• Smatram kako je ovo što se jučer na Skupštini HNK dogodilo neočekivano, ali iznad svega neodgovorno, s obzirom na ukupno stanje u kojem se nalazimo! Naime, u trenutku kada je privreda na koljenima i...
  • Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 5. vanrednoj sjednici usvojila Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19...
  • Povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, uputio je čestitku u kojoj stoji: „Građanima Hercegovačko-neretvanskog kantona koji...

Usvojeno niz važnih odluka za općine i kanton

Na današnjoj, 83. sjednici - Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2019. – 2021. godina i Zaključak s ciljem osiguranja preduslova za provođenje aktivnosti na izradi Nacrta Budžeta HNK za 2019. godinu.
Smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija sveza prioriteta Vladinih politika i Budžeta za narednu godinu, što je iznimno važno u situaciji kada raspoloživi budžetski prihodi redovno zaostaju za potrebama i zahtjevima budžetskih korisnika.
Smjernice sadrže: strateške ciljeve i prioritete Vlade HNK, osnovne pokazatelje ekonomske politike i preduslove društvenog i privrednog razvoja u BiH, osnovne makroekonomske pokazatelje u HNK, pokazatelje fiskalne politike, procjenu prihoda HNK za period 2019. – 2021.,  te pregled obaveza na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdanih jamstava u HNK.  
Prioritetni ciljevi Vlade su: podizanje nivoa sigurnosti građana – preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova, održiva fiskalna politika i unaprjeđenje upravljanja Budžetom, poboljšanje kvalitete života građana – djelotvoran sistem zdravstva, efikasna socijalna zaštita i boračko-invalidska zaštita, podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima i posvećenost procesu evropskih integracija i regionalne saradnje uz bolje korištenje pretpristupnih fondova EU.

Vlada je, takođe, donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana 2018. – 2020. za provođenje Strategije razvoja HNK za period 2017. – 2020. godina.  Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2017. – 2020. ključni je strateško-planski dokument HNK koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj HNK.
Strategija razvoja obuhvaća ekonomski i društveni razvoj korištenjem i apsorpcijama raspoloživih prirodnih resursa, vodeći pri tomu računa o aspektu zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora.
Pripremljena je kako bi služila kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja i sveukupnog života u HNK. Kao takva, Strategija razvoja je usklađena s relevantnim strategijama i politikama na drugim nivoima vlasti u BiH.
Strategijom razvoja su definisani naredni strateški ciljevi i prioritetne mjere: podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života građana u skladu sa EU standardima i održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim resursima i infrastrukturom.  

Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvještaja Tima za monitoring Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona – Monitoring uspostavljanja procesa planiranja i upravljanja razvojem HNK za 2017. godinu u kojem se predlažu i smjernice rada u narednom periodu.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava prikupljenih na osnovi vodnih naknada za 2018. godinu u ukupnom iznosu 5.977.422,54 KM. Jedinice lokalne samouprave i Grad Mostar su na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK iskazale svoje potrebe a Ministarstvo je, u skladu sa kriterijima i raspoloživim sredstvima, Vladi predložilo Program utroška sredstava u 2018. godini.

Takođe, Vlada je usvojila i Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton u 2018. godini.
Za podršku tim manifestacijama, Vlada je osigurala  iznos od 90. 000,00 KM, a za podršku održavanju Međunarodnog sajma privrede Mostar 2018., koji je takođe proglašen sajmom od značaja za HNK, Vlada je osigurala 60.000,00 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za period od 2018. do 2024. godine.
Ustanovljena  je politika razvoja s vizijom, ciljevima, temeljnim načelima, opredjeljenjima i područjima razvoja. Na osnovu Politike razvoja određeni su Strateški pravci razvoja i razrađeni su u Akcionim planovima koji se odnose na sva područja koja čine sistem zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvaća: programiranje, planiranje, organiziranje snaga zaštite i spašavanja, obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje, provođenje mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, nadzor nad funkcionisanjem i djelotvornošću zaštite i spašavanja, informacijsko-komunikacijsku podršku upravljanju i predvođenju akcija zaštite i spašavanja i finansiranje zaštite i spašavanja, a sve u cilju  sprječavanja ili ublažavanja rizika (opasnosti) od prirodnih i drugih nesreća, smanjenja ranjivosti i izloženosti ljudi i materijalnih dobara prirodnim nepogodama i drugim nesrećama  i  razvijanja svih kapaciteta pripravnosti u odgovoru na prirodnu i drugu nesreću.

Nastavljajući pozitivnu praksu prijema kojom se značajnom broju mladih omogućava osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, a čime se postiže njihova veća konkurentnost na tržištu rada, Vlada je usvojila Odluku o raspisivanju konkursa za prijem 40 osoba – pripravnika u kantonalne organe uprave.

Vlada je primila k znanju Informaciju o toku pregovora sa sindikatima policije, potvrđujući svoju opredijeljenost da u nastavku dijaloga dođe do rješenja prihvatljivih svim učesnicima   razgovora.

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice HNK.

27-07-2018, 15:59

150.000,00 KM za nove tribine i uređenje igrališta

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je obišao radove na uređenju igrališta  kod Osnovne škole ''Petra Bakule'' u Mostaru.

''Ulagati u infrastrukturu  s ciljem razvoja sporta i zdravog života naših sugrađana zadovoljstvo je, ali i obaveza.
Prepoznavši potrebu i značaj ovoga prostora, ne samo za sport i rekreaciju, nego i  za organizovanje drugih kulturnih sadržaja, Vlada HNK je odlučila za njegovo uređenje - izgradnju tribina i druge infrastrukture - iz Budžeta izdvojiti 150.000,00 KM.

Ovo je prva faza planiranih radova na sportsko – rekreacijskom kompleksu, stoga ćemo i u narednoj godini osigurati sredstva za uređenje  svlačionice, sanitarnih čvorova i postavljanje nove asfaltne podloge na malonogometnom igralištu kako bi ovaj kompleks, u samom srcu grada Mostara, postao  mjesto okupljanja svih prijatelja sporta i rekreacije'', rekao je nakon obilaska premijer Herceg.

26-07-2018, 10:12

1.088.000,00 KM za vansudskih nagodbi.

Danas je Ministarstvo finansija HNK,  nakon  provedenih procedura i na osnovu usvojenih odluka Vlade, na račune korisnika uplatilo  1.088.000,00 KM na ime  vansudskih nagodbi.

Tim povodom, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK je istaknuo kako je današnja uplata je još jedan značajan korak ka konačnom rješenju toga naslijeđenog i finansijski iznimno zahtjevnog problema, kojega je Vlada čvrsto odlučila riješiti.
''Podsjetiti ću na to da je tokom 2017. godine Vlada za tu namjenu izdvojila i uplatila oko 4 miliona KM, a jednak iznos planiran je i u Budžetu za 2018. godinu'', kazao je premijer Herceg.

Danas je, takođe, izvršena uplata i svim korisnicima koji se putem granta sufinansiraju ili finansiraju iz Budžeta HNK.

Postupajući u skladu sa Zaključkom usvojenom na sastanku premijera Vlade i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta s rektorima Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru,  danas su na račune tih visokoškolskih ustanova uplaćene dvije mjesečne tranše u iznosu  1.283.333,33 KM.
 

25-07-2018, 13:59

Rektor Tomić i Zlomušica u Vladi HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta razgovarali su danas  s dr. sc. Zoranom Tomićem, rektorom Sveučilišta u Mostaru i dr. Elvirom Zlomušicom, rektorom Univerziteta ''Džemal Bijedić'' Mostar.

Rektori su premijera Hercega i ministra Hadžovića upoznali sa stanjem u visokom obrazovanju u Kantonu, planovima i perspektivama te dvije visokoškolske institucije kojima su na čelu.
Izrazili su zahvalnost Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijeru i resornom ministru na razumijevanju za njihove potrebe i redovnom finansiranju preuzetih obaveza, ističući kako je takav odnos doveo do stabilnosti, ali su ukazali i na potrebu većih izdvajanja, jer postojeći iznosi nisu dostatni da bi te visokoškolske ustanove mogle ići u korak s visokim ustanovama u okruženju.
Rekli su, takođe, kako i sami iznalaze modele i načine koji pomažu osigurati  sredstva za funkcionisanje visokog obrazovanja.
Tokom razgovora, rektori su istaknuli u to kako će zajednički imenovati komisiju koja će napraviti temeljitu analizu Zakona o visokom obrazovanju, te predložiti eventualne izmjene, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete i  prihvaćanja evropskih standarda kada je u pitanju proces visokog obrazovanja.
Istaknuli su kako ih raduje činjenica da su i resorni ministar i premijer Vlade njihovi kolege - sveučilišni profesori i kako će sigurno i zbog te činjenice i dalje razumjeti njihove potrebe i podržavati  nastojanja da visoko obrazovanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bude  prepoznatljivo po svojoj kvaliteti i izvrsnosti.

Premijer Herceg i ministar Hadžović  naglasili su kako je  iz više  konkretnih primjera vidljivo kako  je obrazovanje, a osobito visoko,  u samom vrhu prioriteta  Vlade. 
Dodali  su i to kako je, zahvaljujući  Sveučilištu i Univerzitetu, Mostar istinski  studentski grad u kojemu, tokom akademske godine, boravi hiljade studenata.

''Želimo li ići u korak s razvijenim zemljama Evrope, izdvajanja za visoko obrazovanje i nauku ne smiju biti trošak, nego najbolja investicija u našu  i budućnost onih koji dolaze.
Moramo učiniti sve kako bismo pronašli način da umanjenja udara na studentski standard i osiguranja sredstava za nesmetano funkcionisanje visokog obrazovanja.   Na tom tragu, Vlada je činila  i čini ozbiljne pomake. Podsjetiti ću na to, da uz redovna mjesečna izdvajanja iz Budžeta za Sveučilište i Univerzitet, mi  za oko 1650 studenata osiguravamo stipendije i sufinansiramo smještaj u studentske domove. Takođe, učinit ću sve da zaživi inicijativa - koju sam ranije potaknuo -  da sinergijskim djelovanjem općina, Grada Mostara, Kantona i drugih nivoa vlasti, u vremenu pred nama, osiguramo subvencionisanje smještaja i stipendije svim studentima iz našeg kantona'', rekao je premijer Herceg, dodavši:  ''Ministar Hadžović i ja danas smo razgovarali s rektorima, ali i s našim kolegama profesorima, te nam je zbog toga bilo lakše razumjeti poteškoće s kojima se susreću kao prvi ljudi Sveučilišta i Univerziteta. Naša podrška, kako lična tako i Vlade, nikada nije bila upitna. U  nama su do sada imali istinskog partnera, a  naša je obaveza   nastaviti podupirati razvoj Sveučilišta i Univerziteta - kao nositelja odgovorne zadaće u našem društvu'', zaključio je premijer Herceg.

Prihvaćen je zaključak da se ovakvi  sastanci  redovno održavaju  kako bi bilo razmatrano stanje u visokom obrazovanju u Kantonu i preduzete aktivnosti na dobrobit studenata, profesora i visokoga obrazovanja u cijelosti.
Dogovoreno je i da narednih dana Sveučilištu i Univerzitetu budu uplaćene po dvije tranše u  ukupnom iznosu 1.283.333,33 KM.

24-07-2018, 13:08

Potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Josip Masatović, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar  i Osman Tufek, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu HNŽ/K potpisali su danas Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK.

''Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na jučerašnjoj, 82. sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK kao i uslovima i roku primjene, a današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora uspješno smo okončali ovaj proces.

Bilo je potrebno puno zajedničkog napora, dijaloga i kompromisa kako bi se došlo do obostrano prihvatljivog rješenja. Današnje potpisivanje Kolektivnog ugovora potvrda je kako ova Vlada sindikate doživljava istinskim socijalnim partnerima.
U više sam navrata istaknuo kako je dijalog naše trajno opredjeljenje, te sam uvjeren u to kako ćemo i razgovore koji su pred nama s predstavnicima drugih sindikata uspješno i na obostrano zadovoljstvo okončati.

Nedavnim potpisivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNK i današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK, pokazali smo našu predanost u traženju rješenja s ciljem poboljšanja uslova rada zdravstvenih djelatnika, ali i nivoa kvalitete zdravstvene zaštite.

Svjestan sam kako se radi o značajnim finansijskim izdacima, no naša spremnost, u sinergiji s menadžmentom zdravstvenih ustanova i svima koji imaju obavezu brinuti o zdravstvenom sistemu da ta sredstva i osiguramo, nikada nije bila upitna.
Želim i danas na poseban način zahvaliti ministru  Opsenici,  članovima pregovaračkog tima, kao i predstavnicima sindikata koji su kroz višesedmični konstruktivni dijalog došli do prihvatljivih rješenja ugrađenih u Kolektivni ugovor, koji smo danas potpisali'', rekao je premijer Herceg.

Dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite zahvalio je, takođe,  predstavnicima sindikata na korektnoj saradnji kao i premijeru Hercegu i kolegama ministrima u Vladi  na razumijevanju  i podršci,  istaknuvši kako je danas potpisani Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK izrađen na istim principima kao i Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNK, koji je, takođe, nedavno potpisan.

''Naše članstvo s velikom je pozornošću pratilo  proces pregovaranja, koji je potrajao dosta dugo, ali danas možemo reći kako je uspješno doveden do kraja. Stoga našim članovima zahvaljujem  na razumijevanju, podršci  i strpljivosti. Također, u ime svih članova oba sindikata, pregovaračkog tima sindikata i lično, zahvaljujem  premijeru Hercegu, ministru Opsenici i svim članovima Vlade uvjeren u to kako će i u vremenu pred nama dijalog biti jedino sredstvo rješavanja svih otvorenih pitanja'', rekao je govoreći u ime sindikata Josip Masatović, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, ujedno predsjednik Pregovaračkog tima oba sindikata.

20-07-2018, 12:12

Svečani prijam u povodu dana općine Stolac

Nekropola stećaka Radimlja sinoć je bila mjesto na kojemu je održana svečana sjednica i prigodni  prijem povodom dana općine Stolac i praznika njenog zaštitnika svetog Ilije, na kojemu je prisustvovao dr. sc. Nevenko Herceg, predmijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Stjepan Bošković, načelnik općine Stolac u pozdravnom je govoru zahvalio  predstavnicima svih nivoa vlasti na podršci i razumijevanju  koje imaju za potrebe općine Stolac. Istaknuo je kako očekuje daljnji nastavak dobre saradnje s ciljem uspješne realizacije započetih i planiranih projekata.

Dr. sc. Nevenko Herceg u obraćanju prisutnima, istaknuo je : „U ovoj predprazničnoj večeri, s ovog impresivnog mjesta, mjesta koje je naša ali i svjetska baština, svim Stočankama i Stočanima čestitam Dan općine i praznik sv. Ilije u želji da zajednički nastavimo tražiti najbolja rješenja za još bolji i ljepši život, ne samo u Stocu nego u cijelom Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Stolac je jedinstven po mnogo čemu - po svojoj prirodnoj baštini i plodnom ozemlju u hercegovačkom kršu, kulturno-historijskoj baštini zbog koje ga s pravom nazivamo muzejom na otvorenom, ali ponajprije po vrijednim ljudima. 
Upravo zbog njih, ali i svih stanovnika našeg kantona, na nama je velika obaveza i odgovornost donošenja odluka koje će osigurati prosperitet i napredak ovom i svim našim krajevima.
Birani smo kako bi građanima osigurali bolji život i ostanak na stoljetnim ognjištima,  to je zadaća koja obavezuje sve nas na svim nivoima vlasti. Vlada kojoj sam na čelu tu obavezu apsolutno razumije, te Vam je u dosadašnjem mandatnom periodu bila, a bit će i u budućnosti, pouzdan i iskren partner u okviru realnih mogućnosti i ovlaštenja“,  rekao je premijer Herceg, dodavši i to kako općina Stolac ima svoje mjesto u svim strateškim i razvojnim promišljanjima Vlade HNK.
„Spremnost za saradnjom s općinskim strukturama vlasti, a na dobrobit svih građana Stoca, na konkretan način pokazali smo i u maju ove godine kada smo donijeli odluku kojom je izgradnja magistralne ceste Stolac – Neum proglašena projektom od javnog interesa za naš kanton, ali i kroz niz drugih projekata iz oblasti vodoprivrede, obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, pri čemu posebno mislim na Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba.
Stoga mi dopustite da i  ovom prilikom zahvalim načelniku Boškoviću i njegovim saradnicima na više nego uspješnoj saradnji i predanom radu kako bi stolački kraj postao još ugodnijim  mjestom za život, ne samo Stočana nego i svih onih koji kao turisti dolaze i koji će dolaziti u Stolac. Budući da Stolac, iz niza razloga koji su nam više nego jasni, ima posebno mjesto u našim promišljanjima, siguran sam kako ćemo zajednički, u sinergiji općinskih, kantonalnih i drugih nivoa vlasti, znati preuzeti odgovornost i odgovoriti na sve izazove koji su pred nama“,  zaključio je premijer Herceg.

Programu obilježavanja dana općine Stolac, uz premijera  Hercega prisustvovali su i ministri u Vladi: Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih  poslova.

20-07-2018, 10:58

PRODUŽEN ROK ZA REALIZACIJU PROJEKATA I DOSTAVU IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

Ajdin Teletović, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je odluku kojom se produžuje  rok za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku sredstava svim korisnicima kojima su ona odobrena iz sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom HNK za 2019. godinu na poziciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša. Ovom odlukom rok  za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava produžen je za tri mjeseca odnosno do 1. septembra 2020.

Posljednju sedmicu u Ministarstvo su svakodnevno stizali upiti korisnika, kojima je novonastala situacija oko pojave virusa SARS-CoV-2 stvorila brojne probleme u realizaciji projekata odobrenih iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ (Odluka broj 10-01-16-153-8/19) i sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ (Odluka broj 10-01-16-154-9/19). Imajući razumijevanja za novonastalo stanje,  ministar  Teletović  odlučio je da se svim korisnicima pruži jednaka mogućnost za nadoknadom - zbog pandemije SARS-CoV-2 -  izgubljenog vremena za realizaciju projekata te je rok za realizaciju i dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava produžio do 1. septembra 2020.

Ovim putem obavještavamo sve korisnike da ne moraju slati pojedinačne molbe za produženje roka, a da izvještaje o realizaciji i utrošku odobrenih dostave putem pošte na adresu Ministarstva sredstava najkasnije do 1. septembra 2020.

Odluka o produženju roka za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava:

29-05-2020 13:43

EU4BUSINESS: POZIV POTENCIJALNIM KORISNICIMA

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan utjecaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

  • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
  • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juna 2020  do 15.00 sati.

Javni poziv možete preuzeti na linku: https://eu4business.ba/eu4business-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-ublazavanja-negativnog-uticaja-covid-19-na-poljoprivredno-prehrambeni-sektor/
 

 

29-05-2020 12:16

HERCEG ZA FENU: Zbog Kluba Bošnjaka produžava se agonija naših poduzetnika

Smatram kako je ovo što se jučer na Skupštini HNK dogodilo neočekivano, ali iznad svega neodgovorno, s obzirom na ukupno stanje u kojem se nalazimo! Naime, u trenutku kada je privreda na koljenima i kada se od nas očekuje da konkretnim mjerama pomognemo spasiti radna mjesta, pozivati se na vitalni nacionalni interes oko Zakona koji je isključivo tehničke naravi očigledno ima neku drugu dimenziju.

Žalosti činjenica da se na ovaj način, bez ikakvog valjanog razloga, dovodi u pitanje ogroman napor uložen u izradu ''korona zakona'' i u Izmjene i dopune Budžeta za 2020. godinu. Podsjetit ću na to kako je, zbog svih specifičnosti ovoga kantona, trebalo nešto više vremena da konačno dobijemo ''korona zakon'' i sada kada se čeka na njegovu primjenu – što je od istinske vitalne važnosti za našu privredu – Klub bošnjačkih poslanika, pozivanjem na vitalni nacionalni interes, zapravo produžuje agoniju naših preduzetnika i njihovih zaposlenika.

Kao premijer Vlade, očekujem da prevlada razum i da se lične sujete ostave po strani jer imamo odgovornost i obavezu pred našim građanima i moramo pronaći rješenje i nastaviti započete procese! Alternative nema!

http://www.fena.ba/article/1157365/herceg-zbog-tehnikalija-produljuje-se-agonija-nasih-poduzetnika

 

29-05-2020 11:29
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00