmice nastaviti razgovore u cilju donošenja obostrano prihvatljivih rješenja.

Uz spomenute, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

21-03-2022, 16:19

SKUPŠTINA HNK: USVOJENI STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I UNAPREĐENJU TURIZMA

Na danas održanoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, usvojena je Strategija ruralnog razvoja HNK za period od 2021. do 2027. godine. Svrha donošenja tog dokumenta jest promovisanje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategijom su jasno utvrđeni ciljevi, prioriteti, fokusi, mjere i aktivnosti, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Strategija ruralnog razvoja zasnovana je na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH. Njome su utvrđena tri strateška smjera (fokusa): stabilnost dohotka i povećanje konkurentnosti u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, održivo upravljanje prirodnim, prostornim i infrastrukturnim resursima ruralnih područja, uravnoteženi ruralni teritorijalni razvoj i poboljšanje uslova života i rada ruralnog stanovništva i unapređenje privrednog razvoja kroz nepoljoprivredne djelatnosti i ruralni turizam. Na osnovu tih smjerova, utvrđena su tri strateška cilja: poticati konkurentnost poljoprivrede, osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i prilagodbu klimatskim promjenama te postići uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Također je usvojen i Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNK, kojim će se omogućiti  reaktiviranje turističkih zajednica u jedinicama lokalne samouprave.

Danas je usvojen i Program rada Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i zadaci koje će taj organ ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, kao organ zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i drugi akti koje će Skupština HNK razmatrati i usvajati tokom 2022. godine, u cilju uređenja svih područja života i rada u kantonalnoj nadležnosti, koji su propisani Ustavom FBiH, Ustavom HNK i zakonima.

Također, usvojeni su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina HNK, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotekarskoj djelatnosti HNK, Prijedlog Zaključaka o stanju u zdravstvu u HNK i realizaciji Zaključaka Skupštine HNK od 15.12.2015. godine te su razmotrene Informacija Ministarstva privrede o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2020. godinu, Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK zaključno sa 31.12.2020. godine i Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2020. godine.

18-03-2022, 18:42

VLADA HNK POKROVITELJ HUMANITARNE UTRKE U OKVIRU ''MOSTAR RUN WEEKEND-a''

Uoči održavanja sada već regionalno poznatog Mostarskog polumaratona, zakazanog za 19. marta 2022. godine, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg primio je dr. sc. Franju Lovrića, predsjednika Udruženja ''Zdrav život – Kinezis'' koje i organizuje ''Mostar Run Weekend'' i Ninu Škoro, predsjednicu Udruženja za pomoć beskućnicima i socijalno ugroženim osobama na području Mostara ''Minores'' kojemu su namijenjena sva novčana sredstva koja će u subotu biti prikupljena u okviru prateće Humanitarne utrke.

''Polumaraton dug 21 kilometar i Humanitarna utrka građana u dužini od 4 kilometra imaju zajednički cilj, a to je promocija ljepote našeg grada i konkretna podrška nekoj od ciljnih grupa, a ove godine sva prikupljena sredstva darovat ćemo Udruženju ''Minores'' odnosno našim sugrađanima u stanju potrebe. ''Mostar Run Weekend'' zaživio je kao posebna trkačka razglednica Mostara jer učesnici tokom utrke pređu preko gotovo svih gradskih mostova, prođu nekim od najljepših dijelova grada, pokraj naših prirodnih i kulturnih znamenitosti'', komentirao je Lovrić, zahvalivši premijeru Hercegu i Vladi HNK što su preuzeli ulogu pokrovitelja Humanitarne utrke, ali i što pružaju kontinuiranu podršku razvoju Mostarskoga polumaratona.

''To ne treba čuditi jer Vlada HNK uvijek pruža podršku kvalitetnim projektima, a posebno onima koji okupljaju i na hvale vrijedan način motivišu naše sugrađane na druženje i zdrav život. K tomu, ova priča ima i snažan humanitarni karakter, a šalje i jednu sjajnu poruku jer je ova sportska manifestacija, okupljanjem učesnika iz čak 21 države, sa različitih kontinenata, dosegnula visoki međunarodni nivo, postavši događaj zbog kojega se u martu dolazi u Mostar. Osobito me veseli što se toliki broj naših sugrađana aktivirao i želi dati doprinos humanitarnom aspektu ovoga događaja. 'Mostar Run Weekend' neka samo nastavi ovim smjerom, a naša podrška na tom putu neće izostati'', poručio je Herceg.

Čelnica Udruge ''Minores'' također je zahvalila domaćinu na srdačnom prijemu, osobito na podršci koju Vlada HNK pruža djelovanju njihovog udruženja, ne samo kroz ovaj projekat, nego i inače.

17-03-2022, 9:52

ZZO HNK: PROŠIRENA PRAVA OSIGURANIKA KORISNIKA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK na održanoj sjednici razmatralo je i usvojilo Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem inicijative udruga osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala, liječnika specijalista, te analizom Liste ortopedskih i drugih pomagala od strane Stručne službe Zavoda upućen je prijedlog Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja Vladi HNK na usvajanje.

Vlada HNK donijela je predloženu Odluku, a temeljem iste Stručna služba Zavoda izradila je prijedlog nove Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja  se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cijeneći potrebe osiguranika, u saradnji s Udruženjem/Udrugom paraplegičara i oboljelih od dječje paralize „Marko Ravlić“, na Listu pomagala uvrštena su „aktivna invalidska kolica na mehanički pogon“, a visina sudjelovanja Zavoda u nabavki istih iznosi 3.000 KM.

Također, povećano je sudjelovanje  Zavoda za nabavku antidekubitalnog jastuka za invalidska kolica s ranijih 350 KM na 700 KM, te su na Listu ortopedskih i drugih pomagala uvrštene gume za invalidska kolica (jedan par). Visina sudjelovanja Zavoda za nabavu guma za invalidska kolica iznosi 100 KM.

U cilju povećanja prava osiguranika koji imaju poteškoće u vezi sa sluhom, u saradnji s Udrugom „Pužnica“, ugradnja kohlearnog implantata na teret sredstava Zavoda omogućena je osobama starosne dobi od jedne do 18 godina života (ranijom Odlukom ovo pravo imala su samo djeca do navršenih sedam godina života). Također, pravo na baterije za kohlearni implantat, izmjenom Odluke, ostvaruju svi osiguranici korisnici kohlearnog implantata. Ranijom Odlukom pravo na isti imali su samo osiguranici do 26 godina starosti, nezaposlene osobe koje su prijavljene za Zavod za zapošljavanje i članovi porodice nezaposlenih.

Temeljem inicijative doktora specijalista vaskularne hirurgije, a u cilju manjeg postoperativnog mortaliteta i morbiditeta na Listu pomagala uvrštena su pomagala „EVAR“ i „TEVAR“. Predviđeno sudjelovanja Zavoda za ova pomagala je 50% cijene pomagala, a najviše do iznosa od 13.000 KM.

Zaključeno je da proteklih godina sredstva koja Zavod izdvaja za druga prava osiguranika u što spadaju prava na ortopedska i druga pomagala, finansiranje lijekova s liste lijekova, liječenje izvan kantona, naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad i putne troškove, godinama unatrag, znatno su niža u odnosu na ostale kantone, te se izdvajao nešto manje od 14% ukupnih sredstava. Ovim Odlukama  Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK izdvaja oko 16% ukupnih sredstava za navedena prava osiguranika. Cilj Zavoda je nastaviti ovaj pozitivan trend- izdvajati više sredstava u ove svrhe.

Za realiziranje proširene Liste polagala i usvojene Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je dodatnih 400.000 KM, a ukupno potrebna sredstva za 2022. godinu iznose 3.450.000 KM. Potrebna sredstva Zavod je osigurao Rebalansom Finansijskog plana za 2022. godinu.

09-08-2022 11:24

VLADA ODOBRILA 2.900.000 KM ZA NABAVKU UDŽBENIKA I PRIRUČNIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE

Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda.

Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine.

Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima.

Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar.

Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.

05-08-2022 15:21

PREMIJER HERCEG SA SARADNICIMA NA OPOŽARENOM NEUMSKOM PROSTORU

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu.

Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH.

''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg.

''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela.

Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.

03-08-2022 20:26
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00