• Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda. Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine. Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar. Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima. Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar. Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.
  • Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu. Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH. ''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg. ''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela. Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.
  • Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 182. sjednici usvojila Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uređuju djelatnost socijalne zaštite, načela socijalne zaštite, korisnici socijalnih usluga, socijalne usluge i prava iz socijalne zaštite, iznosi novčanih i drugih davanja kao i uslovi i postupak ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite, finansiranje prava iz socijalne zaštite, nadzor nad primjenom zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne zaštite i ostvarivanje socijalnih prava u HNK. Nacrtom Zakona utvrđeno je da se pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje po povoljnijim uslovima. Dosadašnji način ostvarivanja toga prava odnosio se na prihode koji su obračunavani tako da ukupni prihod nije prelazio 10 % prosječne plate u FBiH po pojedincu ili po jednom članu kućanstva mjesečno, što je sada povećano na iznos od 15 % prosječne plate u FBiH. Za kućanstvo koje ima osobu sa poteškoćama u razvoju ili osobu sa invaliditetom, taj je iznos povećan sa dosadašnjih 15 % na 20 % iznosa prosječne plate u FBiH. Također, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da, u što kraćem roku, dostavi na razmatranje Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom, usklađen sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, a čija primjena počinje od 8. oktobra 2022. godine. Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Istaknuto je kako su na spisak ortopedskih pomagala i drugih  pomagala uvedeni EVAR i TEVAR, skupi stent-graftovi za reparaciju / rekonstrukciju aorte kod aneurizmi, disekcija i ozljeda aorte, te da su poboljšani uslovi korištenja invalidskih kolica za potrebite i prava korisnika u slučaju potrebe kohlearnoga aparata. Vlada je, također, raspravljala o Prijedlogu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNK te zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo da, do naredne sjednice, zatraže i uvrste prijedloge i primjedbe jedinica lokalne samouprave i ministarstava na predloženi tekst Zakona, kako bi mogao biti usvojen na narednoj sjednici i upućen u dalju skupštinsku proceduru. Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila i Dokument okvirnoga budžeta za period 2023. –2025.  godina kojim je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na nivou cijeloga kantona, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova Kantona. Usvajanje toga dokumenta predstavlja prvu etapu u budžetskom procesu za promatrani period izrade budžeta za narednu godinu i okvirne iznose za naredne dvije godine. Također, Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za period od 1. januara do 31. marta 2022. godine. Istaknuto je kako se budžetski prihodi ostvaruju sukladno planiranoj dinamici te kako se sve obaveze iz Budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Strategije HNK za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2027. godine. U Strategiji su naglašena kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnjeg provođenja prethodne Strategije i Akcionog plana. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvoja HNK u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije te je dobila pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane TM-1, na lokalitetu Pješivac – Grad Stolac i Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane ''LUX1'', ''LUX2'', ''LUX3'' i ''LUX4''. Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova i donijela Zaključak o potrebi izgradnje novoprojektirane zgrade Policijske stanice Prozor-Rama u čijem sklopu je planiran i odvojeni prostor za izdavanje ličnih dokumenata. Zaduženo je resorno ministarstvo da, prema glavnom projektu, u okviru Budžeta za 2023. i 2024. godinu, planira finansijska sredstva za izgradnju zgrade Policijske stanice Prozor-Rama. Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2021. godini. Na području HNK stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako će Ministarstvo privrede usmjeriti svoje aktivnosti na očuvanje i zaštitu starih obrta i tradicionalnih zanata, kako pružanjem finansijske podrške zanatlijama pojedinačno, tako i kroz finansijsku podršku projektima čiji je cilj poboljšanje statusa tih djelatnosti i njihova dosljednog predstavljanja u zemlji i inostranstvu. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta''. Istaknuto je kako je Programom ostvareno povećanje korisnih površina poljoprivrednoga zemljišta na području općina / gradova Stolac, Čapljina, Konjic i Mostar, cca 45 ha. Provođenjem hidro-mjera na području Mostara i Stoca, poboljšani su uslovi navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a u Jablanici je trasirano i betonirano 210 m puta čime je olakšan pristup poljoprivrednim površinama tokom cijele godine. U općini Ravno izgrađeno je 4,2 km odvodnih kanala u Popovu polju, dok se općini Prozor-Rama odobrenim sredstvima pomoglo u uspostavljanju podataka o zemljištu po novom promjeru, te je u općini Neum urađena analiza zemljišta na 75 poljoprivrednih gospodarstava kojom se postiže optimalno tretiranje tla. U cilju kvalitetne pripreme za novu školsku godinu, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog organizacijske sheme srednjih škola u HNK za školsku 2022. / 2023. godinu. Istaknuto je kako su pri izradi organizacijske sheme uvaženi svi zahtjevi direktora srednjih škola.

VLADA HNK: POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Program sufinansiranja zapošljavanja 2022. i Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022.

Program koji obuhvaća ciljne grupe nezaposlenih osoba: mlade bez radnog iskustva – pripravnike, žene, osobe dobi do 35 godina života sa radnim iskustvom, osobe dobi iznad 40 godina života, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe nižih kvalifikacija i bez kvalifikacija te demobilizirani borci Zavod realizuje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona poziva sve jedinice lokalne samouprave u Kantonu (gradove i općine) da, ako to nisu učinile dosad, pristupe ovoj aktivnosti da bi, zajedničkim naporima, što većem broju građana koji ispunjavaju pobrojane uslove omogućili zasnivanje radnog odnosa.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2022. i Program sufinansiranja samozapošljavanja ''Start up'' 2022. možete preuzeti u priloženim dokumentima.

09-03-2022, 13:10

U 2021. GODINI 2.850.000 KM ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI

Na današnjoj, 168. redovnoj sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmotrila je i usvojila Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kantonalnih novčanih podrški za 2021. godinu, za koje je ukupno izdvojeno 2.850.000,00 KM. Istaknuto je kako su poticajne mjere dale vrlo konkretne rezultate, te omogućile stvaranje komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gospodarstava, podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti, otvaranje novih kapaciteta, smanjenje ovisnosti o uvozu i razvoj ruralnih područja Kantona.

Razmatrana je Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova vezana za ustrojavanje policijske stanice Ravno i policijske ispostave Ivanica. Obrazlažući potrebu za uspostavom policijske stanice resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako se općina Ravno proteže na površini od 362 km2 što je oko pola područja koje nadzire policijska uprava Čapljina. Dodao je, također, i to kako je Ravno jedina općina u FBiH u kojoj ne postoji policijska stanica. U okviru rasprave istaknuta je potreba snažnijeg policijskog nadzora u Blagaju i Starom gradu u Mostaru te je zaključeno da se o ovoj temi, prije donošenja konačne odluke, obave dodatne konzultacije.

Usvojen je Izvještaj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava za prošlu godinu u kojem je navedeno kako su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite, u okviru protuminskih akcija (operacije čišćenja mina i tehničkog izviđanja), na području HNK očistili površinu od 99.448 m2 .

Vlada je donijela odluke o imenovanju Vlade Bevande za kantonalnog javnog pravobranioca, te Emira Elezovića za zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca  koje su upućene u dalju skupštinsku proceduru.

23-02-2022, 14:55

VLADA HNK U CIJELOSTI FINANSIRA IZGRADNJU I OPREMANJE NAJSAVREMENIJE KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI U REGIJI

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, zajedno sa dr. sc. Goranom Opsenicom, ministrom zdravstva, rada i socijalne zaštite i Adnanom Faladžićem, ministrom finansija, posjetio je danas Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je sa direktorom dr. sc. Antom Kvesićem razgovarao o aktivnostima vezanima za realizaciju projekta izgradnje Klinike za dječje bolesti. Direktor Kvesić primio je visoku delegaciju kantonalne Vlade zajedno sa dr. sc. Mirom Leventićem, predsjednikom Stručnoga vijeća SKB-a Mostar, i dr. sc. Kristinom Galić, savjetnicom direktora SKB-a Mostar.

Premijer Herceg istaknuo je kako Vlada, osim redovnoga finansiranja rada zdravstvenih ustanova u HNK, budžetskim i vanbudžetskim sredstvima snažno podržava razvoj bolničkih ustanova koje su osnova brige za zdravlje građana. U tom kontekstu naglasio je kako je Vlada u cijelosti preuzela kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM za projekat izgradnje i obnove bolnica u Kantonu.

„Od ukupnoga iznosa, za izgradnju Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar bit će izdvojeno 19,2 miliona KM, čime je Hercegovačko-neretvanski kanton u potpunosti preuzeo finansiranje njezine izgradnje. Također, za izgradnju, obnovu i opremanje odjela u RMC dr. Safeta Mujića Mostar planirano je 9,6 miliona KM, a za izgradnju i obnovu odjela i nabavke računarske i medicinske opreme za Opću bolnicu Konjic 3,2 miliona KM“, rekao je premijer Herceg.

Direktor Kvesić govorio je o toku izgradnje Klinike istaknuvši kako bi, ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, građevinski radovi trebali biti završeni unutar predviđenih rokova, a plan je Pedijatriju iz staroga objekta prebaciti u novi u drugoj polovini ove godine.

„Nova zgrada imat će pet etaža: suteren, prizemlje i tri sprata. Uz sve specijalističko-konzilijarne ordinacije i centralni prijem koji će biti u prizemlju, na višim etažama bit će raspoređene postelje za djecu i majke koje će moći biti u pratnji maloljetnih pacijenata. Uz ured za upravu Klinike, prostorije za pomoćne nemedicinske djelatnosti, planirana je i veća predavaonica / sala za oko 100 posjetitelja“, rekao je direktor Kvesić zahvalivši Vladi koja je prepoznala vrijednost projekta čijim će završetkom HNK, ali i cijela regija, dobiti jednu od najsavremenijih Klinika za liječenje dječjih bolesti.

Učesnici sastanka obišli su radove, upoznavši se na licu mjesta sa dinamikom izgradnje nove zgrade Klinike koja je trenutno najznačajniji investicijski projekat u zdravstvene svrhe na području cijele Federacije BiH. Premijer Herceg, ministri Faladžić i Opsenica dali su snažnu podršku završetku izgradnje Klinike za dječje bolesti i drugih projekata bolničkih ustanova u HNK te osiguranju dodatnih sredstava kako bi svi bili u cijelosti završeni i kvalitetno opremljeni, na korist cijelog društva odnosno svih pacijenata koji gravitiraju ovim bolničkim ustanovama.

23-02-2022, 11:51

ČELNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE I GRADA VINKOVACA U VLADI HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se danas sa Damirom Dekanićem, županom Vukovarsko-srijemske županije, te Ivanom Bosančićem i Josipom Romićem, gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika Vinkovaca koji borave u radnoj posjeti Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Na sastanku su se, između ostalog, razmotrile mogućnosti intenziviranja postojećih dobrih odnosa, kao i poticanja privrednog i ekonomskog osnaživanja kroz konkretne mjere saradnje.

„Današnja posjeta potvrda je i nastavak naše dobre saradnje u želji da resurse i potencijale koje i jedni i drugi imamo još snažnije stavimo u službu boljitka svih naših građana. Na tom tragu ističem značaj Sajma privrede u Mostaru gdje, već tradicionalno, značajan broj firmi iz Republike Hrvatske, pa i Vukovarsko-srijemske županije, predstavlja svoje proizvode i ostvaruje brojne kontakte šireći na taj način  poslovanje. Stoga i ovu priliku želim iskoristiti da pozovem privrednike Vinkovaca, Vukovara i ostalih gradova Vukovarsko-srijemske županije da učestvuju na najznačajnijoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini“, rekao je premijer Herceg.

Razgovaralo se i o mogućnostima pripreme i provedbe zajedničkih projekata finansiranih iz fondova Evropske unije u čemu Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci imaju značajna iskustva.

Učesnici sastanka iskazali su spremnost za jačanjem saradnje u područjima od zajedničkog interesa, osobito u poljoprivredi, turizmu, saobraćajnoj infrastrukturi, zdravstvu, zaštiti okoliša i privlačenju investicija.

Župan Dekanić i gradonačelnik Bosančić zahvalili su premijeru Hercegu na srdačnom prijemu istaknuvši kako u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vide istinskog partnera za realizaciju  brojnih zajedničkih projekata.

Nakon sastanka u Vladi HNK, gosti iz Vukovarsko-srijemske županije posjetili su Franjevačku crkvu i Studentski dom „Dompes“ u Mostaru gdje ih je domaćin fra Iko Skoko upoznao s tokom obnove crkve, te radom Doma koji prima studente iz svih krajeva BiH i šire. Iskoristio je posjetu da se još jedanput zahvali svim donatorima koji su pomogli izgradnju i obnovu Franjevačke crkve i Studentskog doma. 

 

 

22-02-2022, 13:37

HERCEG UPUTIO ČESTITKU GRADONAČELNICIMA I GRAĐANIMA STOCA I KONJICA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je danas čestitke Stjepanu Boškoviću, gradonačelniku Stoca i Osmanu Ćatiću, gradonačelniku Konjica, građankama i građanima i svima koji su na bilo koji način doprinjeli da Stolac i Konjic dobiju statuse gradova.

Također, izrazio je zahvalnost svima koji su kroz historiju do današnjeg dana stvarali i gradili Stolac i  Konjic, koji se od jučer zasluženo nalaze u porodici evropskih gradova.

U čestitkama je izrazio uvjerenje kako će čelništvo novoproglašenih gradova predanim radom dokazati da dobivanje statusa grada nije samo priznanje nego još veća odgovornost za sve izazove koji ih u budućnosti očekuju.

„Stolac i Konjic, na koje, prije svega zbog njihovih ljudi ali i prirodnih ljepota, s pravom možemo biti ponosni, u meni lično i Vladi HNK imat će, kao i do sada, istinskog prijatelja spremnog da zajedno sa vama radi na stvaranju još boljih preduslova za život svih njihovih stanovnika'', istaknuo je premijer Herceg.

Inače, status grada u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sada imaju 4 od 9 jedinica lokalne samouprave: Mostar, Čapljina, Stolac i Konjic. 

18-02-2022, 10:20

MAJDANI KUTI: INSPEKTORAT MINISTARSTVA PRIVREDE U AUGUSTU 2021. ZABRANIO IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA

S obzirom na veliko zanimanje javnosti vezano za rad preduzeća „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar potrebno je iznova istaknuti kako je, na zahtjev mještana, rudarska inspekcija Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 27. augusta 2021. godine izvršila uvid u službenu dokumentaciju Ministarstva, te neposredni inspekcijski nadzor.

Tom prilikom utvrđeno je kako preduzeće „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar posjeduje Ugovor o koncesiji iz 2015. godine.

Također, utvrđeno je izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta do istražnih bušotina i budućih etažnih zasjeka koji nisu izašli iz eksploatacijskog polja. Međutim, radovi su se izvodili bez zakonom propisanih Odobrenja za eksploatiranje i Odobrenja za izvođenje rudarskih radova po Glavnom rudarskom projektu.

Zbog utvrđenih nedostataka, rudarska inspekcija je svojim rješenjem od 30. augusta 2021. godine preduzeću „Majdani kuti“ zabranila izvođenje rudarskih radova do pribavljanja zakonom propisanih odobrenja.

U privitku obavijest o utvrđenom stanju i preduzetim mjerama.

17-02-2022, 13:50

ZZO HNK: PROŠIRENA PRAVA OSIGURANIKA KORISNIKA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK na održanoj sjednici razmatralo je i usvojilo Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem inicijative udruga osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala, liječnika specijalista, te analizom Liste ortopedskih i drugih pomagala od strane Stručne službe Zavoda upućen je prijedlog Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja Vladi HNK na usvajanje.

Vlada HNK donijela je predloženu Odluku, a temeljem iste Stručna služba Zavoda izradila je prijedlog nove Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja  se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cijeneći potrebe osiguranika, u saradnji s Udruženjem/Udrugom paraplegičara i oboljelih od dječje paralize „Marko Ravlić“, na Listu pomagala uvrštena su „aktivna invalidska kolica na mehanički pogon“, a visina sudjelovanja Zavoda u nabavki istih iznosi 3.000 KM.

Također, povećano je sudjelovanje  Zavoda za nabavku antidekubitalnog jastuka za invalidska kolica s ranijih 350 KM na 700 KM, te su na Listu ortopedskih i drugih pomagala uvrštene gume za invalidska kolica (jedan par). Visina sudjelovanja Zavoda za nabavu guma za invalidska kolica iznosi 100 KM.

U cilju povećanja prava osiguranika koji imaju poteškoće u vezi sa sluhom, u saradnji s Udrugom „Pužnica“, ugradnja kohlearnog implantata na teret sredstava Zavoda omogućena je osobama starosne dobi od jedne do 18 godina života (ranijom Odlukom ovo pravo imala su samo djeca do navršenih sedam godina života). Također, pravo na baterije za kohlearni implantat, izmjenom Odluke, ostvaruju svi osiguranici korisnici kohlearnog implantata. Ranijom Odlukom pravo na isti imali su samo osiguranici do 26 godina starosti, nezaposlene osobe koje su prijavljene za Zavod za zapošljavanje i članovi porodice nezaposlenih.

Temeljem inicijative doktora specijalista vaskularne hirurgije, a u cilju manjeg postoperativnog mortaliteta i morbiditeta na Listu pomagala uvrštena su pomagala „EVAR“ i „TEVAR“. Predviđeno sudjelovanja Zavoda za ova pomagala je 50% cijene pomagala, a najviše do iznosa od 13.000 KM.

Zaključeno je da proteklih godina sredstva koja Zavod izdvaja za druga prava osiguranika u što spadaju prava na ortopedska i druga pomagala, finansiranje lijekova s liste lijekova, liječenje izvan kantona, naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad i putne troškove, godinama unatrag, znatno su niža u odnosu na ostale kantone, te se izdvajao nešto manje od 14% ukupnih sredstava. Ovim Odlukama  Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK izdvaja oko 16% ukupnih sredstava za navedena prava osiguranika. Cilj Zavoda je nastaviti ovaj pozitivan trend- izdvajati više sredstava u ove svrhe.

Za realiziranje proširene Liste polagala i usvojene Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je dodatnih 400.000 KM, a ukupno potrebna sredstva za 2022. godinu iznose 3.450.000 KM. Potrebna sredstva Zavod je osigurao Rebalansom Finansijskog plana za 2022. godinu.

09-08-2022 11:24

VLADA ODOBRILA 2.900.000 KM ZA NABAVKU UDŽBENIKA I PRIRUČNIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE

Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda.

Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine.

Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima.

Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar.

Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.

05-08-2022 15:21

PREMIJER HERCEG SA SARADNICIMA NA OPOŽARENOM NEUMSKOM PROSTORU

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu.

Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH.

''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg.

''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela.

Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.

03-08-2022 20:26
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00