• Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda. Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine. Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar. Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima. Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar. Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.
  • Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu. Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH. ''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg. ''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela. Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.
  • Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 182. sjednici usvojila Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uređuju djelatnost socijalne zaštite, načela socijalne zaštite, korisnici socijalnih usluga, socijalne usluge i prava iz socijalne zaštite, iznosi novčanih i drugih davanja kao i uslovi i postupak ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite, finansiranje prava iz socijalne zaštite, nadzor nad primjenom zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne zaštite i ostvarivanje socijalnih prava u HNK. Nacrtom Zakona utvrđeno je da se pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje po povoljnijim uslovima. Dosadašnji način ostvarivanja toga prava odnosio se na prihode koji su obračunavani tako da ukupni prihod nije prelazio 10 % prosječne plate u FBiH po pojedincu ili po jednom članu kućanstva mjesečno, što je sada povećano na iznos od 15 % prosječne plate u FBiH. Za kućanstvo koje ima osobu sa poteškoćama u razvoju ili osobu sa invaliditetom, taj je iznos povećan sa dosadašnjih 15 % na 20 % iznosa prosječne plate u FBiH. Također, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da, u što kraćem roku, dostavi na razmatranje Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom, usklađen sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, a čija primjena počinje od 8. oktobra 2022. godine. Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Istaknuto je kako su na spisak ortopedskih pomagala i drugih  pomagala uvedeni EVAR i TEVAR, skupi stent-graftovi za reparaciju / rekonstrukciju aorte kod aneurizmi, disekcija i ozljeda aorte, te da su poboljšani uslovi korištenja invalidskih kolica za potrebite i prava korisnika u slučaju potrebe kohlearnoga aparata. Vlada je, također, raspravljala o Prijedlogu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNK te zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo da, do naredne sjednice, zatraže i uvrste prijedloge i primjedbe jedinica lokalne samouprave i ministarstava na predloženi tekst Zakona, kako bi mogao biti usvojen na narednoj sjednici i upućen u dalju skupštinsku proceduru. Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila i Dokument okvirnoga budžeta za period 2023. –2025.  godina kojim je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na nivou cijeloga kantona, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova Kantona. Usvajanje toga dokumenta predstavlja prvu etapu u budžetskom procesu za promatrani period izrade budžeta za narednu godinu i okvirne iznose za naredne dvije godine. Također, Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za period od 1. januara do 31. marta 2022. godine. Istaknuto je kako se budžetski prihodi ostvaruju sukladno planiranoj dinamici te kako se sve obaveze iz Budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju. Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Strategije HNK za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2027. godine. U Strategiji su naglašena kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnjeg provođenja prethodne Strategije i Akcionog plana. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvoja HNK u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije te je dobila pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane TM-1, na lokalitetu Pješivac – Grad Stolac i Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane ''LUX1'', ''LUX2'', ''LUX3'' i ''LUX4''. Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova i donijela Zaključak o potrebi izgradnje novoprojektirane zgrade Policijske stanice Prozor-Rama u čijem sklopu je planiran i odvojeni prostor za izdavanje ličnih dokumenata. Zaduženo je resorno ministarstvo da, prema glavnom projektu, u okviru Budžeta za 2023. i 2024. godinu, planira finansijska sredstva za izgradnju zgrade Policijske stanice Prozor-Rama. Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2021. godini. Na području HNK stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako će Ministarstvo privrede usmjeriti svoje aktivnosti na očuvanje i zaštitu starih obrta i tradicionalnih zanata, kako pružanjem finansijske podrške zanatlijama pojedinačno, tako i kroz finansijsku podršku projektima čiji je cilj poboljšanje statusa tih djelatnosti i njihova dosljednog predstavljanja u zemlji i inostranstvu. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta''. Istaknuto je kako je Programom ostvareno povećanje korisnih površina poljoprivrednoga zemljišta na području općina / gradova Stolac, Čapljina, Konjic i Mostar, cca 45 ha. Provođenjem hidro-mjera na području Mostara i Stoca, poboljšani su uslovi navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a u Jablanici je trasirano i betonirano 210 m puta čime je olakšan pristup poljoprivrednim površinama tokom cijele godine. U općini Ravno izgrađeno je 4,2 km odvodnih kanala u Popovu polju, dok se općini Prozor-Rama odobrenim sredstvima pomoglo u uspostavljanju podataka o zemljištu po novom promjeru, te je u općini Neum urađena analiza zemljišta na 75 poljoprivrednih gospodarstava kojom se postiže optimalno tretiranje tla. U cilju kvalitetne pripreme za novu školsku godinu, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog organizacijske sheme srednjih škola u HNK za školsku 2022. / 2023. godinu. Istaknuto je kako su pri izradi organizacijske sheme uvaženi svi zahtjevi direktora srednjih škola.

DELEGACIJA VLADE U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOM CENTRU U ČITLUKU

Tokom radne posjete Općini Čitluk, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, zajedno sa ministrom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK dr. sc. Goranom Opsenicom, ministrom saobraćaja i veza HNK Stjepanom Krasićem i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Donkom Jovićem, posjetio je Edukacijsko-rehabilitacijski centar ''Sveti Josip radnik'' u Potpolju, javnu ustanovu za obavljanje skrbi, stručnih i drugih poslova za potrebe djece, mladih i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju Općine Čitluk i šire zajednice.

Matea Brekalo, v.d. direktorice Centra upoznala je Delegaciju s njegovim radom istaknuvši kako je nedavno završeno opremanje senzorne sobe, te kabineta za logopeda, edukacijsko-rehabilitacijskoga terapeuta i fizioterapeuta. 

''S mališanima će, u ovom ugodnom i opremljenom prostoru, raditi educirana osoba, a kako bi djeca bila sigurna, zdanje je zaštićeno zidnim oblogama, ali i ukrašeno šarenim bojama kako bi rehabilitacijsko okruženje poticalo na učenje kroz igru, na kretanje i istraživanje prostora. U senzornu sobu najčešće su uključena djeca s poremećajima iz spektra autizma, cerebralne paralize, ADHD-a, djeca s govorno-jezičnim poteškoćama, poteškoćama u učenju, djeca s oštećenjima vida i sluha te mališani s intelektualnim poteškoćama'', pojasnila je Brekalo izrazivši zahvalnost Vladi koja će sufinansirati rad Centra.

„Vlada kontinuirano podupire brojna udruženja i ustanove iz HNK koje provode različite projekte vezane za socijalnu zaštitu. Vidjevši napore i trud ljudi koje je okupio projekat izgradnje i opremanja jednog ovakvog Centra koji brine o djeci i mladima s određenim teškoćama, s radošću smo prihvatili sufinansiranje njegova rada“, rekao je premijer Herceg.

Ministar Opsenica rekao je kako Ministarstvo, kojem je na čelu, sa posebnom pažnjom prati i podržava projekte koji se odnose na brigu za socijalno ugrožene i ranjive kategorije građana, osobito djece s posebnim potrebama. U tom kontekstu, naglasio je kako je Ministarstvo dalo saglasnost na Statut Centra, koji se, uz ostalo, zalaže za kvalitetan  odgoj i obrazovanje djece, mladih i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju kroz individualne i grupne rehabilitacijske poticajne mjere, te njihovo dnevno zbrinjavanje i radno osposobljavanje.

 

16-03-2022, 16:48

PREMIJER HERCEG S MINISTRIMA U RADNOJ POSJETI OPĆINI ČITLUK

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, zajedno sa ministrom saobraćaja i veza HNK Stjepanom Krasićem, ministrom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK dr. sc. Goranom Opsenicom i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK  Donkom Jovićem, boravio je danas u radnoj posjeti Općini Čitluk, gdje im je domaćin bio načelnik Općine Marin Radišić.

U zgradi općinske uprave susreli su se i sa predsjednikom Općinskoga vijeća Čitluka Predragom Smoljanom, kao i direktorom komunalnog preduzeća ''Broćanac'' Željkom Dugandžićem, a razgovarali su o aktuelnoj situaciji na području općine, sa posebnim akcentom na brojne aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje uslova za život na području Brotnja u cjelosti. Istaknuta je izvrsna saradnja sa Kantonom, osobito u oblasti obrazovanja i različitih infrastrukturnih projekata.

S obzirom na aktuelnu situaciju s prijemom ukrajinskih izbjeglica na prostoru Međugorja koji administrativno pripada Općini Čitluk, učesnici sastanka bili su i direktorica čitlučkog Doma zdravlja dr. Ozana Medić te sekretar Crvenog križa Čitluk Andrija Stojić koji su izvjestili kantonalnu delegaciju o zdravstvenoj i drugoj zaštiti tih nesretnih ljudi. Istaknuto je kako volonteri i profesionalci na terenu rade sa više stotina izbjeglica kojima čitlučki Dom zdravlja pruža nužnu osnovnu zdravstvenu zaštitu. Izbjeglice su smještene u dvadesetak objekata u Međugorju, hotelima i drugim prostorima, a i četrdesetak privatnih iznajmljivača ponudilo je svoje smještajne kapacitete za primanje novoga vala Ukrajinaca koji bježe pred ratnim strahotama. Zahvalivši Vladi HNK na pruženoj pomoći, čelnici Općine Čitluk izrazili su očekivanje konkretne podrške i od drugih nivoa vlasti u entitetu i državi, jer briga za izbjegle, uz humanitarni aspekt, zahtijeva značajna materijalna sredstva.

Herceg i tri ministra, zajedno sa domaćinima, obišli su radove na izgradnji sale Srednje škole fra Slavka Barbarića, gdje ih je dočekala i direktorica škole Adela Škutor, posebno zahvalivši Vladi i premijeru Hercegu za uloženi trud u rješavanje pitanja prijema u stalni radni odnos 22 prosvjetna radnika u čitlučkim školama, od kojih 10 u Srednjoj školi, što je riješilo dugogodišnje vitalne probleme niza čitlučkih porodica u smislu životne i finansijske stabilnosti. U toku su radovi na prvoj etapi izgradnje sportske sale. Ukupna je vrijednost 936.000,00 KM, a Čitluk je u tu svrhu iz Budžeta HNK dosad dobio 350.000,00 KM.

''U okviru Vladina projekta energetske efikasnosti na području Čitluka obnovljeni su brojni objekti, počevši od OŠ fra Didaka Buntića sa salom i OŠ Biletić Polje, preko sale OŠ Čerin, OŠ Služanj, sale OŠ Bijakovići, do zgrade Općinskog suda, Policijske uprave i Doma zdravlja Čitluk. Raduje me vidjeti napredak i ovih radova u ovoj važnoj srednjoškolskoj sali, a i u ovoj prilici ističem kako ćemo nastaviti i sa direktnom podrškom razvoju i općem boljitku Čitluka i cijeloga Brotnja, tako i s našim projektom obnove, rekonstrukcije, izgradnje i ''utopljavanja“ javnih objekata u cijelom Kantonu'', poručio je premijer Herceg.

Načelnik Radišić naveo je nekoliko infrastrukturnih projekata u kojima su izdašnu pomoć primili upravo od Vlade HNK.

''Ove godine dodijeljeno nam je i dodatnih 50 hiljada  KM za rekonstrukciju područne škole fra Didaka Buntića u Gradnićima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja pružati podršku za projekte iz vodoprivrede, a radit ćemo i na projektu navodnjavanja poljoprivrednih površina. Od projekata iz cestovne infrastrukture treba istaknuti radove na obnovi ceste Zvirovići – Tromeđa i nastavak radova na obnovi regionalnih cesta Biletići – Čitluk i Tromeđa – Hamzići. Dobili smo i 50 hiljada KM za postavljanje LED rasvjete u javnom prostoru'', naveo je Radišić, izrazivši pak opravdanu zabrinutost za ovogodišnju turističku sezonu na koju će, nakon pandemije, sada osjetno utjecati i ratna kriza u Ukrajini.

''Koristim priliku zahvaliti Vladi na prepoznavanju značaja turističkih, vinogradarskih i drugih privrednih potencijala naše općine, konkretno na značajnim sredstvima koja su čitlučkim privrednicima kroz protekle dvije godine pristigla i kroz tzv. ''korona-zakon'' i kroz redovne transfere iz resora turizma, privrede i poljoprivrede'', rekao je čitlučki načelnik.

Uslijedio je obilazak radova na obnovi i uređenju saobraćajnice koja se pruža od Srednje škole do prostora Bara, za što je sredstva u iznosu od 235.000,00 KM odobrila Vlada HNK putem kantonalnog Ministarstva saobraćaja i veza.

Na kraju posjete, Delegacija je boravila u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru ''Sveti Josip radnik'' u Potpolju.

 

 

16-03-2022, 15:44

VLADA HNK: SNAŽNE NOVČANE PODRŠKE SAJMU PRIVREDE, ZRINJSKOM, VELEŽU, RTV HERCEG-BOSNE

Kontinuirano, kroz cijelo vrijeme njegova postojanja, pomažući organizaciju i rad mostarskoga Sajma privrede, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona proglasila je Međunarodni sajam privrede Mostar sajmom od posebnog značaja za HNK u 2022. godini jer ''sveobuhvatno predstavlja i promoviše privrednu djelatnost te poljoprivredu kao osnovnu granu privrede, kao i autohtone vrijednosti HNK i utiče na stvaranje povoljnog ambijenta i mogućnosti za razvoj i podršku poljoprivrede.'' Na tom je tragu donesena Odluka kojom je za organizacijske potrebe Sajma privrede ''Mostar 2022.'' izdvojeno 60.000,00 KM budžetskih sredstava.

Također, Zavodu za školstvo Mostar odobreno je 30.000,00 KM za nastavak provođenja započetog procesa kurikularne reforme, konkretno za angažovanje voditelja i članova radnih grupa za izradu predmetnih kurikuluma za osnovne škole, gimnazije i općeobrazovne predmete u srednjim strukovnim školama. Pedagoškom je zavodu Mostar odobren isti iznos, 30.000,00 KM, za početne aktivnosti na provođenju kurikularne reforme, konkretno za angažovanje vanjskih saradnika zbog nedostatka zaposlenika, kao i za izradu prijedloga nastavnog plana i programa na kantonalnom nivou.

Vlada je prihvatila Informaciju Kabineta predsjednika Vlade HNK o raspoloživosti finansijskih sredstava iz provođenja projekata energetske efikasnosti u Kantonu te, pripadajućom odlukom, sredstva u iznosu od 496.187,00 KM rasporedila za poboljšanje energetske efikasnosti Kantonalnog suda Mostar, Doma zdravlja Čitluk i Doma kulture Konjic.

Donesena je i Odluka o načinu utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu u iznosu od 500.000,00 KM, namijenjena za subvencioniranje sportskih organizacija. Tih pola miliona KM bit će raspoređeno na način da će po 240.000,00 KM biti uplaćeno na račune HŠK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a preostalih 20.000,00 KM biti prebačeno Kantonalnom fudbalskom savezu.

Vlada je utvrdila i način utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu u iznosu od 350.000,00 KM za uspješne pojedince u sportu. Također, i način utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu u iznosu od 300.000,00 KM, predviđenih za projekte iz kulture. Raspodjela sredstava za sport i kulturu bit će realizovana putem javnih konkursa. Posebnom Odlukom, sredstvima u iznosu od 220.000,00 KM Vlada HNK pomaže rad medijske kuće Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

 

15-03-2022, 16:06

DELEGACIJA MATICE HRVATSKE MOSTAR KOD PREMIJERA HERCEGA

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg danas je u svom uredu održao sastanak sa Delegacijom Matice hrvatske Mostar, predsjednicom dr. sc. Ljerkom Ostojić i članom Predsjedništva pjesnikom Mirom Petrovićem. Povod susretu aktuelne su pripreme za održavanje tradicionalne kulturne manifestacije ''Mostarsko proljeće 2022. – Dani Matice hrvatske Mostar'' koju MH Mostar organizuje 24. godinu zaredom.

''Institucije koje promovišu i unapređuju našu kulturu, a osobito koje to čine na nivou kakav je postavila i uspješno održava naša Matica hrvatska Mostar, u meni lično i u Vladi HNK uvijek će imati prijatelja i podršku'', rekao je premijer Herceg istaknuvši kako će i ove godine kantonalna vlada biti jedna od glavnih pokrovitelja programa te iznimno značajne manifestacije koja osjetno oplemenjuje kulturni život Grada na Neretvi.

Zahvalivši premijeru Hercegu na podršci koju Vlada HNK kontinuirano pruža Matici hrvatskoj Mostar, čelnici ove najstarije hrvatske kulturne organizacije predstavili su planirani program ovogodišnjeg ''Mostarskog proljeća'' koje se, nakon dvogodišnjeg pandemijskog održavanja u jesenskom i zimskom periodu, sada vraća tamo gdje mu je mjesto, u proljetno kalendarsko vrijeme. Inače, ovogodišnji Dani Matice hrvatske Mostar bit će otvoreni krajem mjeseca aprila, vrijednim postavom umjetnina iz fundusa Umjetničke galerije BiH, a uslijedit će dvadesetak odabranih dešavanja s polja dramske, književne, likovne i muzičke umjetnosti.

15-03-2022, 13:09

HERCEG: VLADA ĆE IĆI NA POVEĆANJE PLATA BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg potvrdio je za Fenu da se u posljednje vrijeme održava intenzivna komunikacija između Vlade HNK i predstavnika sindikata budžetskih korisnika u tom kantonu, ali i da je Vlada spremna ići na povećanje plata za otprilike 5.500 budžetskih korisnika.

- Premda uredno, odnosno u potpunosti Vlada ispunjava sve obaveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, i više od toga, kolege ministri iz nadležnih resora i ja zbog aktuelne smo krize održali nekoliko sastanaka sa čelnim ljudima sindikalnih organizacija koje okupljaju zaposlenike osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika. Iako smo daleko od okolnosti koje bismo mogli ocijeniti pogodnim trenutkom za razgovore o dodatnom rastu plata, a podsjećam kako je ova vlada povećala plate svim budžetskim korisnicima za više od 15 % kroz tri godine, uz niz drugih finansijskih intervencija za poboljšanje životnog statusa građana, svjesni smo nezahvalnih okolnosti i sveopćega rasta cijena sa kojima se naši sugrađani nose. Na tom tragu, iskazali smo našim socijalnim partnerima spremnost za udovoljavanje njihovim zaista opravdanim traženjima, ali kroz održiv modus koji još trebamo od kraja utvrditi – rekao je Herceg.

Sindikati, naime, traže povećanje plata svim budžetskim korisnicima za ukupno 15 % u odnosu na postojeće visine ličnih dohodaka. Prvi čovjek izvršne vlasti HNK, pak, poručuje kako su volja i spremnost Vlade za ovim iskorakom nedvojbeni, ali i kako su u obavezi uspostaviti održiv i realan ritam tog povećanja.

- Čini mi se kako naši partneri razumiju da ova vlada neće ''istrčavati'' s obećanjima niti preuzimati na sebe neostvarive obaveze. Ono što zasad vidimo kao izgledno rješenje jest rast plata od više od 15 % kroz dvije godine odnosno rast od  8 % u prvoj i dodatnih 7 % u drugoj godini. S tim ćemo prijedlogom izići pred članove Vlade i sindikalne čelnike i, uvjeren sam, postići džentlmenski dogovor, međusobno uvažavajući i novonastalu krizu, ali i realno stanje s punjenjem kantonalnog budžeta odnosno održivosti javnih finansija – poručio je Herceg, komentiravši kako očekuje da će nedavna izmjena, kako ističe, nepravednoga Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH pomoći HNK u realizaciji ove zajedničke namjere Vlade i socijalnih partnera.

14-03-2022, 12:43

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE IZMEĐU RH I BiH

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Korisnici programa mogu biti kantoni, gradovi  i općine te javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač kanton, grad ili općina, kao i pravna lica neprofitne naravi registrovana na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 07. marta 2022. do 07. aprila 2022.  te se u tom periodu mogu podnositi  prijave  za finansiranje sa svim potrebnim  dokumentima.

Javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-program-prekogranicne-suradnje-izmedju-republike-hrvatske-i-bosne-i-hercegovine-za-2022-godinu/4920

 

11-03-2022, 13:49

ZZO HNK: PROŠIRENA PRAVA OSIGURANIKA KORISNIKA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK na održanoj sjednici razmatralo je i usvojilo Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem inicijative udruga osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala, liječnika specijalista, te analizom Liste ortopedskih i drugih pomagala od strane Stručne službe Zavoda upućen je prijedlog Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja Vladi HNK na usvajanje.

Vlada HNK donijela je predloženu Odluku, a temeljem iste Stručna služba Zavoda izradila je prijedlog nove Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja  se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cijeneći potrebe osiguranika, u saradnji s Udruženjem/Udrugom paraplegičara i oboljelih od dječje paralize „Marko Ravlić“, na Listu pomagala uvrštena su „aktivna invalidska kolica na mehanički pogon“, a visina sudjelovanja Zavoda u nabavki istih iznosi 3.000 KM.

Također, povećano je sudjelovanje  Zavoda za nabavku antidekubitalnog jastuka za invalidska kolica s ranijih 350 KM na 700 KM, te su na Listu ortopedskih i drugih pomagala uvrštene gume za invalidska kolica (jedan par). Visina sudjelovanja Zavoda za nabavu guma za invalidska kolica iznosi 100 KM.

U cilju povećanja prava osiguranika koji imaju poteškoće u vezi sa sluhom, u saradnji s Udrugom „Pužnica“, ugradnja kohlearnog implantata na teret sredstava Zavoda omogućena je osobama starosne dobi od jedne do 18 godina života (ranijom Odlukom ovo pravo imala su samo djeca do navršenih sedam godina života). Također, pravo na baterije za kohlearni implantat, izmjenom Odluke, ostvaruju svi osiguranici korisnici kohlearnog implantata. Ranijom Odlukom pravo na isti imali su samo osiguranici do 26 godina starosti, nezaposlene osobe koje su prijavljene za Zavod za zapošljavanje i članovi porodice nezaposlenih.

Temeljem inicijative doktora specijalista vaskularne hirurgije, a u cilju manjeg postoperativnog mortaliteta i morbiditeta na Listu pomagala uvrštena su pomagala „EVAR“ i „TEVAR“. Predviđeno sudjelovanja Zavoda za ova pomagala je 50% cijene pomagala, a najviše do iznosa od 13.000 KM.

Zaključeno je da proteklih godina sredstva koja Zavod izdvaja za druga prava osiguranika u što spadaju prava na ortopedska i druga pomagala, finansiranje lijekova s liste lijekova, liječenje izvan kantona, naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad i putne troškove, godinama unatrag, znatno su niža u odnosu na ostale kantone, te se izdvajao nešto manje od 14% ukupnih sredstava. Ovim Odlukama  Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK izdvaja oko 16% ukupnih sredstava za navedena prava osiguranika. Cilj Zavoda je nastaviti ovaj pozitivan trend- izdvajati više sredstava u ove svrhe.

Za realiziranje proširene Liste polagala i usvojene Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je dodatnih 400.000 KM, a ukupno potrebna sredstva za 2022. godinu iznose 3.450.000 KM. Potrebna sredstva Zavod je osigurao Rebalansom Finansijskog plana za 2022. godinu.

09-08-2022 11:24

VLADA ODOBRILA 2.900.000 KM ZA NABAVKU UDŽBENIKA I PRIRUČNIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE

Na održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razmotrila je i usvojila Odluku o načinu utroška novčanih sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu u iznosu od 2.900,000,00 KM za nabavku udžbenika i priručnika za 16.195 učenika javnih osnovnih škola u Kantonu od 1. do 9. razreda.

Proces nabavke provest će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na način da će finansijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i spiskovima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u septembru, odnosno na početku nove 2022./23. školske godine.

Pored redovnih novčanih podrški visokoobrazovnim institucijama u HNK, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje rada Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

Razmotrena je  i prihvaćena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 550.000,00 KM za HNK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a sredstva su namijenjena za finansiranje potpune rekonstrukcije glavnih terena na stadionima.

Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM za finansijsku podršku u radu Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Mostar.

Nastavljajući provođenje Projekta „Energetske efikasnosti u BiH“ u HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila novčana sredstva potrebna za nastavak obnove i utopljavanja zgrade  Kantonalnog suda Mostar, te realiziranje projekata na objektima Doma zdravlja Čitluk i Narodnog univerziteta Konjic.

05-08-2022 15:21

PREMIJER HERCEG SA SARADNICIMA NA OPOŽARENOM NEUMSKOM PROSTORU

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a Donko Jović i v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a Eugen Ćubela obišli su danas, u pratnji načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića, veliko opožareno područje neumskog zaleđa, uvjerivši se i lično u veliku materijalnu štetu.

Pripadnici vatrogasnih postrojbi prenijeli su im informacije s terena, a premijer Herceg je poručio da je, zbog nepristupačnosti terena i velike površine koju je požar zahvatio, ali i činjenice da je zaprijetio stambenim objektima, Vlada još sinoć zatražila i međunarodnu pomoć, u prvom redu od Vlade Republike Hrvatske, kao i helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH.

''Očekujemo pozitivan odgovor iz Hrvatske jer je riječ o nepristupačnom terenu koji je bez angažmana zračnih snaga nemoguće ugasiti. K tomu, požar je na samoj državnoj granici, i prijeti i susjednom prostoru. Zahvaljujem i ovom prilikom vatrogascima i svima na terenu koju im pružaju pomoć na bilo koji način. Prioritet je sačuvati ljudske živote i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti materijalnu štetu. Ljudi se zaista bore nadljudskim snagama'' - rekao je Herceg.

''Rješenje je u preventivi i u opremanju postrojbi. I što se tiče vozila i opreme, a i to što je Vlada zajedno sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo pokrenula projekt nabavke letjelica za gašenje požara na nepristupačnim mjestima, za što nam je neophodna podrđka viših nivoa vlasti, na čiji odgovor još uvijek čekamo'', poručio je Ćubela.

Pristigli helikopteri iz Rajlovca svakako će biti od značajne pomoći prije dolaska hrvatskih kanadera čije se uključe u ovu akciju očekuje.

03-08-2022 20:26
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00