SASTANAK PREGOVARAČKIH TIMOVA ČLANOVA VLADE I SINDIKATA POLICIJE HNK

U sali zgrade Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je održan prvi radni sastanak članova pregovaračkih timova Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Sindikata policije HNK.

Pregovarački tim Vlade HNK čine: Slađan Bevanda i Adnan Faladžić, ministri u Vladi, te Marko Arapović, Mladen Ćorić i Dubravka Husić; članovi Pregovaračkog tima Sindikata policije HNK su: Nail Balić, Fadil Ćustović, Vido Marić, Osman Novalić i Miralem Isić.

Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova je, u ime Pregovaračkog tima Vlade HNK, rekao kako ova Vlada sindikate doživljava istinskim socijalnim partnerima, istaknuvši kako je uvjeren u to da će, kroz korektan dijalog sa sindikatima MUP-a, sva otvorena pitanja biti riješena na način koji će biti prihvatljiv za sve.

Članovi Sindikata policije HNK zahvalili su predstavnicima Vlade koji su iskazali spremnost da se kroz dijalog riješe sva otvorena pitanja, osobito ona koja se odnose na njihova potraživanja.

Tokom današnjeg, prvog radnog sastanka, istaknuti su zahtjevi Sindikata o kojima će pregovarački timovi razgovarati, a sve u cilju zaključivanja Kolektivnog ugovora Vlade i Sindikata policije HNK.

18-11-2020, 13:58

ZAVRŠENI RADOVI NA OBNOVI SREDNJE ŠKOLE U OPĆINI PROZOR-RAMA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, u izjavi za medije, predstavio aktivnosti Projekta „Energetska efikasnost“ u HNK i završetak radova na objektu Srednje škole u općini Prozor-Rama.

„Nastavljajući provođenje aktivnosti Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ završeni su radovi na još jednom javnom objektu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu – J.U. Srednja škola u općini Prozor-Rama.

Iznimno me raduju ovakva dešavanja jer su nam ona prikaz ispravnosti puta kojim smo sami iscrtali putokaze, a sve u želji za poboljšanjem uslova života primjerenim današnjem vremenu u našem kantonu.

Za obnovu objekta Srednje škole u općini Prozor-Rama, Vlada je izdvojila iznos od oko 230.000,00 KM, a izvršeni su radovi termalne izolacije fasade i tavanice ispod kosoga krova, ugrađen je novi kotao na pelet i djelomično je zamijenjena rasvjeta.

Ponosan sam na to što je Vlada, na čijem sam čelu, prepoznala značaj ovoga projekta i njegovu višestruku korist. Složili smo se kako ćemo provođenjem aktivnosti ovoga projekta doći do bržeg i isplativijeg načina poboljšanja kvaliteta objekata javnih institucija u oblasti obrazovanja, učinivši ih funkcionalnim i udobnijim mjestom boravka i djelovanja. Takođe, aktivnostima ćemo osigurati ekonomske i energijske uštede, ali, i biti poticaj privredi-sektoru građevinarstva.

Najvažnije je to da provođenjem Projekta energetske efikasnosti ulažemo u budućnost naše mladeži i zaštitu okoliša jer prostor u kojem živimo moramo čuvati za buduće generacije.

Na kraju, sve ono što smo uočili kao rezultat aktivnosti ovoga projekta dodatno osnažuje našu namjeru da dođemo do konačnog cilja – obnove svih javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.“ - rekao je premijer Herceg.

13-11-2020, 8:20

VLADA HNK POMOGLA 81 % PRIJAVLJENIH SUBJEKATA I TIME DALA PODRŠKU OČUVANJU RADNIH MJESTA

Na  današnjoj, 130. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Komisije  Vlade HNK za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška sredstava od subvencija iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon kraće rasprave, istaknuto je kako je ukupan broj privrednih subjekata kojima je dodijeljena podrška 1877. Time je Vlada HNK, provodeći Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK, direktno pomogla 81 % subjekata koji su se prijavili na Javni poziv i time dala podršku očuvanju radnih mjesta u privredi i očuvanju krajnje potrošnje. Tim zakonom pružena je podrška i dijelu budžeta jedinica lokalne samouprave (dio poreza na dohodak) te vanbudžetskih fondova (opća vodna naknada i poseban porez). Istaknuto je i to kako su razlozi zbog kojih određeni broj poslovnih subjekata nije ispunio uslove po Javnom pozivu, u većini slučajeva, takvi da istima (u skladu sa naredbama Štaba civilne zaštite) nije bilo zabranjeno obavljanje osnovne djelatnosti ili da su otpuštali zaposlenike. U okviru ove tačke dnevnoga reda, Interresorna komisija Vlade HNK izvijestila je Vladu HNK o aktivnostima u vezi sa provođenjem procedure po Javnom pozivu za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka F BiH na prostoru HNK u skladu sa tzv. Korona zakonom  HNK, pristiglim prijavama privrednih subjekata i preliminarnoj listi potencijalnih korisnika  kreditnih  sredstava, koja će  biti dostavljena Razvojnoj banci.

Takođe, Vlada HNK je usvojila Izvještaj o implementaciji Projekta energetske efikasnosti, kao i obnove, izgradnje i rekonstrukcije javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za period 2015. - 2020. godina, koji će biti predstavljen skupštinskim poslanicima i javnosti putem posebne publikacije - brošure.

Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama HNK, kojega je, po hitnoj proceduri, uputila Skupštini na razmatranje i usvajanje. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama HNK nalaze se u tome što predložene odredbe daju detaljniju definiciju postojeće odredbe na način da se uvode kombinirana solarna i vjetro postrojenja i otklanja se ograničenje maksimalne snage, a što je važno kada je riječ o kantonalnoj nadležnosti za dodjelu koncesije iz ove oblasti.

Vlada je, takođe, dala mišljenje i primjedbe na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom Zaključaka, te je istaknuto kako bi Federalno ministarstvo okoliša i turizma u dostavljenom Nacrtu Zakona trebalo propisati postupanje samo iz svoje nadležnosti, a kantoni da svojim propisima uređuju postupanje koje je u okviru njihove nadležnosti i nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Vrijeme je da se prestane sa oduzimanjem ustavne i zakonodavne nadležnosti od strane Federacije BiH, kod donošenja zakonskih i drugih propisa iz zajedničke ili kantonalne nadležnosti.

Vlada je raspravljala i o Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) HNK-a za period 2021. - 2023. godinu. Nakon rasprave, zaključeno je da Ministarstvo finansija do neredne sjednice Vlade u spomenuti dokument ugradi dostavljene primjedbe svih ministarstava kako bi se Vlada mogla konačno izjasniti o ovom dokumentu.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da hitno pristupi izradi Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponska elektrana u općini Stolac.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju utroška sredstava i načinu implementacije projekata za Ministarstvo saobraćaja i veza – Uprava za ceste u iznosu od 1.676.308,40 KM utvrđenih Planom i programom Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2020. godinu. Takođe je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, donijela Odluku o produženju važenja godišnjih ugovora o izvođenju radova redovnog, zimskog i pojačanog održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNK.

Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o prihvaćanju Informacije Ministarstva za pitanja boraca i davanja saglasnosti na spisak kandidata po prijavi za sufinansiranje zapošljavanja. Ministarstvo za pitanja boraca i Ministarstvo finansija HNK realizuju Program u skladu sa programom „Projekat i mogućnost zapošljavanja djece poginulih boraca i djece RVI“ koji je implementiran u saradnji sa Službom za zapošljavanje HNK. Vrijednost Programa iznosi 200.000,00 KM - finansijska sredstva u iznosu od 100.000,00 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje a ostali iznos od 100.000,00 KM  Vlada HNK. Programom su utvrđene ciljne grupe nezaposlenih osoba čije se zapošljavanje sufinansira i to na period od 12 mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sa pozicije „Finansiranje projekata socijalne politike“ i Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli dijela novčanih sredstava Udruženju, u okiru koje je organizovana javna kuhinja,  sa pozicije „Grant javnim kuhinjama“.

Razmotren je i Zaključak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK kojim je predloženo Vladi da za praćenje i nadzor provođenja Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva angažuje nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave koji će putem svojih inspekcija pojačati kontrolu provođenja Naredbe kao i da se angažuju svi raspoloživi kapaciteti u svrhu intervencije inspekcijskog nadzora u cilju sprječavanja daljeg širenja COVID-19.

Vlada je usvojila Zaključak kojim prihvaća preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su sadržane u Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta HNK za 2019. godinu, te će preduzeti sve mjere na prevladavanju nedostataka na koje je ukazano u Izvještaju. Ured za reviziju institucija u F BiH je, uvidom u preduzete aktivnosti, između ostalog, utvrdio kako je uspostavljena funkcija budžetskog nadzora, donesen Pravilnik o načinu vođenja registra ugovora o koncesijama, uspostavljene pomoćne evidencije ostvarenih prihoda i usaglašeni podaci pomoćnih evidencija o ostvarenim prihodima sa podacima Glavne knjige, da su obaveze po izvršenim sudskim rješenjima knjigovodstveno evidentirane u bilansnoj evidenciji, da je izmjenama i dopunama Budžeta za 2019. godinu planirano pokriće iskazanog deficita te kako je cestovna infrastruktura procijenjena i iskazana u Glavnoj knjizi.

Vlada je, takođe, donijela Odluku kojom dodjeljuje Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar iznos od 100.000,00 KM iz tekuće pričuve,  u svrhu nabavke brzih PCR testova za laboratorijsku izolaciju i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti izazvane virusom SARS Co V-2.

Vlada je usvojila i niz Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu za: Srednju školu Stolac, J.U. Druga gimnazija Mostar te Srednju medicinsku školu Mostar u iznosu 17 500,00 KM za nabavku elektronske opreme.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja i za stanje socijalne potrebe borava i članova njihovog porodičnog kućanstva.

Vlada je imenovala Radne grupe za provođenje „Mape puta za implementaciju preporuka zbog usklađivanja sistema procjene djece sa poteškoćama u razvoju sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF)“ na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vlada je, takođe, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o pregovorima sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar,  te zadužila dr. sc. Gorana Opsenicu, ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite da za narednu sjednicu Vlade predloži članove pregovaračkog tima i datum početka pregovora sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar.

12-11-2020, 14:20

PODRŠKE: DODJELA NOVČANE PODRŠKE ZA KAPITALNA/INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2020. GODINI

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donio je Odluke o odobravanju isplate novčanih podrški klijentima koji su ispunili uslove za dodjelu novčane podrške – Kapitalna/Investicijska ulaganja u 2020. godini. U skladu sa Programom i Uputstvom za 2020. godinu, odobrena je podrška za Kapitalna/Investicijska ulaganja:  Subvencija nabavke traktora i priključaka za traktore, Subvencija nabavke novih motokultivatora i priključaka za motokultivator, Subvencija nabavke nove opreme za natapanje.

Više informacija možete vidjeti na linku:

https://mpsv-hnz-k.ba/donesene-odluke-o-odobravanju-isplate-zupanijskih-novcanih-potpora-klijentima-koji-su-ispunili-uvjete-za-dodjelu-novcane-potpore-kapitalna-investicijska-ulaganja-u-2020/

11-11-2020, 15:57

OBNOVLJENI DOMOVI ZDRAVLJA U ČAPLJINI I ČITLUKU

 „S ponosom mogu istaknuti kako smo, obnovom domova zdravlja u Čapljini i Čitluku, uspješno završili još jedan značajan dio Projekta energetske efikasnosti u našem kantonu“,  rekao je u izjavi za medije dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dodavši i to kako je Vlada, nastavljajući aktivnosti u cilju poboljšanja uslova rada zdravstvenih djelatnika, putem Projekta energetske efikasnosti, izdvojila oko 600.000,00 KM za obnovu ova dva objekta.

„Na ovim objektima izvršeno je niz radova; postavljena je termoizolacija zidova, krova i fasade, zamijenjeni su vanjski i fasadni otvori, te su djelomično zamijenjena rasvjetna tijela energetski efikasnijim,  čime smo pacijentima, ali i medicinskom osoblju, poboljšali uslove liječenja i djelovanja“, rekao je premijer Herceg istaknuvši i to kako se Vlada HNK, od samoga imenovanja, uključila u Projekat energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke po jako povoljnim uslovima.

„Vlada kreditnim, donatorskim i budžetskim sredstvima finansira i sufinansira energetsku obnovu značajnog broja objekata sa konačnim ciljem - obnova svih javnih zgrada u HNK kako u obrazovanju i zdravstvu, tako i u pravosuđu i unutrašnjim poslovima. Uvjeren sam u to kako ćemo taj cilj ostvariti zbog svih nas i naraštaja koji dolaze.“ zaključio je premijer Herceg.

11-11-2020, 13:43

OPSENICA: SINDIKAT SE JOŠ NIJE OČITOVAO NA PRIJEDLOG VLADE

„Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK uputili su odgovore na dopise Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB-a Mostar još krajem mjeseca septembra, ali nismo dobili povratnu informaciju odnosno njihovo očitovanje na prijedlog Vlade HNK“, rekao je ministar dr. sc. Goran Opsenica u izjavi za medije nakon prosvjeda medicinskih djelatnika održanih ispred zgrade kantonalne vlade.

Ministar Opsenica naglasio je kako Vlada HNK nikad nije odbila pregovore i kako je Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar predložila povećanje koeficijenta u istom procentu kao i Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije u HNK.

„Nismo dobili službeno očitovanje prihvaćaju li prijedlog Vlade HNK. U slučaju da ga prihvate, potpisali bismo kolektivni ugovor, a u slučaju da ga ne prihvate, predložit ću Vladi HNK imenovanje pregovaračkog tima i određivanje datuma početka pregovora, sve u skladu sa zakonskim odredbama i predviđenim procedurama“, rekao je Opsenica.

Istaknuo je i to kako je problem što Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar komunicira službeno, pisanim putem preko pošte, a Nezavisni sindikat zaposlenika SKB-a Mostar sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK preko medija, odnosno Vlada HNK i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK nisu nikad dobili zahtjev za organiziranjem sastanka.

„Nezavisni sindikat zaposlenika SKB-a Mostar tražio je pojašnjenje onoga što piše u Zaključku Vlade HNK pa smo i na to traženje uredno odgovorili. Međutim, ponavljam, očitovanje je izostalo, a bez njega nema osnova za dalje korake. Sindikati su uputili pismo, ističući da nisu dobili to pojašnjenje pa smo im ga ponovno poslali. U Zaključku je jasno napisano što nudimo, a to je, u razmjernom odnosu, isto ono što je dobio Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u HNK.“ - zaključio je ministar Opsenica.

06-11-2020, 12:22

HERCEG ZA FENU: NA KORAK SMO DO POTPISIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. Nevenko Herceg potvrdio je za Fenu da je došlo do ključnog pomaka u odnosima između Pregovaračkog tima Vlade HNK-a i svih poslodavaca u kantonalnom zdravstvenom sistemu i Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB-a Mostar.

Kazao je da su na korak do konačnog dogovora i da očekuje potpisivanje kolektivnog ugovora s neliječničkim osobljem u zdravstvenom sistemu HNK-a unutar najviše deset dana.

- Cijelo ovo vrijeme nismo odustajali od pokušaja da se iznađe najbolje moguće, obostrano prihvatljivo, ali racionalno i finansijski održivo rješenje. Uloženi su iznimni napori cijelog pregovaračkog tima, zajedno sa mnom i resornim ministrima dr. Goranom Opsenicom i  Adnanom Faladžićem. Obavljeni su dodatni razgovori i mogu reći kako su konačno približeni stavovi te nam predstoji i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar – rekao je Herceg za Fenu.

Istaknuo je kako u ovom trenutku ne može govoriti o pojedinostima posljednjih razgovora, ali da će javnost biti upoznata sa finalnim dogovorom čim za to budu stečeni uslovi.

- Očekujem skoro okončanje štrajka, na radost svih stanovnika našeg kantona. Ne smijemo gubiti iz vida složenost u kojoj ovaj kanton funkcionira, osobito na razini finansijskih opterećenja koja imamo. Sve te specifičnosti treba uskladiti i naći rješenje, još u ovako osjetljivom vremenu pandemije i osjetno umanjenog punjenja Budžeta. Samo podatak da u ovom kantonu imamo tri bolnice i dvanaest domova zdravlja i da ovdje radi gotovo 4200 zaposlenih u zdravstvu (svaki četvrti zdravstveni radnik u FBiH) dovoljno svjedoči o kompleksnosti izazova sa kojim smo suočeni.

Međutim, gledajući zadnju ponudu koju smo poslali sindikatu, možemo očekivati skoro potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje plata neliječničkom osoblju kroz dvije godine, u ukupnom iznosu od 18 miliona KM, odnosno povećanje osobnih dohodaka u rasponu od 27 do 40 posto. Time će se njihova primanja, gledajući na njihove kolege u drugim kantonima, naći u samom vrhu Federacije BiH - kazao je Herceg.

Stavljanjem potpisa na kolektivni ugovor, napominje, normalizirat će se stanje u zdravstvenom sistemu "čime ćemo našim sugrađanima osigurati nesmetano korištenje usluga zdravstvene zaštite što, unatoč svemu, nije smjelo ni biti dovedeno u pitanje, ali to nije bilo do Vlade".

22-04-2021 09:43

HERCEG: EMIL SPADA U KATEGORIJU VRSNIH SPORTAŠA I STOGA ĆE UVIJEK IMATI PODRŠKU U VLADI HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona primio je danas Emila Markića, profesionalnog mostarskog boksera.

Zahvalivši premijeru Hercegu na prijemu i dosadašnjoj podršci, Markić ga je upoznao sa svojim dosadašnjim rezultatima i planovima za budućnost.

''Ovih dana pripremam se za predstojeći dvoboj koji će se održati 24. aprila u Londonu, a gdje ću se boriti protiv Britanca Calluma Johnsona, za WBO Global naslov prvaka u poluteškoj kategoriji. Budući da smo od Vas i Vlade HNK uvijek imali nesebičnu podršku, željeli smo Vas obavijestiti o predstojećoj borbi, bez obzira na finansijsku podršku, koju je u ovom periodu pandemije koronavirusa teško osigurati'', rekao je Markić.

Premijer Herceg je rekao kako Emil spada u kategoriju vrsnih sportaša i stoga će uvijek imati podršku u Vladi HNK.

''U više navrata bio sam u prilici razgovarati s našim sportašima koji su uspjesima - kako timskim, tako i pojedinačnim - obradovali građane našeg kantona, a osobito prave ljubitelje sporta. Na taj način postali su najbolji promotori grada Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Emil Markić je primjer istinskoga i čovjeka i sportaša i uvijek me raduje susret s njim. Vlada će, kao i dosad u skladu sa mogućnostima, podržavati napore naših sportaša kako bi im, barem dijelom, olakšala naporan put do državnih, evropskih i svjetskih vrhova'', zaključio je premijer Herceg.

20-04-2021 10:10

VLADA UTVRDILA NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA I DONIJELA NIZ ODLUKA VEZANIH ZA MUP

Na današnjoj, 145. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

U Nacrtu Zakona predloženo je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama BiH može ostvariti demobilisani borac koji ima navršenih 55 godina života do navršenih 57 godina života pod uslovom da je bio pripadnik OS-a BiH najmanje 18 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposlena osoba 12/24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva te ukoliko ima prebivalište na području HNK-a i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50 % minimalne penzije isplaćene u FBiH za mjesec decembar 2020. godine. Također, pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruju i supružnici demobilisanih boraca te djeca boraca bez oba roditelja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa I Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za tri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ''SLIPČIĆI I'', ''SLIPČIĆI II'' i ''SLIPČIĆI III'', te Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije dva elektroenergetska objekta - solarna fotonaponska elektrana ''ECO SWIM 1'' i ''ECO SWIM 2'' na lokalitetu Hodovo, Općina Stolac.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je, također, donijela niz odluka i to: Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ''SALMON'' d.o.o. Ljubuški, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od brane HE Salakovac  preduzeću ''SALMON'' d.o.o. Ljubuški, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac Obrtu Ribogojilište ''PASTRMKA M.A'' Mostar, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Bune i javnog vodnog dobra uz rijeku Bunu u cilju uzgoja ribe u betonskom objektu preduzeća ''LAKS'' EXPORT- IMPORT d.o.o. Mostar, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ''LAKS'' EXPORT- IMPORT d.o.o. Mostar i Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac preduzeću ''RIBLJA FARMA FORELLE'' d.o.o. Mostar.

Također je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o statusu napuštenog dijela javne ceste i korekciju trase R425 a /Tromeđa-Čapljina-Gabela-granica RH/ dionica Tromeđa-Miletina i  Odluku o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za 2020. godinu i odobravanju prijenosa novčanih sredstava utvrđenih u Budžetu HNK-a za 2021. godinu Airport Ltd Međunarodnoj zračnoj luci – Aerodrom Mostar d.o.o. Mostar u iznosu od 150.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila Izvještaj za 2020. godinu o realizaciji Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede HNK 2016.-2020. godine i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva  u HNK za period 2012.-2020. godine.

Usvojila je i Informaciju o realizaciji prometa naftnih derivata za period I-XII 2020. godine na području HNK-a, te Plan prometa naftnih derivata za 2021. godinu na području HNK-a. U Izvještaju je istaknuto je kako je u usporedbi s ostvarenim količinama tokom 2019. godine primjetan značajan pad prometa i potrošnje kod svih vrsta naftnih derivata. Smanjenje realizirane kao i planirane potrošnje naftnih derivata prvenstveno je uzrokovano pojavom pandemije COVID-19.

Također je usvojila Informaciju o realizaciji elektroenergetske bilanse za 2020. godinu i plana proizvodnje i potrošnje električne energije za 2021. godinu na području HNK-a. Istaknuto je kako je ostvarena proizvodnja električne energije u 2020. godini 2.317.855 MWh što je za 516 845 MWh manje od planiranog iznosa. Indeks ostvarenja u odnosu na 2019. godinu kada je proizvedeno 3 576 064 MWh električne energije, iznosi 0,65.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2020. godinu.

Vlada je prihvatila informaciju MUP-a HNK o događaju od 10. aprila, a vezanom za premlaćivanje građanina od strane dva policijska djelatnika u Mostaru, te najoštrije osudila nezakonito i neprimjereno ponašanje policijskih službenika, prekoračenje i zloporabu ovlasti. Podržala je sve mjere i aktivnosti MUP-a HNK, Kantonalnog javnog tužilaštva i svih nadležnih organa na sankcionisanju ovakvih pojava.

Vlada je zadužila MUP da u što kraćem roku dostavi prijedlog imenovanja v.d. komesara Policije i v.d. direktora Uprave za administraciju i potporu, te da odmah nakon njihovih imenovanja pripremi prijedlog za popunu potrebnog broja policijskih službenika. Vlada je od Skupštine HNK zatražila da izvrši izbor i imenovanje Nezavisne komisije za odabir i reviziju i Javnog žalbenog biroa, te zadužila MUP da, odmah nakon imenovanja v.d. komesara, dostavi prijedlog kandidata za imenovanje policijskog odbora i u što kraćem roku imenuje sve ostale radne organe neophodne za funkcionisanje Ministarstva.

19-04-2021 16:09
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00